#2863: Valhall-Biografen

MNBMNBMNBMNBMMBhl

Valhall-
iografen.

Staöens största och förnämsta biograjleater.

 

0BS.! Ändrade föreställningstider denna vecka.

Kl. 1, 1,45, 8,30 och 9,15 am.
kommer följande helföreställningsskädespel att visas:

Nytt för Oskarshamn I
Säsongens .största succàsnummer!

Civilisationens obesegrade fiende

en hvita
slafhancleln

Internationellt, socialt samhällsskädespel!

Oöffvcrträffatlt oi alla afseenden bland allt som hittills
framställts förn att ktnematograjtskt atergoifvas.

Handlingen, som är förlagd till Köpenhamn och London.
är i korthet följande:

Lilla Anna har vuxit upp i ett godt, men tyvärr rätt fattigt hem. Tidigt fär
hon därför gå ut i världen för att själf förtjäna sitt bröd. Hon får en anspråks-
lös men god anställning. Plötsligt skulle dock genom en lockande annons: "En
ung flicka från ett godt hem får förmånlig anställning i utlandet. Hög lön. När-
mare underrättelse å Hotell Astor", hennes öde afgöras. Anna längtar ut och
hennes föräldrar anse det icke skada, hon fär se nägot af världen. Fadern är
emellertid nog omtänksam att höra sig för om sin dotters blifvande anställning
och gär med till det hotell, där närmare underrättelse skulle erhållas. En elegant
dam tar emot och nog goda upplysningar lämnas. Man är därför snart öfverens.
Anna får pengar till resa och utrustning och framtiden ler emot henne. Hon säg
icke det hemska hängrin, som gick öfver den c:eleganta damench ansikte. - "En
härlig liten fågel, som låtit fånga siga.

Det är endast en bland Annas närmaste, som icke gläder sig ät den före-
stående resan och det är Georg, hennes hjärtevän. Skilsmässans stund var inne
och Georg står vid ångaren för att säga farväl. Han observerar dä en herre med
ett lömskt utseende, som hastigt rusar förbi, tappande sin käpp. Georg lägger
särskildt märke till käppens utseende. Nu kom Anna Och hennes .föräldrar och
det blef endast tillfälle för Georg att som hastigast lämna ett litet minne och säga
farväl. aGlöm ej mig!a I

Tiden går, men förgäfves får man vänta bref frän Anna. Föräldrarne oroa
sig dock icke -- GCAnna har det nog bra". De anade icke till hvilken lastens håla
deras dotter blifvit förd. En dag skulle dock Anna lyckas öfvertala en tjänste-
llicka att förmedla ett bref till föräldrarna, i hvilket den olyckliga flickan skildrar
sin nöd. Fadern går till uFöreningen för den hvita slafhandelns bekämpande",
men de upplysningar han kan lämna äro sä knappa, att man tror sig .kunna uträtta
föga. Man sätter sig i förbindelse med polisen, men den stär rätt. niaktlös i ett
liknande fall. Georg kan dock icke få ro i sitt sinne. Resolut säljer han bort
sina tillhörigheter för att skaffa sig respengar och beger sig af på sin hopplösa
spaningsfärd. Han gär till en berömd detektiv, som äfven den skulle stått makt-
lös om .icke slumpen spelat in. Georg blir genom en händelse i tillfälle att påvisa
den man med den (isär-egna käppen", som han observerat pä ängaren. Det skulle
blifva en viktig ledtråd, och snart hade detektiven skaffat sig tillträde till de
"hemliga salongerna". Han aftalar med den öfverlyckliga Anna om en iiykt, som
- dock skulle misslyckas, i det de fiyende öfverraskas af andra medlemmar af
bandet, som nu ämna föra Anna till ett säkrare ställe. Detektiven hade emellertid
en ledtråd och pä själfva den ängare, som skulle föra Anna till en (LFilialU af de
hemliga salongerna blef hela bandet infångadt och Anna förd af sin Georg hem
vtill sina sörjande föräldrar.

Det mäktigt gripande skadespelet är
framställdt i följande tablåer:

1. Hos far och mor.
2. Ut i världen för att själf förtjäna sitt bröd.
3. En anspråkslös anställning.
4. Tiden blir lång.
5. Den lockande annonsen.
6. Far och dotter öfverlägga.
7. "Det skadar icke en ung flicka att få se litet af världen".
8. Faderns omsorg för sitt barn.
9. Antagandet af platsen.
10. Anna utrustar sig för resan.

11. I snaran.

12. Fästmannens protest.
13. Skilsmässans timme.

Ett sista afsked vid ångar-en.

15. Souveniret.

16. En mystisk figur.

17. Mot okända öden.

18. Ett vänligt mottagande.

19. Det hemlighetsfulla huset.

20. Ensam och hjälplös,

21. Brefvet till föräldrarne.

22. Hos "Föreningen för den hvita slafhandelns bekämpande".
23. Scotland Yard underrättas.

24. Georg beslutar sig för att uppsöka sin älskade.
25. Han säljer sina tillhörigheter för att skaffa pengar till resan.
26. Ett hopplöst sökande.i

27. Hos en berömd detektiv.

28. Slumpen som medhjälpare.

29. "Mannen med käppen".

30. En ledtråd.

31. En afton i de "hemlighetsfulla salonger-na".
32. Anna introduceras hos nästets "kunder". I
33. Champagnen flödar.

34. Mötet med detektiven.

35. Flykten planlägges.

36. En gnista hopp.

37. Den nattliga flykten.

38. äfverraskade af röf-varbandet.

39. Ater i banditernas våld.

40. Rofvet föres till en säkrare plats.

41. Spåret icke förloradt.

42. Polisen som medhjälpare.

43. Nattlig strid.

44. Man stiger ombord på ångaren.

45. Ännu en hård dust med banditerna.

46. Arresteringen ombord å ångfartyget.

47. Polisen gör ett "godt kap".

48. I den älskades armar.

49. lllot hemmet till de kära.

50. Räddarens belöning.

 

Förevisandet at bilden, som är 650 meter lang, tager en
tid af öfver 40 minuter.

Obs! Bilöen är visaö 536 gånger i Köpenhamn, 222
gånger i Stockholm och 188 gånger i Malmö
för ntsålöa hus.

Kalmar 1910. Tidn. Barometerns A.-B:s TryckeriI

MBNBNBMMHMMBEMBQMELMammanManNBMMNBMNBMBQNHMMEMMBhälhmhhhämnhiimhhhhmuh!

arma

 

R

ffwmwmwmwmwmwwwmwmwmwmmwmmwmw

  

iNWWNWWWWWNWWWN"WEWWGWWHWWGWW?

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain