#2950: Biograf-Teatern Olympia

Itt

lt

-- I
- ...I-..-
-- ...I-
-- -
X -- ,
..- -"

tull

 

 

I I 1 . i. ..t,.:,.t .4, .p p, .t  . i - 1 v " Q. ..
:Illbfilàflffkfi-IIHEEHPLAIA. DIF-23.125 L". 03147345. 51:11:51!!2:LHiL"J."P":;=2CIW;TU.Y:!.i :1205523112 . fv i " I I

 

W Föreställningar: j Billettllfisef! 

Hvarje timme från kl. 6 e. m. Äldre 35 och 25 öre,
f N söndagar kr. 1-5 och 641. j Barn 20 och 10 öre. of
Söndagar efter kl. 6 samma pris för
I barn som för äldre.

 

 

   

 

lllllllllllllnlllllllllllmllmllllllllllilllmmllllmmllluulllllluIllllllmllllimuuummnnmulmmunlunnmmnmnmnnnnmnmnuulmlmnumnnnumummu i in hur lulnlllnnuulllllmnllmllulllnunlunmnuuluunnlnulllllnumu i i I

Söre  Söre

Musiken utföres af Musikllirektiir Emil Arnhem.

l.

lll-ll
w V Ill-ll

BRIENz-sJoN. .

Storslagna Fjällsjoscenerier.

 

gul-.lälllllll

Brienz-sjön i schweitziska kantonen Bern är berömd för sin naturskönhet.
EE Sjön är belägen 567 meter öfver hafvet samt är 14 km. lång, 2,5 km. bred och
:: ej mindre än 262 meter djup. Särskildt halfön lseltwold och det 270 meter
höga vattenfallet Gissback, som störtar sig ned i sjön, äro berömda sevärdheter.
I Filmen återger bl. a. en del lika egendomliga som vackra ljuseffekter där uppe
i fjällen.

 

m För vänner af naturens skönhet.

å"I""å======å""-å:::::::å

2.
å ät

Korintindustri.

-V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storartad industribild.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l. Läckra korintdrufvor, 6. Tillverkning af embalage.
2. Skörden. 7. Inpackning.

3. Drufvorna hopsamlas i korgar. 8. Aflastning iPatras.

4. Hemforsling. 9. lnskeppning.

5, Torkningsprosessen. 10. Destinerade för England.

å
i...III-IIIII-IIIIII---- III-Il .III-III -
Q - WW. 1

: -.
nu.. .0,
I I
Nutida segelsport.
Friska sjöbilder som bör ses af alla segelvänner. =
I

Bilderna, hvilka äro sällsynt vackra och lyckade, visar ett flertal jakter i täf-
lan. Brisen är frisk och de smäckra fartygen filigga iVV så att vattnet forsar högt
upp på däck.

I
i
O

IIQO

6
.O

(Ståtliga sportbilder.) 0. I

 

.IIIIII-IllIII-IIIIIIIIIIIIIII
M

I
WWW I I
...II-III-IIIIIIIIIIIII.III-IIIIIIIII-IIII-IIIIIIIIlllll-.IIIIII.IIII-III-IIIIIIIIII-IllIII...

 

 

  
    
 

- :lr-15:52! 8:?988
agilt :Vi vcs

En skollofskolloni i Paris.

Sedan nagra är tillbaka har flera sällskap bildats i Paris för att för-
hjälpa folkskolebarnen i staden nt på landet under somniarferierna, friluftslif
är just hvad de behöfva och ingen form af välgörenhet kommer-dem väl

tå
till pass än denna Gå
Artur Holden har sett henne pa tribunen samt, intagen af hennes skönhet och rörd af

-
En hel skola beger sig fran Paris med fana i téten, till en herrgård i
dess omnejd Flickor och gcssar traska ästad med sitt blygsamma bagage.
De hinner knappast fram till bestämmelseorten förrän lekarna taga sin början.
Den lilla kollonien är snart invigd, sofrum, tvättställ i det fria, matsa-
len m. m är upptagen på bilden, flickorna sysselsätta sig med allehanda
sömnad, dagen afslutas med lekar och upptåg samt till slut en ballong-
uppstigning.
I O åäåg än! ä e Ä
x 4 x
86988 se, e n... e Q SMB
enes Eee
IV III-...IIIII wI  IV III-IIIIIII- QI
EBAEgg-Illl-llllläå-.IIIIgmmm ...I-.ågllllllllllllàåimGE
III-III] EIIIIEI
IE I
I V II
Jåonstfilm. Jtonstfilm. ..
n 1- 1 i
allSÖSQllS YQS Q SQ. ..
Amerikansk lifsbild.
Den berömda dansösen Edit Morton vid Blumes öl Harveys cirkus har genom
öfver-ansträngning asamkat sig en sjukdom, som gör att hon icke längre är sa uthållig
som förr. Nästan vid hvarje föreställning slutar hennes uppträdande med att hon sjunker
vanmäktig ned, och slutligen blir hon afskedad från sitt engagement. Den unge farniaren
hennes belägenhet, erbjuder han henne sin hand och sitt hem.

 

 

 

 

 

 

(7

 

 

 

 

Bortstött af den af artisterna, som hon trodde sig älska, och utan möjlighet att
taga sig fram pa egen hand, mottager hon farniarens anbud och blir väl oinhnldad i det
nya hemmet; snart se vi henne som lycklig brud, glad och blomstrande.

Tiden gär, och snart är det anyo wsäsongw. Cirkusen är äterkommen till platsen
och Edith fär i sin hand en affisch, hvilken ånyo uppväcker den gamla artistfebern hos
henne. Så far hon besök at den cirkusfunktionär, som på sin tid öfver-gaf henne, och
denne lyckas öfver-tala henne att öfvergifva mannen och äter-vända till cirlulsarenan. l
ett bref underrättar hon Artur om sitt beslut, hvarefter hon skyndar till cirkustältet.

Här blir ett allmänt jubel Öfver hennes återkomst, men känslorna taga sig uttryck
som nu förefalla henne motbjudande. Hon ser nu sitt forna lif i ett annat ljus än förr,
och det dröjer ej länge innan hon med förakt och afsky hästar bort fran det obehagliga
sällskapet. Lyckligtvis har hennes man ej funnit brefvet när hon kommer hem7 hvadan
allt ordnar sig pa ett lyckligt sätt.

se::::::::::::ae:::::::: :::as:::::: : :.:

I

III.
Ill.
Vi...

 

 

 

 

 = :Ilägll:::=:= IIIgäl-llI:::::IIäglllllllllllläglllllll::ll

Ill-IIIIIIIIägIIIIII::

E. SPÄNNANDE DRAMA. "I

ID DIIIIEl

E-åäiggmmmgg...... äåäga------såe::::::::::::äeiää!

6. i
:mig"m"EIIIIIIIE-"m"tåIIIIZIIIIä-m"EIIIIIIåre-"ålillilå"å I I

   

3":
å

Kaminen på spatsertur.

En kamin begifver sig ut pa en promenad och detta väcker naturligtvis den
största förvåning. Benzin exploderar, eld utbryter, allt kommer i den största vil-
lervalla. Förföljd af en stor människomassa beger sig kaminen åter till sin plats
och blir nu af sin ägare sä säkert fastmurad att det i framtiden kommer att bli

III-II
III-II
JIIIII
lll-ll

omöjligt att begifva sig därifrån.

ägna-.mg
gg.........g

(Rätt till ändring af programmet förbehålles.)
" -I-

    

 

Roande skämt. -
.lr-GIIIIIE"MEIIIIIB------å221222221!å----"EEE"MtåIIIIIZå-t:
I
I

 

 

Gefle l910. C. G. Em. Bloms A.-B Tr.

Information

Title:
Biograf-Teatern Olympia
Printed year:
1910
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain