#2861: Kalmar-Biografen

Stadens största och förnämsta Biogratteater
(Innehafvare: THOMAS HAN SE N).

F öreställningar:
Dagligen kl. 6,15, 7,15, 8,15 o. 9,15 e.m.; sön o. helgdagar jämväl kl. lt e.m-

 

 

 

 

Frakt-Program

fran och med måndagen den 12 december 1910.

M U S I K :
Occarinasolo af Sveriges ende occarinavirtuos Herr Fredrick Du Rietz.

Säsongens pfraktfu-tlaste konstftlm!
Heltimmas-Skadespelet

Operan FAUST.

Efter Goethes mästerverk.
Bean-betning och -tscensdttnifng af Georges Fagot och Andréawt.
Kinematograft i färger.

Denma scen, som på det lyckligaste sätt ansluter sig till Goethes mästerverk,
framställer för oss den lärde doktor Faust, som i sig förkroppsligar
kunskapstörsten, njcwnifngslystmden och ett oaftåtltgt
behof efter verksamhet.

rönsra ArnsLNINGEN;

DÅHan fylles af jäslust, far i molnen gärna
Och slaf af halfmedveten därskaps röst,

Af himlen kräfver han hvar skönsta stjärna,
Vill njuta högsta fröjd vid jordens bröst,

Och intet fjärran, intet när kan värma

Hans hann mot ve och ge hans hjärta tröst!M

Scenen är en gammal tysk stad, sätet för den högskola, hvars prydnad Faust 
M Det lider mot natten. Mörkret lägrar öfver staden och månens strälar framkalla under-
liga skuggor. H I sin strider-kammare sitter doktor Faust, forskande efter lifvetsurkraft. Han
vill tro pä en idévärld, men han finner intet och lifvet tycks honom för tomt för att lefva
längre och han vill söka svaret pä sina frågor på andra sidan grafven. l begrepp att dricka
ett dödande gift, hör han utifrån staden, i värmorgonens gryning, köl-sånger till Guds lof.
Ack, denne Gud är inte för honom. Kan han ätergifva honom tro eller ungdom eller kär-
lek? Nej allt är värdt förbannelse! Träd fram satan! Mefisto uppenbarar sig i den lärdes
tränga boning, där det iiämtande lampljuset sprider ett mystiskt sken öfver böcker, ben-
rangel och alkemistiskt redskap. Afgrundens herre erbjuder Faust sina tjänster. Han skall

àtergifva honom ungdom och fägring och lifvet skall visa sig i gladare färger - till gen-
gäld fordras endast en obetydlighet. --- Faust ryggar tillbaka: aFör dig, du flammbild, jag
c] vike! Ty jag är Faust! Jag är din likel" - -- -- men bedåras af den bild af Marga-
retha, som Meflsto framlockar - och säljer sin själ. - Tömmandc en trolldryck befaller nu

Faust Mcfisto föra sig till den sköna han nyss sett.

Utanför stadsporten lustvandra handtverkssvenner, studenter, borgare, soldater,
unga flickor och fruar i grupper hvar för sig, njutande af det vackra vädret. En del slåI sig
tillsammans för att dricka. en bägare och till dem sällar sig Mefisto, känd af ingen: Af vissa
tecken fattar man dock misstankar och Meiisto anfalles.) Då drar han med sin värja en troll-
krets omkring sig, hvilken ingen kan öfverskrida. Men dä angriparne vända det korsformiga
fästet af sina svärd mot afgrundshärskaren bekommer det honom ej väl och alla draga oskadda
bort. - Nu kommer Faust till Mefisto. uHän till den skönaste bland de skönau - Marga-
retha gär frän mässan dä Faust observerar henne: "Min sköna fröken, vägar jag den bön
att vid er arm ledsaga eder få?"

- hÄr hvar-ken fröken eller skön,
Hem"1 kan jag oledsagad gå."
"O Gud hur skönt det barnet var!
Den skönsta mö jag skådat har!
Hur höfvisk och hur blyg hon gick!
Och dock, sä näbbigt svar jag fick!
Den kind sä skär, den mun sä röd,
Den minns jag, minns jag i min dödl!
Djupt prägladt stär i hjärtat kvar,
Hur hon slog ned sitt ögonpar,
Hur kort om hufvudet hon var,
Ja detta rent mig tjusat har."

För-älskad och förhäxad af Margarethas skönhet påminner Faust Mefisto om hans
löfte. De gå till Margarethas kammare. Under tiden har Melisto hämtat ett skrin med ät-
skilliga smycken, hvilket placeras så att Margaretha skall observera det. Hon kan ej heller
neka sig att se efter hvad det innehåller, för att sedan på lek pryda. sig med halsband och
örringar.

Margaretha (vid spinnawckcm;
"Min frid går han, mitt hjärta tungt
Och aldrig mera, O! aldrig lugnt.
Är han ej när, lik grafvcn är
Dä världen all så mörk och kall,
Och rent förryckt är tanken min
Och som i stycken mitt stackars sinu.
I fönstret jag ser efter honom blott,
Blott honom jag söker när ut jag gått.
Hans stolta gäng, hans ädla skick.
Hans leende mun och härskar-blick.
Hans röst - till den jag förtrollad lyssl -
Hans handtryck och ack! Och ack! Hans kyssl! -
Min famn mot honom sig tränfull drar:
D! kunde jag fånga och hålla kvar
Och kyssa honom i hvarje stund
Och vld hans kyssar för-gås i grund i"

ANDRA AFDELNINGEN:

Margaretha söker råd och tröst i kyrkan, knäfallande inför den heliga madonna-
bilden, men Meiisto tillropar henne ve och förbannelse. Hennes ångest stiger och hon upp-
lefver förkro-sselsens stund och faller slutligen i vanmakt. Faust följer Mefisto till firandet
af Valpurgisnatten, hvars sinnliga bacchanaliska fäster afbrytas af en syn, då Faust ser Mar-
garetha, blek som dödenil Han befaller Metisto föra honom till henne.

Anklagad för barnamord kastas Margaretha i fängelse, till hvilket Mefisto lämnar
Faust nycklarne pä det han mä föra bort den älskade. Men Margaretha, som förlorat för-
ständets ljus, anar att hon skall stanna och ber Faust blifva hos sig. Mefisto kommer och
Y ber dem skynda sig. l en brinnande bön öfverläter nu Margaretha sin själ i Guds händer
och nedfaller sanslös. Mefisto säger att hon är fördömd, men en jublande kör svarar att hon
är frälst. Af änglar föres hon till himmelen, under det att Melisto krälar :i stoftet inför
ärkeängelns svärd.

Toreadorens sång.

Af Omryll.
Sjunges af Kantor E. Eriksson.

Max reser lär alt skaffa sig en läslmii.

Lustspel i 20 afdelnmgam. v

Max har nu tröttnat på ungkarlslifvet och belutat att gifta sig. Han har sökt
bland sina vänninnor, men bland dessa är ingen som passar för. Max. Max kusiner vill gärna
se Max som välbeställd äkta man. Och en dag erhåller han från dessa ett bref af följande
innehåll: uKäre kusin Max, om du alltjämt är besluten att gifta dig, så, uppsök dä oss bland
bergen iiBel-Albri, vi ha tvenne förtjusande grannar, af hvilka du blott har att välja.a

Max är ej sen att uppsöka dessa, och vid första möte beslutar Max. afgifva sin
kärleksförklaring. Max är dock en blygsam natur, som afiämnar sin kärleksförklaring skrift-
ligen i följande sköna poem:

Vägorna söka stranden,
Fjärilen blomman,
Hafvet kusten,

Och jag I

Jag söker ditt hjärta.

Max har inte mod att invänta svaret frän den sköna, och är sålunda oviss om ut-
gången, ailämnar strax efter samma förklaring hos den andra. De bäda damerna anse sig
genom Max7 tillvägagäende kränkta och besluta att hämmas. Hämnden är härd, de båda
skönheterna begräta sina svikna förhoppningar och Max gär ännu ledig för äktenskap.

Speladt a-f den välkände Mum Linder.

musiken fill bilderna utföres på violin och piano af Herr fredrlck Du Rietz
och Fröken Lilly Lindorff.

Trots de ofantligt stora omkostnader-na på grund afpraktprogranmwt
och den extra musiken är btljettpwlserfna de vanliga.

Nytt program torsdagen den 15 december 1910.

 

Kalmar Hill). Tidningen Barometerns A,-B. Tr.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain