#2862: Kalmar-Biografen

E?
Bio grafen. r
Statens största och förnämsta biograjteater. å

å
E
E

ons! Ändrade förestauningsndn Och 2 Olika
program denna vecka. 0BS.!

Kl. 5,15, 6,15 och 1,15 e.m.
vanligt storslaget program, hvari ingår en

Iörtjusanöe vackert illustrerat spansk kärlekssåug.

Kl. 8, 8,45 och 9,30 enn.
kommer följande helföreställningsskådespel att visas:

Nytt för Kalmar I

Säsongens största succàsnummer!
Civilisationens obesegrade fiende

Den hvita
slafhandeln

Internationellt, socialt samhällsskådespel!

Oöfvcrträffaclt fl alla afseenden bland allt som hittills
framställts för att ktnematograflskt återgifwas.

Handlingen, soln är förlagd till Köpenhamn och London, å

är i korthet följande:

Lilla Anna har vuxit upp i ett godt, men tyvärr rätt fattigt hem. Tidigt får
hon därför gå ut i världen för att själf förtjäna sitt bröd. Hon får en anspråks-
lös men god anställning. Plötsligt skulle dock genom en lockande annons: "En
ung flicka från ett godt hem får förmånlig anställning i utlandet. Hög lön. När-
mare underrättelse å Hotell Astor", hennes öde afgöras. Anna längtar ut och
hennes föräldrar anse det icke skada, hon får se något af världen. Fadern är
emellertid nog omtänksam att höra sig för om sin dotters blifvande anställning
och går med till det hotell, där närmare underrättelse skulle erhållas. En elegant
dam tar emot och nog goda upplysningar lämnas. Man är därför snart öfverens.
Anna får pengar till. resa och utrustning och. framtiden ler emot henne. Hon såg
icke det hemska hångrin, som gick öfver den "eleganta damens" ansikte. à "En
härlig liten fågel, som låtit fånga sig".

Det är endast en bland Annas närmaste, som icke gläder sig åt den före-
stående resan och det är Georg, hennes hjärtevän. Skilsmässans stund var inne
och Georg står vid ångaren för att säga farväl. Han observerar då en herre med
ett lömskt utseende, som hastigt rusar förbi, tappande sin käpp. Georg lägger
särskildt märke till käppens utseende. Nu kom Anna och hennes föräldrar och
det blef endast tillfälle för Georg att som hastigast lämna ett litet minne och säga
farväl. "Glöm ej migl"

. Tiden går, men förgäfves får man vänta bref från Anna. Föräldrarne oroa
sig dock icke -e "Anna har det nog bra". De anade icke till hvilken lastens håla
deras dotter blifvit förd. En dag skulle dock Anna lyckas öfvertala en tjänste-
flicka att förmedla ett bref till föräldrarna, i hvilket den olyckliga flickan skildrar
sin nöd. Fadern går till "Föreningen för den hvita slafhandelns bekämpande",
men de upplysningar han kan lämna äer så knappa, att man tror sig kunna uträtta
föga. Man sätter sig i förbindelse med polisen, men den står rätt maktlös i ett
liknande fall. Georg kan dock icke få ro i sitt sinne. Resolut säljer han bort
sina tillhörigheter för -att skaffa sig respengar och beger sig af på sin hopplösa
spaningsfärd. Han går till en berömd detektiv, som äfven den skulle stått makt-
lös om icke slumpen spelat in. Georg blir genom en händelse i tillfälle att påvisa
den manmed den "säregna käppen", som han observerat på ångaren. Det skulle
blifva en viktig ledtråd, och snart hade detektiven skaffat sig tillträde till de i

F

11.11
I En

"hemliga salongerna". Han aftalar med den öfver-lyckliga Anna om en flykt, som
H dock skulle misslyckas, i det de iiyende öfverraskas af andra medlemmar af
bandet, som nu ämna föra Anna till ett säkrare ställe. Detektiven hade emellertid
en ledtråd och på själfva den ångare, som skulle föra Anna till en "Filial" af de
hemliga salongerna blef hela bandet infångadt och finna förd af sin Georg hem
till sina sörjande föräldrar. i

ähmhmhmhmhmhig

ä H nr. i
i
ä
få

   

Det mäktigt gripande skådespelet är
framställdt i följ ande tablåer :

1 Hos far och mor.
2 Ut i världen för att själf förtjäna sitt bröd.
3 En anspråkslös anställning.
4 Tiden blir läng.
5. Den lockande annonsen.
(i Far och dotter öfverlägga.
7 "Det skadar icke en ung flicka att få se litet af världen".
8 Faderns omsorg för sitt barn. i 
9 Antagandet af platsen.
10. Anna utrustar sig för resan.
11. I snaran.
12. Fästmannens protest.
13. Skilsmässans timme.
14. Ett sista afsked vid ängaren.
15. Souveniret.
16. En mystisk figur.
17. Mot okända öden.
18. Ett vänligt mottagande.
19. Det hemlighetsfulla huset.
20. Ensam och hjälplös,
21. Brefvet till föräldrarne.
22. Hos "Föreningen för den hvita slafhandelns bekämpande".
23. Scotland Yard underrättas.
24. Georg beslutar sig för att uppsöka sin älskade.
25. Han säljer sina tillhörigheter för att skaffa pengar till resan.
26. Ett hopplöst sökande.q
27. Hos en berömd detektiv.
28. Slumpen som medhjälpare.
29. "Mannen med käppen".
30. En ledtråd.
31. En afton i de "hemlighetsfulla salongerna".
32. Anna introduceras hos nästets "kunder".
33. Champagnen flödar.
34. Mötet med detektiven.
35. Flykten planlägges.
36. En gnista hopp.
37. Den nattliga flykten.
38. Öfverraskadc af röfvarbandet.
39. Änn- i bnnditernas våld.
40. Rofvet föres till en säkrare plats.
41. Spåret icke förloradt.
42. Polisen som medhjälpare.
43. Nattlig strid.
44. Man stiger ombord på ångaren.
45. Ännu en hård dust med bananerna.
46. Arresteringen ombord å ångfartyget.
47. Polisen gör ett "godt kap".
48. I den älskades armar.
49. Mot hemmet till de kära.
50. Räddarens belöning.

 

ä
ä
.s
.s
å
ä
s
ä
s
i
å
i
s
i
.i
ä
ä
.i
ä
å
å
i

Barn unöer 15 år äga icke tillträöetill öessa föreställningar.

Detta skådespel får icke förväxlas med en mindre här
förut visad bild af samma namn.

immmwmmmm ,

Kalmar 1910. Tidn. Barometerns A.-B:s Tryckeri.

ämmwmmmmgmwmwmw

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain