#2954: Central-Teatern

Central-Teatern

(Stadens förnämsta Bingrafteater)

 

 

 
 
 
 
 
 
 

d
 Förstklassiga

Biografdreställninuar:
Hvarje timme från kl. 6-10 e. m.
Söndagar kl. 4-5 och 6-11 e. m.

Biljettpriser:
1:sta plats 35 öre, Barn 20 öre
Öfriga platser 25. öreI Barn 10 öre

 

 

 

 

 

C. G. lim. Bloms A.-B. Tr.

 

0 0

PROGRAM

från den 14-21 Jan.
Pris 5 öre.

se .- ,kj [Rätt till ändring af programmet förbehålles-l

 

 

;

Musiken utföres at Mnsikdirektiir Emil Arnherq.

 

j in "n

En indianstam, som slagit sig ned å en plats inom det område, hvilket
indianerna sedan urminnes tider betraktat som sitt, blir bortdrifven härifrån af en
beväpnad trupp hvita äfventyrare, hvilka förklara att de skulle taga jorden i besitt-
ning. Indianerna foga sig i sitt öde och begifva sig af, utom höfdingens vackra
dotter, hvilken inkräktarna kvarhålla. Sorgsna tåga "rödskinnen" allt längre in i
ödemarken. Under vägen dör deras redan sjuke höfding af gråmelse och ansträng-
ning, och de öfverlefvande företaga alla dessa egendomliga ceremonier, hvilka hos
detta folk förekomma vid dödsfall, och om hvilka väl alla läst. Så placeras den
döde i en märkvärdig graf ute i bärgen, hvarefter färden går vidare.

Den unga höfdingedottern har emellertid försökt rymma från äfventyrarläg-
ret, men fasttagits och återförts dit. Hon älskas af den tappre -indianen "Snabba
Hjorten", och denne begifver sig till hennes plågare samt söker förmå dem att
lösgifva henne. I början vägra de, men slutligen segra deras mänskligare känslor
och de låta flickan åtfölja sin älskade. Det lyckliga paret beger sig nu till höf-
dingens graf för att erhålla den dödes stadfästelse på deras förbund.

088.! lndianrollerna spelade af äkta rödskinn!

Verkligt indiandrama.

EEE

 

 

 

 

EEEEEEEEEEEFEE

i

NJ

:t--n Hafsbränningar vid Belle Ile. ----==

Storslaget naturskådespel.

Belle Ile är en ö i Atlantiska oceanen vid Frankrikes västkust, som i sitt
inre är rikt på fruktbart land, men omgifvet af vilda klippor, mot hvilka oceanens
vågor sedan århundraden förgäfves gått till anfall. Filmen återger briljant dessa
våldsamma bränningar, hvilka stänka sitt skum vida omkring, dessa oregelbundna,
pittoreska klippor, hvilka stå där som vaktposter mot hafvets förstörelselusta, dessa
egendomliga grottbildningar, i hvilka vattenmassorna koka och sjuda.

Ett härligt "vågspelffl

 

 

 

 

 

 

 

 

i Gästuppträda-nde
aj i I
de öfver hela Skandinavien beryktade4

 

 

 

 

Nr

repertoar!

 

Söndagen
den 16
dennes

sista dagen.

å
T

repertoar!

 

 

s s s Dragspelsnirtuoserna s s s

Sebastian Di Zazzo och Porelli

a Direkt engagerade från Neus Central Theater i Berlin k

OBS.!

lzsta och 2:dra pristagare vid Internationella Dragspelstäflan i Stockholm 1909, samt
spelat för ryske keisaren i somras i Theater Kretowsky i S:t Petersburg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-lä

swsswsmwssmsse s
må fösepänningen.

ä Gripande verklighetsdrama från det franska kustlifvet.
Qi)

.å

Två bröder försörja sig med fiske och försörja äfven en tredje broder, som
är krympling. De göra detta ogärna och låta städse den olycklige förstå, att han
å är dem en börda. För att skaffa pängar komma de båda fiskarna öfverens om

egmågäig

att bortröfva en närboende förmögen fiskexportörs lilla dotter och såmedels ut-
prässa en lösepänning. Rofvet lyckas, men upptäckes snart, och man följer spåren
till brödernas bostad. När dessa se att det misslyckats, kasta de barnet i hafvet.

Krymplingen som märkt brödernas förehafvanden har följt efter dem samt
under dödsfara räddat barnet. Han bär den lilla till fiskarhemmet, men gömmer
henne när brödeme komma hem. Dessa finna ett skärp, som flickan burit, och i
fruktan, att krymplingen vet deras hemlighet, binda de honom för att göra honom
oskadlig. När de aflägsnat sig, befriar flickan krymplingen från hans band och
de skynda till hennes föräldrar. Brödernas dåd blir nu upptäckt och brottsling-
arna öfverlämnas i rättvisans händer.

  
  
  
     
    
  
   
   

mmo

 

 

 

 

Petter som bokhàllare.
Ohjälpligt för sent!

En munter historia om hur den nye bokhållaren, som försofvit sig, på alla upptänk-
liga sätt blef ytterligare försenad på väg till kontoret, och då han ändtligen framkommer är
kontoret stängdt på grund af att det är söndag, hvilket han då först kommer ihåg.

Roligt så det förslår.

vaarje vecka nytt program. Uteslutande nyheter.

Information

Title:
Central-Teatern
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain