#2860: Valhall-Biografen

vALuALL-
Bl namn

Stadens största och förnämsta Biograiteater

F öreställningar:
Dagligen kl. 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.; sön- o. helgdagar jämväl kl. 6,10 e.m.

 

 

 

 

 

 

Prakt-Program

från. och med torsdagen den 15 december 1910.

 

Säsongen-s praktfnllaste konstjilm!
Heltinnnas-Skadespelet

Operan FAUST.

Efter Goethes mästerverk.
Bearbetning och iscensattning aj Georges Fagot och Andréani.
Kinematografi i färger.

Denna scen, som på det lyckligaste sätt ansluter sig till Goethes mästerverk,
framställer för oss den lärde doktor Faust, som i sig förkroppsligar
kunskapstörsten, njutnmgslystnaden och ett oajtåtligt
behof efter verksamhet.

FÖRSTA ArnsniviNeEN:

"Han fylles af jåslust, far i molnen garna

Och slaf af lialfmedveten dårskaps röst,

Af himlen kråfver han hvar Skönsta stjärna,

Vill njuta högsta fröjd vid jordens bröst,

Och intet fjärran, intet när kan värma

llans barm mot ve och ge hans hjärta tröst!u

Scenen iir en gammal tysk stad, sätet för den högskola, hvars prydnad Faust år.

H- Det lider mot natten. Mörkret lagrar öfver staden och månens strålar framkalla under-
liga skuggor. - I sin studerkanimare sitter doktor Faust, forskande efter lifvets urkraft. Han
vill tro på en idévärld, men han finner intet och lifvet tycks honom för tomt föri att lefva
längre och han vill söka svaret på sina frågor på andra sidan grafven. I begrepp att dricka
ett dödande gift, hör han utifrån staden, i vårmorgonens gryning, körsånger till Guds lof.
Ack, denne Gud är inte för honom. Kan han återgifva honom tro eller ungdom eller kar-
lek? Nej allt är var-dt förbannelse! Träd fram satan! Meiisto uppenbarar sig-i den lärdes
trånga boning, där det iiamtande lampljuset sprider ett mystiskt sken öfver böcker, ben-
rangel och alkemistiskt redskap. Afgrundens herre erbjuder Faust sina tjänster. Han skall
återgifva honom ungdom och fägring och lifvet skall visa sig i gladare färger - till gen-
gåld fordras endast en obetydlighet. M Faust ryggar tillbaka: uFör dig, du Hammbild, jag
ej vikel Ty jag år Faust! Jag är din like!K - - -- men bedåras af den bild af Marga-
retha, som Melisto framlockar - och säljer sin själ. H- Töinmande en trolldryck befaller nu
Faust Meiisto föra sig till den sköna han nyss sett.

Utanför stadsporten lusltvandra handtverkssvenner, studenter, borgare, soldater,
unga flickor och fruar i grupper hvar för sig, njutande af det vackra vädret. En del slå sig
tillsammans för att dricka en bägare och till dem sållar sig Mefisto, känd af ingen. Af vissa
tecken fattar man dock misstankar och Meiisto anfalles. Då drar han med sin värja en troll-
krets omkring sig, hvilken ingen kan öfverskrida. Men då angriparne vända det korsformiga
fästet af sina svärd mot afgrundshårskaren bekommer det honom ej väl och alla draga oskadda
bort. - Nu kommer Faust till Meiisto. "Han till den skönaste bland de skönafi - Marga-
retha går från mässan då Faust observerar henne: "Min sköna fröken, vågar jag den bön
att vid er arm ledsaga, oder fåfäff ,  . www-. www-[IMF"An-.Jimmy

L"Är hvarken fröken eller skön,
Hem kan jag oledsagad gå."

"0 Gud hur skönt det barnet var!
Den skönsta mö jag skådat har!
Hur höfvisk och hur blyg hon gick!
Och dock, så nåbbigt svar jag fick!
Den kind så skär, den mun så röd,
Den minns jag, minns jag i min död!
Djupt prä ladt står i hjärtat kvar,
Hur hon s og ned sitt ögonpar,

Hur "kort om hufvudet hon var,

J a detta rent mig tjnsat harfL

q Förålskad och förhåxad .af Margarethas skönhet påminner Faust Meisto om hans
löfte. De gå till Margarethas kammare. Under tiden har Meiisto hämtat ett skrin med åt-
skilliga smycken, hvilket placeras så att Margaretha skall observera det. Hon kan ej heller
neka sig att se efter hvad det innehåller, för att sedan på lek pryda sig med halsband och
örringar.
Margaretha (vid spinnroclcen);

"Min frid går hån, mitt-hjärta tungt

Och aldrig mera, O! aldrig lugnt.

 han ej när, lik grafven år -

Da världen all så mörk och kall,

Och rent förryckt är tanken min

Och som i stycken mitt stackars sinn.

l fönstret jag ser efter honom blott,

Blott honom jag söker när ut jag gått.

Hans stolta gång, hans ädla skick.

Hans leende mun och härskarblick.

Hans röst - till den jag förtrollad lyss! --

Hans handtryck och ack! Och ack! Hans kyss!! -

Min famn mot honom sig trånfull drar:

O! kunde jag fånga och hålla kvar

Och kyssa honom i hvarje stund

Och vid hans kysser -förgås i grund i"

ANDRA AEDELNINGEN:

1 Margaretha söker råd och tröst i kyrkan, knäfallande inför den heliga madonna-
bilden, men Mefisto tillropar henne ve och förbannelse. Hennes ångest stiger och hon upp-
lefver förkrosselsens stund och faller slutligen i vanmakt. Faust följer Mehsto till firandet
af Valpurgisnatten, hvars sinnliga. bacchanaliska fäster afbrytas af en syn, då Faust ser Mar-
garetha, blek som döden! Han befaller Metisto föra honom till henne.

Anklagad för barnamord kastas Margaretha iffängelse, till hvilket Mefisto lämnar
Faust nycklarne på det han må föra bort den älskade. Men Margaretha, som förlorat för-
ståndets ljus, anar att hon skall stanna och ber Faust blifva hos sig. Meiisto kommer och
.ber dem skynda sig. I en brinnande bön öfverlåter nu Margaretha sin sjal i Guds händer
och nedfaller sanslös. Meiisto säger att hon är fördömd, men en jublande kör svarar att hon

Å.ar frälst. Af änglar föres hon till himmelen, under det att iVIetisto krålar i stoftet inför
ärkeängelns svärd.

Nax reser för att skaffa sig en fästmö.

Lustspel i 20 afdelnimgam.

Max har nu tröttnat på ungkarlslifvet och belutat att gifta sig. .Han har sökt
bland sina vänninnor, men bland dessa är ingen som passar för Max. Max kusiner vill gärna
se Max som välbeställd "akta man. Och en dag erhåller han från dessaett bref af följande
innehåll: KKäre kusin Max, om du alltjämt år besluten att gifta dig, så uppsök då oss bland
bergen i Bel-Albri, vi ha tvenne förtjusande grannar, af hvilka du blott har att valla. -

Max är ej sen att uppsöka dessa, och vid första möte beslutar Max aigifva .sin
kärleksförklaring. Max är dock en blygsam natur, som aflåmnar sin kärleksförklaring skrift-
ligen i följande sköna poem:

Vågorna söka stranden,
Fjärilen blomman,
Hafvet kusten,

Och jag

Jag söker ditt hjärta.

Max har inte mod att invänta svaret från den sköna, och år sålunda oviss om ut-
gången, aiiämnar strax efter samma förklaring hos den andra. Die båda damerna anse zsig
genom Max7 tillvägagående krånkta och besluta att hamnas. Hamnden ar hard, de bada
skönheterna begråta sina svikna förhoppningar och Max går ännu ledig for aktenskap.

Speladt af den vdlkände Mae: Linder.

. Trots de ofantligt stora omkostnadermt på grund afpraktprogrammet
och den eactra musiken äfr biljettpriserna de vanliga.

Nytt program måndagen den 19 december 1910.

 

Kalmar lillCI. Tidningen Barometerns A.-B, Tr.

-. - --:5ä=;  V .. .vi  14: runs-r.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain