#2952: Central-Teatern

Central-Teatern

(Stadens förnämsta Bingrafteater)

 

 

Förstklassiga
Bingrannreställninnar:

Hvarje timme från kl. 6-10 e. m. I
Söndagar kl. 4h-5 och 6-11 e. m.

Biljettpriser:
lzsta plats 35 öre, Barn 20 öre -
Öfriga platser 25 öre, Barn to öre

 

 

 

 

 

från den 7-14 Jan.

Pris 5 öre.
[Rätt till ändring af programmet förbehålles.) ,

linsiken utföres af Mnsikdirektiir Emil Arnhem.
gaseeeseeeeeewwseeeseseesw

i Lllnl nnhnl n-nnsariinn inn. ä

PROGRAM 

  
 

O O
. CD i - - CD
j f Våra flottister 1 arbete.
Den lyckade, intressanta filmen återger olika moment från lifvet ombord:
Flaggan hissas. - Däcket spolas. -- Sjukvisitation. - Semaforering och
signalering. - Båtarna sättas i sjön. - Kanonexercis. - Tio minuters hvila. - 0
Skarpskjutning på 2,000 meter. - Middag ombord. - Stortvätt. - Kanonputs- -
ning. - Fallrepsvakt. - Kolning. - Inspektion ombord. 0

 

 

 

Präktiga militärbilder!

Brölloppei i Hbessinien.

Ur serien:
J.Tvärs igenom Afrika från Kap till Kairo.

Bröllopstågets vafmarsch. - I brudens by. - Fantastisk bröllopsdans. -
Brudgummen afhämtar sin beslöjade brud. - Bruden afreser från föräldrahemmet,
ledsagad af sina intimaste väninnor. - Brudparets ankomst till den väns hydda,
där de måste stanna i 40 dagar. - O. s. v.

Egendomliga bröllopssederl

mmww

 

 

 

 

Wememw i
Gästuppträdande I
af

de öfver hela Skandinavien. beryktade

 

 

 

 

 

e s s Dragspclsvirtuoserna 4- s s

Sebastian Di Zazzo och Porelli

- Direkt engagerade från Neus Central Theater i Berlin -

Uppträda endast några aftnar här.

085.!

l:sta och 2:dra pristagare vid Internationella Dragspelstäflan i Stockholm 1909, samt
spelat för ryske kejsaren i somras i Theater Kretowsky i Szt Petersburg.

3. ,
Under förklädnad.


M Modist som blef direktörsfru.
En kärlekshistoria af H. de Morthou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
   
 
  
 
   
   
 
 

  

Hufvudrollerna spelas af mzr Norrman, Odéonteatern, och mzlle de Parise]
från Atheneteatern, Paris.

Direktör Woucelle får på en promenad syn på en ung, vacker flicka, som
gör ett godt intryck på honom. Han skaffar sig upplysningar rörande flickan och
får då veta, att hon bor hos sina föräldrar, är modist och har det bästa rykte.
Direktören kläder sig nu i arbetsdräkt och blir genom en tillfällighet bekant med i

henne samt införes i hennes familj, där han uppger sig heta Jean Dufour och
vara arbetare hos - direktör Woucelle. Han vinner modistens kärlek och anhål-
ler om hennes hand. Hennes fader skrifver till direktören och anhåller om upp- h
lysningar om den förmente arbetaren, och sedan direktören skrifvit ett svar härpå
beger han sig, fortfarande arbetsklädd, till flickans hem. Här upptäcker emellertid p
hennes far en dyrbar ring på xarbetarensx finger och, då denne ej kan förklara
detta, blir han bortvisad. När han går lämnar han brefvet, hvarpå direktören
underrättar, att han skall meddela de begärda upplysningarna följande dag kl. 3. ,
Hela familjen Morin infinner sig nu å direktörens kontor, där de upptäcka att den
förmente arbetaren är direktören själf. Efter en förklaring af denne blir det för-
lofning och glädje.

 

Vacker bild ur lifvet!

masasesaese s aeams
my

 

 

 

4.
Birminghams vattenverk.

Intressanta interiörer.

Filmen återgifver först den sjö, hvarifrån Birmingham fyller sitt vattenbehof. Därefter
visas den storslagna anläggningens olika detaljer på att särdeles åskådligt sätt.

- svattenkonstn som är värd att se!

 

 

5. . i
Före och efter brölloppet.

En gammaljhistoria i ny belysning.

 

 

 

Hvar-je vecka nytt program. Uteslutande nyheter.
.-

Information

Title:
Central-Teatern
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain