#2943:

gifves uti

 

 

Vy af Stockholm. lllnrnàrden. Dalarna m. Vaoemonnmentetnt. ll. lrollnättensve

Bland sevärdheter må nämnas:

  

 
 

itontoll. Resan konalvänen tdtollorn-S

  

nI".

teknolm. Bestiki Karlstàd, Vadstena, Slider-l

 

köninnm. m. Karlskrona med tlotten. Kristianstad. Helsinnlond. llntorseenerier 8:.X Industrier samt ett besök vid Torne träsk i lonnlend.

.Bilder från Palestina och Jes

in; 1

 

1 Den beryktade badorten Wischnu,
En 1,000 engelska mil lång resa med kamel
ett besök hos konung Makakola.

Kröningshögtidligheterna i England,
Hyde Park, hundratusen människor samlade.
resa till Tyskland. Engelska kanalen. Edinstone m. ii. i
Paris, Rådhuset, Operan, Madaleinekyrkan och Kungsgatan.l
Kina, Boxar-e.
staden .Pompeii efter att hafva varit begrafven af lava sedan år 79, dess utseende nu.
Italien, Smyrnas innevånare. Irland, Holyeross, byggd på 900-talet.

. Kungliga bprocessionen.

- rike. Rom, Påiliga residenset.

En resa till Hedna
Staden Madras med dess stora pagoder och dessas afgudar och präster.I

som har ett ai världens bästa hälsovatten. Juma Maseh. .
till Kongo, landets utseende, en bro öfver Kongoiloden, i.

 dvs -,.. 

fälten i lnelien.

Cacingaek i sydliga Frank- i
Japan i sina seder och fbruk. Bilder från f
Vy från: 

. v, I .I 1 5..wa tvi-:P33- 1.7

Prinsen af Wales- .

  
  
 

och gå.
Ai dessa nämnas:

 
 

ii Hi

 

 I En springande

Människor och djur framställas i naturtrogna rörelser, springa
Han måste förvånas.

u samt en Kristens resa, i 75 forro r.

.1-1 i

El,

Bilder från Passionesoelen i Illber-Amergaumea,

En andra f örvandlingsbilder.

Dessutom: Sjömannens- äfventyr på en öde ö, i 7 nummer.
gosse. .Ett landskap med kvarn. Slaktare, Mormor. Katala-

Erollfurstens resa, i 6 nummer.
esaren. Kinesiskt färgspel m. m.

 

Många vackra platser från amerika färohommer.

Det stora

I En större samling bilder från

M" Ingen, som önskar en intressant afton, här föl-summa. att besöka mina förevisningar, och har jag sökt sammans
bereda allmänheten en angenäm och treilig stund

en! BM

Glöm ej, hvarken gamla eller unga, att begagna detta tillfälle! I

 

 
 

Härmed får jag, som den ll Mars 1902 öfver-
var en föreställning af Herr G. Ringius, uppgifva
det lomdöme om hans prestationer, att de ej blott
voro intressanta och underhållande utan äfven nyt-
tiga och lärorika - isynnerhet för dem, som åtnju-
tit folkskolebildning. Då nu de flesta i vårt land
hafva det, kan jag tryggt rekommendera sakeni
allas hågkomst, hvilka ha intresse för bildning och
upplysning. -

Tånnö 8: Wernamo den 12 Mars 1902.

C. LINDSTEN,
Fil. Känd., Pastor och Skolrådsordförande."

  
  
  
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

"Herr Ringius förevisning, som han härstädes
presterat har jag med många andra åsett med stort
nöje. Femsjö d. 29 Mars 1902.

G, A. LINDBLAD, Kyrkoherde."

 
 
  
  
 

 

 

Hecsleholon, Norra Skånes Tryckeri, 1904.

 

med många värdefulla bilder från kriget och grufvorna..

 

och

nya, nu hemkomna från essa länder.

Minst l25 nummer :item kinematografen!

"Intressant föredrag. Herr Ringius höll i
Måndags afton, skrifves till Nya VäXiö-Bladet, iUrs-
hults skolhus en förevisning medelst kinematograf
med rörliga bilder. Man fick på ett tydligt sätt
skåda scener bl. a. ur boerkriget samt bilder af
märkliga personer, platser och händelser såväl från
eget som från främmande land. Det hela klargjor-
des at ett tydligt och intressant föredrag af förevi-
saren. En stor människoskara hade infunnit sig och
följde med tydligt intresse förevisningens och före-
dragets gäng."

En intressant scieptikodförevisning var sistl.
Onsdags afton af Herr Gustaf Ringius anordnad i
Klefva folkskola. En ganska talrik publik hade in-
funnit sig. och det var sannerligen ej heller små-
saker Herr R. hade att bjuda på. Det var gripande
bilder från senaste sydafrikanska kriget, bilder soms

 

oerkriget i Sydafrika

 n

 

öbsl

Korn och se platserna för svenskt mannamed och vikingabragd

Att mina. föreläsningar äro sevärda, bevisas däraf, att jag pà begäran uppträdt vid läroverk i Stockholm ooh Göteborg samt vid olika regementen och i många af Sveriges
städer ooh ä större platser, badorter i Sverige ooh Norge. Öfverallt har jag vunnit allmänhetens stora belätenhet ooh bifall, ooh hoppas, att en- hvar hedrar mig med ett besök.

kanske komma en känslomänniska att rysa. Men
det var äfven andra, leende vyer, vackra natursce-
nerier, afdelningar af bemärkta platser inom såväl
vårt eget land som snart sagdt hela den öfriga
välden. Aftonens glansnummer var och förblef
dock ett dito pr kinematograf "En drömscen" -
hvilketframkallade hejdlösa skrattsalfvor och stor-
mar af applåder.

Efter föreställningens slut tackade skollärare
Linderoth å publikens vägnar Herr Ringius för de

.präktiga prestationerna.

En intressant scioptikonförevisning höllsi
Herrestads folkskolehus Måndagen den 18 dzs af
Herr Gustaf Ringius inför en ganska talrik och in-
tresserad publik, skrifves till U.-T. Det var heller
inga småsaker Herr Ringius hade att bjuda sitt au-
ditorium, utan värdefulla bilder från senaste boer-

obs-l Den Pinga afgiffen: åeserverad plafs 50 öre, 1.-sia plais 55 öre, gäddan: omEr. 12 år 25 öre.
Endast en Iellirre föreställning här med utvalda bilder ur detta program. I " i

 
 
 

kriget, bilder af gripande naturtrohet och tydlighet.
Afvenså vackra bilder och naturscenerier från såväl
vårt eget som främmande land. Men äfven religiösa
taflor, sådana som "Nattvarden" - pr kinematograf
M och enj "Kristens resatfförevisades. Därjemte
upptog det rikhaltiga programmet äfven skämtsamma
och förvandlingsbilder.

Aftonens glansnummer utgjordes nog af en
uDrömscen", gifven medelst kinematograf, hvilken
kom äfven den mest allvarsamme att brista utiskratt.

Det är ju så sällan någon hedrar landsbygden
med dylika förevisningar, så det är med verklig
glädje som man hälsar de män, hvilka någon gäng
göra en lafstickare från städernas oftast öfverfulla
nöjeslif. Afven här på bondlandet behöfva vi några
förströelser af annat slag än de, som en själf kan
skaffa sig.

  
 

Jregarfnmgsfullr åuslaf åingius.

.Mr-.an l. .

ätta ett rikhaltigt program för att kunna
, 71gifues nu tillfälle att taga kännedom om vår tids uppfinningar och en del händelser nr världslifvet m. m.

äro kolorerade och äkta från hvarje plats. aelysningen är kalkljns med 1,200 normallius och första klass apparater,
ei att förvexla med mindre Föreställningar... get hela belyses genom en fullständig förklaring.

Information

Printed year:
1904
Place:
Hässleholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain