#2857: Valhall-Biografen

Stadens största ooh förnämsta Biograiteater .

F itreställning-ar:
Dagligen kl. 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.; sön- o. helgdagar jämväl kl. 6,10 e.m.

Stort Nyhetsprogram

fran och med Annandag Jul.

OBS! Upptager endast Amerikas och kontinentens bästa, pr express anlända nyheter.

Empress från Paris!

Pathe-Journalen nzo 8

(Lefvande tidningar).

Innehåller bl. a.: Bilder från en stor idrottsfäst i Australien, hvari tio tusen gym-

naster från olika delar af landet deltaga. Fästens höjdpunkt markerades af en uppställning
i form af Australiens karta.

 
      
 

Konstjilm! Praktfilm!
Assyriens undergång.
Sterslseetmsm " - i  W. 

Sardanapaulus, konung i Ninive, brydde sig icke mycket om sitt lands ve och val
Omgifven af sina många hustrur lefde han i sus och dus till stor förargelse för sitt folk.
Folkets förtroendemän föreställde honom detta, men han ville icke höra. För att yttermera
visa sin makt, upphöjde han en slafvinna till sin drottning. Fienden förhärjade hans land,
men Sardanapaulus föredrog hoflifvet framför krigets besvarligheter. Folket gjorde uppror
mot konungen för att förmåJ honom att själf anföra sin här. Då fienden redan var utanför
hufvudstaden, lyckades hans hustru öfvertala honom att gå med i striden, men i den afgö-
rande drabbningen blef han slagen och drifven på flykten. Han flydde till sitt hof och då.
han såg att allt var slut, gaf han order att tända eld på slottet, och dog, omgifven af sina
manga hustrur, hvarefter iienden intog hans land.

 

 

Empress-nyhet! Grand sneees!
Enastående konstfilrn från American Vitagraph 0:0.

linöer öe-t gamla äppelträöei.

Mäkligf gripande bildverk.

Fadern och hans lilla dotter äro ute på vandring. Fadern blifver öfverkörd af
en automobil och förd till lasarettet. Nu är den lilla ensam och ingen tänker på henne.
Till hennes lycka finner en ung änka henne och tager henne med sig hem. Hon har
förut tre små barn och dessa småJ lekkamrater komma lilla Helen att glömma att hon
är utan fader. Fadern blir frisk och börjar söka sin dotter. Tillfället kommer honom
till hjälp. En dag- under en besvärlig vandring, lägger. han sig till hvila under ett
äppelträd. Hans lilla dotter inner honom och man kan tänka sig deras glädje. Man-
nen friar .till änkan, får hennes ja - och när slutet är godt är allting godt.

 

 

 

 

London och dess lif.

Nya högst intressanta bilder fran världsstaden.

Konstjilm från American Biograf!

Miss Dorothy9s guldsmycke.

Amerikanskt lustspel.

 

Kalmar 1910. Tidningen Barometern: A.-B. Tr.

FEN

.;-. q., Ä f;

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain