#2940: Grand Kinematograf Fenix

3

Grand Kinematograi Fenix.

 

 

Maria Antoinette.
Historiskt sceneri i 9 bilder.

Fest i Trianon.

Menuett.

Förlustelser i det fria.
Blindbock.

Ett rendez=vous

Revolutionen. - Bastiljefzs inta-
gande. I

7. li fängelset.

8. Inför revolutionsdomstolen.

9. Schavotten.

Namnet Maria Antionette, som erinrar oss om
en af de rysligaste händelser ihistorien, uppväcker
likaledes en känsla af medlidande och sympati för
var hjältinna, och .hafva vi tänkt oss att hennes lifs-
historia pä det varmste skulle intressera. Scenerna
framställa de mest intressanta händelserna därur.

Intresset förhöjes därigenom, att händelserna,
som nu ätergifvas, hafva fotograferats pä den plats,
där de en gäng i tiden utspelats. Å

1. Bild.

En fest i Trianon.
2. Bild.
Menuett.

3. Bild.
Förlusterser i det fria
4. Bild.
Blindbock.

Här framställes en fest ililla Trianon, tillställd
af den unge konung Ludvig den XVI och hans sköna
gemäl Maria Antoinette.

All slags dans och spel utföres af hofvet, såsom
menuett, föreställningar i det fria, blindbock etc.

5. Bild.
Ett Rendez-vous.

I denna bild se vi huru drottningen i Kärleks-
templet har ett möte med sin älskare, dä hon öfver-
raskas af nägra damer och herrar frän hoivet.

6. Bild.
Revolutionen. - Bastiiien intages.

Den 14 Juli 1789 bestämde sig folket för att
storma Bastiljen, det berömda statsfängelset, där,
sedan årtionden tillbaka, fångar försmäktade, hvars
enda förbrytelse bestått däri, att de misshagat ko-
nungarne. ,

Upproriska skaror tågade fram, beväpnade med
liar, käppar, högafflar och gevär, uppeldade af strids-
lust, eggade af kvinnorna, hotade de att storma fäst-
ningen.

De angrepo Ciiadellet, men stöttes genast till-
baka af Schweizarne. Folkskarorna, som blefvowallt
större och större, inträngde dock till slut under lif-
liga hurrarop.

Sedan de satt eld pä detsamma, bemäktigade
de sig guvernören Marquis de Launay, som hals-
höggs, under det nägra gamla, trötta fångar bort-
fördes af sina befriare, hvilka mäste bära och stödja
dem.

Denna djärfva bedrift af så stor betydelse för
folket var endast nägra timmars verk.

 

 

7. Bild.
Fångenskapen.

Sedan.folket den 10 Augusti 1792 hade intagit
Tuillerierna, insattes den kungliga familjen i fängelse.

Den 3 September 1792 kl. 1 pä middagen, sutto
drottningen och hennes syster Elisabeth och brode-
rade pä sina handarbaten, och konungen undervi-
sade Dauphin (kronprinsen).

Plötsligt hörde de ett fruktansvärdt larm pä
gatan, konungen reste sig och skyndade till fönstret.

Mellan fönstrets gallerverk sag han till sin för-
skräckelse, huru prinsessan af Lamballeis hufvud
bars pä en pik, Linder det att pöbeln släpade den
stympade kroppen genom gatorna.

Konungen kunde icke undertrycka sin vämjelse,
och fastän Clery, hans kammarherre, försökte afvän-
da drottningens uppmärksamhet frän det förskräck-
liga skädespelet, hade denna likväl märkt sin olyck-
liga väninnas hufvud och föll afsvimmad i systerns
armar. ,

Just dä kommo nägra af kommunens utskickade
tillika med soldater in i rummet, störtade sig som
verkliga odjur pä konungen, tvingade honom att
vända sig om och genom fönstret iaktaga det hemska
skädespelet, häna de derpä den afsvimmade drott-
ningen och visadc pä allt sätt brutalitet.

8. Bild.
Inför revolutions=domstolen.

Drottning Maria Antoinette föres inför rätten,
ledsagad af sin advokat Ohaveau-Lagarde. Folket
smädar dem vid deras inträde ochd visar deras ho-
tande ätbörder. i i i

Fonquet-Tinville, allmänne åklagaren, uppläste
anklagelseakten, hvari man förebrädde drottningen
hennes lyx, slöseri, likasom förbindelser med de an-
dra mot Frankrike allierade makterna.

Sedan kom Hebert, och förebrådde Marie Antoi-
nette hennes omoraliska seder och gick sä långt att
han angrep hennes moderskärlek och framkastade

att hon förfört sin egen son.

Drottningen, som hade ähört hela den förfärlig-a
anklagelsen, protesterade energiskt, och korsande
armarna öfver bröstet, försökte hon att ropa ut san-
ningen för folket.

Men domstolen ville icke höra henne, utan
dömde henne till döden.

Hon bortfördes under stort tumult och folkets
vilda skrän, som bekräftade deras bifall till den hem-
ska dommeii.

9. Bild.

Schavotten.

Den 16 Oktober 1793 blef drottningen halshug-
gen i närvaro af en oerhörd folkmassa.

Man ser nu vagnen komma, förande med sig
drottningen fram till den fruktansvärda guillotinen.

Maria Antoinette, som ledsagades af tva sol-
dater och fängvaktaren lyftes ned frän vagnen och
stiger långsamt uppför schavottens trappsteg, stödd
af fängvaktaren.

Folkskarorna skriade oafbrutet, .under det att
den olyckliga drottningen knappast var medveten
om det förskräckliga straff, som hon skulle utstä.

Hon ville nu tala, liksom förut, men hennes
stämma kväfdes af snyftningar. Bödeln och hans-
medhjälpare grepo henne med djurisk vildhet och
förde hennes hufvud under bilan. i

Hennes hufvud visades för folket, som med
stormande jubel gäfvo sitt bifall tillkänna.

W

 

Halmstad 1904. Albert Lindblad & Ons Boktryckeri.

Information

Title:
Grand Kinematograf Fenix
Printed year:
1904
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain