#2949: Biograf-Teatern Olympia

.Vd-"VM ä
u  tidigt?

.Ulrik

W Föreställningar: j i Biljettpriser: w

IX Hvarje timme från kl. 6 e. m. Äldre 35 och 25 öre, f
( N Söndagar kl. 1-5 och 6-11. Barn 20 och 10 öre. (QX-f-

 

Söndagar efter kl. 6 samma pris för
barn som för äldre.

 

 

Söre  Söre

Vid pianot Musikrlirektör Emil Arnhem.

bb Glimtar och snabhots Jag
Q e från [g] i
å Eagaslnerbergen å

såg) Vyer från en storslagen natur. 

P Swwglålålwgg i

.UIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIlllIII-IIIlIll-IIIIIIIIHIIIIlll-lIIIIIIIIIIIIIIIIII...

.Mexikanarens hämnd.

eller

Kapten Gerry och Rosista.

Från en spännande konflikt mellan amerikanska
nsailorsn och mexikanska cowboys.

 
   

 

 

III-llllllllll..
O

 

 

 

 

 

 

 

 

Spännande! Z Medryclrande!

 

Kapten Gerry och Rosista. öde.
Bröllopsfesten. 19. Kritiska ögonblick.
Dansen gär. 20. Bruden räddar sin älskade.
Bruden med sina tärnor. 21. Stenen föll.

9. Mexikanarna samlas pä fältet. 22. Mexikanarne anfalla.
10. Ett bakhåll, 23. En häftig strid.
Störd bröllopsglädje. 24. En hjältemodig kvinna. q
Marinsoldaterna sammankallas. 25. Delad smärta à half smärta,
Kapten Gerry får undsättning. delad glädje A dubbel glädje.

wwswew
5
V
.I.Ill-III...-IIII.III-.III-.I...II...IIIII-IIIllIII-IIII-IIIIII...II.IIIIIIIll.III-IIIIII-III...-Ill-IIIII-IIII-IIIIIIII-.II-I-..,.
Xml;
. fi

.t-IIII-IIIIIII..III-III...-I......ll-"IIIIIIIIII-IIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIII.IIII-IIIII.III-lII....III-IIIIIIIIIIIIII-I

 

 

...H-
.wF-7."

 

 

 

 

o
.Q

l. Fest i Mexiko. 14. Officerarne öfverfallas.
2. Kapten Gerry gör Rosistas be- 15. Ett hämndens offer.
" kantskap. lö. Hämndplaner.
. Två rivaler. 17. Stenen hissas upp i trädet.
Mexikanarna svära hämnd. 18. Under-rättelser om brudgummens
.Illalll-Illlllllll-lllnlulll.-...lllllllllll.lll-Illlllnlllnlulnnnnlullilllll-Ill.,

 

.lll-I .IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
II IIII .III-Illlllllllllli.

.III-III..

b
b
l

.II-III-
.III-III

Landskapsmotiv från

f
.e
o
e
I n.
I.
I.
.I
I.
I.
.I
.I
I.
.I
I.
I.
I
I
I
I
I
V
a

Sigill-13:33:35:

GORNERGRAT

Il :lll l
II:IIII::::::::I.

D

IIIIIIIIIIIII

IIIII-IIIIIII
...III-lll...
.III-IIIIIIIII

I

I
2-
V

I
II

6
II
II
II

lll-llnlll Ia,- :IQ
EE .Imponerande naturbilder. EE
H ::
:5:::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::=:::::::i:

 

Verklighetsskildring ur en fabriksflickas lif.

Kärleken finner inga skrankor1 för höga, för så vidt den är äkta. Neville
Sterling, en rik köpman möter af en händelse Marta Bartlet, då hon lämnar sitt
arbete i den stora pappersindustrifabriken, där hon är en vanlig arbeterska.

ä (lm kärleen u uppriktig-
å

Han känner sig djupt betagen af hennes skönhet, och söker att stifta hennes å
bekantskap. Marta som ser att Sterling är betydligt öfver henne i samhällställ-
ning tror dock att hans afsikter äro andra hvarför hon bestämt afvisar honom.
Han har dock gripits af så uppriktig kärlek till Marta, att han besluter till vad

"g pris som hälst vinna hennes hand och hjärta. Han kläder sig till arbetare hvar-på
han skaffar sig arbete i samma fabrik. Här stiftar han under antaget namn,

à Martas bekantskap. Han har dock en rival ien af sina arbetskamrater vars kurtis dock ej ä
upptages väl från Mai-tas sida, och då han en gång väl när-gänget lägger sina
känslor i dagen, näpses han af den tillskyndande Sterling. En dag utbryter eldi
fabriken och griper så hastigt omkring sig, att flera af flickorna, däribland Marta,
ej hinna ut. Med fara för eget lif skyndar Sterling in i lågorna och räddar sin
älskade, som redan ligger medvetslös. ä

 

 

 

 

Han ådrager sig dock så svåra skador, att han väl ute segnar till marken.
Lagd på en sjukbår, undersökes han af läkare som märker hans lösskägg, och då
detta aftages, upptäcker den bredvid stående Marta, hvem han är, och hon har

änu blifvit fullt öfvertygad om att hans känslor för henne äro äkta.

EWSQmmmwwmmeä-Qåå
så? é " 21th

 

 

 

 

P o B" f
Kemiska scener arrangerade af MAX LINDER.
En högst originell bildserie.

   

 

iQ i i i 3
k(rare av

 

 

 

 Ofvanstående program visas endast Måndag, Tisd., Onsd. o. Torsd.

 

 

Fredagen den l3 dzs Nytt program med senaste iilmsnyheter.

(Rätt till ändring af programmet förbehålles.)

 

 

 

Gefle l9l0. C. G. Em. Bloms A.-B: Tr.

Information

Title:
Biograf-Teatern Olympia
Printed year:
1910
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain