#2851: Kalmar-Biografen

Kalmar-Biografen

I Goodtemplarsalen I
(lnnehafvare THOMAS HANSEN.)

Föreställningar:

Dagligen oafbrntet från kl. 6,15M10,15 e.m.
Sön- ochwhålgdagar jåmväl kl. 4 e.m.

Program

från och med torsdagen den 3 november 1910.

Expressnyhet! Enastående sevärdhet! Expressnyhet!

1. Italienska flottans manöver 1910.

Enastående, intressanta och storslagna bilder, som ge oss en
god öfverblick öfver Italiens fiotta och dess nyss afhållna stora upp-
visningsmanöver. Hår se vi torpedbåtar och jagar-e i svindlande fart
kila omkring bland kolossala slagskepp, skjutning- med kanoner och
torpeder saint skottens resultat, utkik från drakar och ballonger, land-
såttning af artilleri och alla ett modernt sjökrigs manöver i utsökt
vackra och vällyckade bilder.

Uppseendevåckande expressnyhet direkt till
Kalmar-Biografen i dag!

2. Lejonjakten i Afrika.
OBSJ Äkta Originalbild. Ej inspelad.

Ett 20-tal infödingar jaga lejonen med spjut. De mest spån-
nande jaktäfventyr, som någonsin visats. OBSJ Jakten år kinema-
tograferad af den vårldsberömde naturfotografen herr Cherry Kanton.

Sacces öfver hela världen.

 

 

O
3. Illustrerad sang.
"Tea svarta sena hander."
Liten en drång Mamma i natt,
Tumlar i sång; Dröinde hon satt,
Två svarta hånder följa Satt framför himlens portar.
Svarta af lek, Kommer där så
Sålnt litet kråk, Och knackar på
Mamma kan vreden ej dölja. Gossen, och ångeln ropar:
Vredgad år hon; gråter gör han, Välkommen in!
Se hur tårarna strömma, Om ån svart år din hand,
Tills den snålla Jon Blund Själen dock "annu år hvit!
Honom tayr om en stund, Mamma vaknar just då,
Och han somnar så sött från Och hon känner de små,
all sorg. Svarta händerna slås kling sin
hals.
Refräng:
Tio små svarta fingrar
På små svarta hånder två,
Tio små svarta fingrar,
Som ej mamma kan rå på.
Vor7 hon dem dock förutan.
Huru synd om mamma då! -
Nej, Gud signe liten slarf
Och hans svarta händer små.
Indianer! Säsongens clou! Indianer!

4. Flickan från Arizona.

I vår tidigaste barndom hafva vi alla med stort intresse låst
om indianers och cowboys lif och strider i vilda våstern, och kine-
matograiien har hittills också visat oss många bilder därifrån. Når-
varande film ställer dock alla i skuggan, emedan den såväl i hand-
ling som i spel år enastående. Det år den stora vårldsfirman Pathe
Freres i Paris, som uppfört en fabrik i Amerika för speciel tillverk-
ning af indianbilder, och år detta den första som utsåndts från denna
fabrik. Bildens innehåll talar för sig sjålf och år allbeskrifning onödig.

5. Stereoskopiska blomsterstudier.
Praktfallt koloreracl.

Blommor i härligaste, naturtrogen fårgprakt tjusar i denna bild
åskådarnas blickar. Vallmo, Syren, Riddarsporrar, Olemates, Betunier
m. fl. framträda i fullåndad plastisk gestalt. som om man såge dem
lefvande ute i naturen. Denna. bild år i fotografiskt hänseende den
fullkomligaste som hittills kunnat frambringas.

En bila för nalarränner.

6. Lehman som chaufför.

Denna bild af (len kända Lehman-serien öfver-träffar
alla föralrarande.

Event. förändringar i, programmet förbehålles.

Nytt program måndagen den 7 nov. 1910.

 

Kalmar 1910. TidnI Barometerns A.-B:s Tryckeri.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain