#2854: Valhall-Biografen

Valhall-Biografen

Stadens största och förnämsta biografteater.

Föreställningar:

Dagligen oafbrutet från kl. 7,10--10,10 e.m.
Sön- och hälgdagar jämväl kl. 6,10 e.m.

Program

från och med torsdagen den 10 november 1910.

Eåpressnyhet! Expressnyhet!
1. Ofversvämningskatastrofen i
Syd-Itahen.

Högst intressanta bilder, som visar förödelsen i kela
(less oicla.

2. Wompör.
Vacker starnningsbiltl.
Konsttilm från Amerikan Biograf & 0:0.
3. Prooentaren.

Girighetens lön.
.Slarnhclllstlrarna i 40 aftlelningar.

En bila nr lift-fet, präglad af realistisk sanning och
styrka!

Det tragiska dramats innehåll är i korthet följande:

"Samlen eder icke rikedomar pä jorden, där rost och mal för-
störa dem". Mat. 6--19. Hvilken betydelse har icke dessa ord i vär
tids sträfvan efter guld. Rikedomen är icke blott förgänglig utan
strider äfven mot vär eviga frälsning. "Du kan icke tjäna både Gud
och mammon". Hvilka medel betjäna sig icke oekrarne af. De lera
pä sina medmänniskors olycka och anse skulderna för sina usla tjä-
nare. Likt den i bibeln omtalade konungen begär han betalning Jför
tjänarens skuld, men dä han icke kan betala, befaller han7 att hans
hustru och barn Och allt hvad han har7 skall säljas. Detta är ookra-
rens tillvägagångssätt. Vi iinna honom i färd med att ordna sitt
kontor7 gifvande sina inkasserare order att underrätta de skyldiga,
att därest de icke nästa dag betala7 skall deras egendom säljas. Se-
dan gär han med .sina Vänner för att tillbringa en glad afton på en
restaurant. - Hvilken kontrast! 4 Ooh hemma sitta de stackars
olyckliga och vänta pä sin undergång. Nästa dag utföra inkasserarna
oekrarens order7 och bönen: "Hat tälamod med mig, så skall jag be-
tala dig allt", bry de sig icke om. Sången tages bort frän den. stac-
kars änkans sjuka barn, allt husgeråd tages därifrån och säljes. ln-
gen barmhärtighet.

Den stackars mannen, från hvilken de togo alla hans ägodelar,
gör själf slut pä sitt lit. "Hans blod ropar till Herren". Den stac-
kars änkan gär till ookraren för att bedja om barmhärtighet. Men
han är i sin skattkainmare. Af utmattningn faller hon afsvimmad mot
skattkammarens dörr, som står på glänt, men nu vid fallet smäller
igen. Oekraren är nu fången bland sin rikedom. Huru han än käm-
par, är hans ställning hopplös och till Slut faller han i kval till golf-
vet. Hvad hjälper honom nu all hans rikedom? Kan han månne kö-
pa sigI evig saligrhet? Nej, och åter nej! Nästa morgon finner man
ockraren död.

Ett skådespel, sorn på (len besökande löirnnar ett oför-
gottligt rninne.

 

 

 

O
4. Illustrerad sang.
"Toa starta sma kanaler."
Liten en (li-äng Mamma i natt,
Tumlar i säng; Drömde hon satt,
Två. svarta händer följa Satt framför himlens portar.
Svarta af lek. Kommer där sä
Sälnt litet kräk. Och knackar på
Mamma kan vreden ej dölja. Gossen7 och äimeln ropar:
Vredgad är hon; gråter-gör han, Välkommen in!
Se hur tårarna strömma, Om än svart är din hand.
Tills den snälla Jon Blund Själen (lock ännu är hvit!
Honom talr om en stund, Mamma vaknar just dä,
Och han somnar sä sött från Och hon känner de små,
all sorg. Svarta händerna släs kring sin
H hals.
Refräng:

Tio små. svarta lingrar

På smä svarta händer två,

Tio smä svarta fingrar,

Som ej mamma kan rä pä.
Vor7 hon dem dock förutan,
Ilurn synd om mamma då! -
Nej. Gud signe liten slarf
Och hans svarta händer små..

 

 

 

Ny svensk naturbild!
5. Norrländska iioddalar.

Några förtjusande nyer från elen storslagna naturen i
vårt nordliga Sverige. Val valda inotio och briljant foto-
grafering.

Konstfilm från Gaumont, Paris.
6. Herr Ungkarl vill gifta sig.

Lnstspel.

Herr Petter har blifvit förälskad och vill absolut gifta Sig. i
-hvilket försök hans gamla hushållerska begagnar alla möjliga medel
för att Söka hindra honom.

Event. förändringar i programmet förbehålles.

Nytt program måndagen den 14 nov. 1910.

 

Kalmar 1910. llidn. Barometerns A.-B:S Tryckeri.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain