#2953: Central-Teatern

Centra-Teatern

(Stadens förnämsta Biograiteater)

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Förstklassiga
Bingratfäreställningar:

Hvarje timme från kl. 6-10 e. m.
Söndagar kl. 4-5 och 6-11 e. m.

 n- x ,
f xssx
f in

Biljettpriser:
l:sta plats 35 öre, Barn 20 öre
Ofriga platser 25 öre. Barn 10 öre

 

 

 

 

 

  

i

PROGRAM

från den 22-28 Mars.

Pris 5 öre.
(Rätt till ändring af programmet förbehålles.)

Musiken utföres af Musiktlirektär Emil Arnheriu.

 

 

 

 

 

 

 

 

. I. .II II II II II I .-
:o v Q", 0,",0 o: :1,0 een..- og-.o ...I-:950.30 .ag-.o-lo.....I"oo-.QQI.gillas-5.:!!.eQ-...IioQ-.Qol .0,.
I. I. V ll .1 :i

e: I;-

0

i. u:Det 9 V 1 ar h fu 
o. i .

- a. .e

o. g . -
.o . , .Oo
e.. (Biscayaviken). .I

I o

:I h-h Storslagna scenarier. :- :0,-
.Q . .. . ... a -

6: Vilda och mäktiga komma jattevagorna rullande in från hafvet och bryta :0.
:I med raseri umot brannmgar och klippor. Så förvandlas scenen i lugn och hvila .0.

o: och "vi se nagra storslagna solnedgångar vid spanska kusten. Till sist hvilar mör- I.
I; ker ofver Biscayavikens fruktade vatten. I :0,
!. I

z: En bland de vackraste naturbilder som kan ses. :1.-
:r .- . ...I
O II II Å .
...I-ge 00".. o...Oc-"0.-...IIs...04-50..oo--oonoo-.eQ-...IloO-.90-.Quinn-.00."og-...Iloo--Of-o." 0"... Q...

nu

 

 

llll d Källolltld.
Den oerhörda verkan nutida kanoneld har, torde icke vara alldeles
okänd för allmänheten. Det mänskliga snillet arbetar oförtrutet på att allt
jämt ytterligare komplettera och fullkomna förstörelseverktygen. På oerhörda
afstånd åstadkommer man nu förödelse och skada; bilden visar laddning och

affyrande af moderna, långskjutande kanoner. Äfven målplatsen se vi i det
ögonblick projektilen når fram; verkningen är häpnadsväckande.

Instruktin och intressant.

  
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

.OnlioO-...I--::=::=.I.WW 

WWIII::::IIIIIIII:.:::I.

"o

III..1

 

O

.II-
:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..
4

O
I

Gästuppträdande al
NORDENS MEST POPULÄRA ILLUSIONIST

nu nun-Innan- o
MM .UI-U..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kongl. Hofkonstnären

 Max Holenser
 NYTT! från sveasaien i stockholm. NYTT! u
 .Ir

 

 i?
 1. Tärningr Rnnnn. 2. vänners sne rnnerreri 
i. llluslon. eller Materians genomträngllghet. :i

 3. The Six Eggs Tricks. 1. Manipulation. 5. Jättenaggdemonstration.  

 

 

4.
a:

BB :i EE i! äå E13 IG EE :I Eg :i

r Den Inna indianskan r

eller
15 års fångenskap bland indianer.

Stort spännande lndian- och Cowboydrama hämtadt ur lifvet ide
gg amerikanska skogarna och prärierna. gg

 

Farmaren Jim Maxton anser sig kanske icke utan skäl för att vara världens
a lyckligaste man, ty hans farm är ett paradis, som lämnar honom stora inkomster. a
Förhållandet inom familjen är äfven det bästa och så är det Alice, lilla Alice, som
är sin faders solstråle.

Men ack, den som är kärast blir också måst saknad och en vacker dag
gg skulle lilla Alice vara försvunnen och trots det mäst energiska sökande icke stå gg
tilll att finna. Ett kringströfvande indianband träffar den lilla vilsegångna, men
då de icke kunde förstå den lillas förvirrade förklaringar, togo de henne med till
5: sitt läger. Den lilla flickan trifs och frodas i indianlägret och har snart glömt :g
sitt gamla hem. Hon förstår det icke själf hur hon så nästan helt har kunnat
glömma sin käre fader och sina syskon, men alla äro så vänliga mot henne i
lägret. 15 år hafva gått och de unga indianerna tåfla om att få hemföra den
eHvita Pocahuntasr, som Alice nu kallades, i wigwamen som sin squav.

Alices broder, unge Maxton, låter en dag kungöra att den, som kan åter-
föra hans för 15 år seden försvunna syster Alice till horom, har en stor belöning
i: att vänta. f Gowboyen john erinrar sig helt plötsligt den .rHvita Pocahuntas , i:
hvars närvaro i indianstammen långt vesterut alltid förvånat honom. -rSvarta
Örnen-e lofvar honom hjälp och genast begifva de båda sig iväg för att meddela
gg den yHvita PacahuntasN hvem hon egentligen är Nu förstår hon sin egendonr gg
liga hemlängtan, och länge skulle det icke dröja förrän hon skulle omfamnas af
sin lycklige broder. Men glädjen skulle tyvärr snart störas. lndianerna förfölja
nämligen postvagnen för att röfva tillbaka sin förlorade lilla gunstling och endast
:i genom att låtsas vara skjuten lyckades det brodern att komma tillbaks till block-
huset för att tillkalla hjälp.

Minnet af att för så kort tid sedan hafva hållit sin så länge saknade syster
gg i famn npphetsar den unge Maxton att han med den vildaste energi förföljer EE
indianerna, hvilka han också till slut upphinna. Nu var den -Hvita Pocahontas;
försvunnen, men Alice, lilla Alice har kommit tillbaka.

 

 

Kolossalt spännande.

 

 

 

 

 

 

Intressant och roande.

 

 

 

OBSJ Måndagen den 28 Mars, Annandag Påsk

sista föreställmhzgarna för säsongen.

5. , :i gå :I åä i: SE :i äfåL SE
u Skàtnisamma jörvandlztzgar.
I i

 

 

i Xr e. trefle 1910. C. G. F.m. Blom; A.-B- Tr.

 

 

 

i

 

 

 

 

 

 

-l

Information

Title:
Central-Teatern
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain