#2951: Biograf-Teatern Olympia

-jeg

rull-

-f-, -fL i L; w
l:Inl-

--.I

 
  
 
 
 

 

Ijin

l
ll

l

l
Q

l

till:

ll.

 

gl

 

Hvarje timme från kl. 6 e. m. Äldre 35 och 25 öre, n
söndagar kl. 1-5 och 6-11. Barn 20 Och 10 ore.

Söndagar efter kl. 6 samma pris för
barn som för äldre.

 

 

 

Söre Söre

Musiken utföres af Musiktlirektiir Emil Arnhem.

 

 

Föreställningar: Biljettpriser: W

 egg 

Den Danska Rivieran

Förtjusande vackra naturscenerier.

l. Nordostsjällands kust. 6. Badanstalten.

2. Spårvagnstur på strandvägen ut till 7. Det bekanta Skodsborgs sana-
Klampenborg. torium.

3. Hvidöre. 8. Passagerarna stiga i land.

4. Drottningen af England o. änke- 9. Kronborg och Helsingör.
käjsarinnans af Ryssland villor. 10. Marienlyst med omgifningar.

5. Med ångare längs kusten till ll. Badlifvet vid Hornbzek.
Klampenborg.

 

ä

 

 ägg 

 

 

 

 

 

För att tillmötesgå fieras önskan visas några dagar.

llllll illlSlliillSllil Mitltltlltllttllllllllllillilll

Miss Annet Keller-mans

 

.Storartade uppvisningar i Engelska kanalen.

 

 

 

 

 

 

 

[mammmwww

 

  
  
 
 
 

 

 

 

si sHANG-HAI. 

Glimtar och snapshots från den kinesiska
storstaden.

Bildserien börjar med nägra intressanta, vyer från de europiska
kvarteren, hvilkas gator nästan påminna om en europeisk storstad om
icke folklifvet hade en fullständig österländsk prägel. Sa t. ex. de för
Kinas städer så typiska kulis, som i langa rader komma springande
dragande sina lätta kärror. De kinesiska kvarteren i staden äro där-
eniot en typ för sig med sina bamhuhus och smala, gropiga gator.
litt myllrande folklif ser man i dessa öfverlwfolkade stadsdelar. .På
torget stå ris- och theförsaljare, hvilka liögljudt ntlijnda sina varor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   
  

 

 

 

 

asså: f  i .. :1 saa samaawaaia
Nytt atraktionsnummer från VlLDA VESTERN!

Vid Indiangränsen

eller

lndianskans pil som budbärare.
Spännande kärleksdrama!

 

  
  
 
 
     
 
 
 

f till

.l X4-

f 1 Vi; v r I än

U "kang (- ÅIEI; i..
I "wii

f i
Vf :i . 1 .
a , ,
.x 1 M I? d j

  
   

I

 

li
då;

a

   
 
 
   
 

 

 
 
 

 
 

Xx! f I: 7,533;
I, x
(få 

(I
X

. 1
l" I, i x k lf.Den vackra indianflickan White Swan har fått många beundrare bland de
vid gränsen kringströfvande cowboys. Hon tycker dock icke om någon annan
än Slim, som är en hurtig och präktig pojke. i En gång uppstår en strid
mellan Slim och annan cowboy Red Feather, som också har ett godt öga till
White Swan. Slim och Red Feather blefvo efter den betan bittra fiender. Slim
följer White Swan till indianlägret och går sedan bort. - Grey Wolf, en tredje
beundrare till White Swan, blir då han får se Slim i sällskap med indianflickan
ardäktad af svartsjukans vrede och i sin förbittring sluter han sig till Red Feather.
De båda männen komma öfverens om att hämnas på Slim. Red visar Grey några
handlingar, som gå ut på att det kan förtjänas pängar om de kunna förmå indi-
anhöfdingen att sälja sitt land, men för att kunna utföra denna kupp anse sig de
båda bundsförvanterna först böra skaffa Slim ur vägen. - Wolf går nu för att
sätta sin plan i verket. Han lyckas äfven få indianhöfdingen med sig ut i sko-
gen, där de dricka whisky medan saken diskuteras. De tre männen lägga icke
märke till att indianflickan observerar dem. Så gå de till ett värdshus för att läsa
Reds handlingar, hvilka denne falskt uttydcr för höfdingen. l samma ögonblick
som höfdingen ämnade underteckna det falska papperet störtar Slim in och rifver
det i tusen bitar. Han jagar alla ut ur värdshuset, men snart kommer Red för
att hämnas, men White Swan uppträdde i rätta ögonblicket och räddade Slim.

0 Grey Wolf träffar indianflickan och söker genom hot och mutor få henne med
.I sig. Han visar sig dock fortfarande vara samma falska räf och komna ut i sko-
o t gen binder han henne vid ett träd. - lndianflickan lyckas dock att binda en

biljett vid en pil, hvilken hon på vinst eller förlust skjuter af. Det slumpar sig
så bra att pilen just faller ned vid Slims fötter, och han förstår genast hvad som
är på färde. - Nu blef det Slims tur att rädda sin älskade och i indianlägret
blefvo Wolfs alla bedrägliga handlingar afslöjade.

 

saa 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I
O 6
Q. .O

 

 

 
 

tfilnj1 kex -

 

 

e, .o

 

 

 

 

 

535351160SQSOEBGGSEEGGGSQEEEQSQEQMÄÖEOÅESGÄOESG DSGSQGOEOSGSQ

När man ser illa.

Lustiga befängdheter.

0505 055.555wwwwwwwwmwwwwwwwwwwwww

US

 Ofvanstående program visas endast Fredag, Lördag, Söndag,

 

 

Måndagen den 9 d:s Nytt program med senaste lilmsnyheter.

(Rätt till ändring af programmet förbehålles.)

 

 

 

Gefle l910. C. G. Em. Bioms A.-B; Tr.

h-
s-u

Information

Title:
Biograf-Teatern Olympia
Printed year:
1910
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain