#2847: Kalmar-Biografen

Kalmar-Biografen

à Goodtemplarsalen =
(lnnehafvare THOMAS HANSEN.)

 

Föreställningar:
Dagligen oafbrntet från kl. 6,15-10,15 e.m.
Sön- och hälgdagar jämväl kl. 4 e.m.

P r o g r a m
från och med torsdagen den 24 november 1910.

1. Dagshändelserna i världen.
Pathé-Journalen nzr 3.)

Denna film visar de allra senaste händelserna i varlden.

OBS..l Patnes veckoblad vet allt - ser allt.

Las nyheterna i edcr tidning. Se dem pd Kalmar-
Biografen.

Speeialbilaz speeiaibndz
Konstfilm från American Biograf.

2. Den otrogna.

Stort, spännande kdrlelisdrama.

Må Gud bevara oss för liyktiga kvinnor. Inga människor kunna
sprida så mycken olycka och sorg som dessa. Och det ar en sådan
som spelar hufvudrollen i detta drama. i

I en gammal liskby se vi de barndomsförlofvade Billy och Mary,
en gosse och flicka på omkring 10 är. - Tio år ha förflutit och gos-
sen, nu en ung man, gifver nu flickan en ring, och sålunda förnya de
sitt barndomslöfte. De are båda mycket lyckliga tills ödet ingriper
för att pröfva "flickans uppriktighct. 4 En dag medan Bill ströfvar
omkring på stranden, som sedan hans trolofning ar ett Utopien för
honom, får han se en flotte ute på sjön med som det tycktes en
mänsklig varelse på. Stör-tande sig i vågorna simmar han till liotten
och finner en vfiskare liggande frarnstupa på llotten. För-ande flotten
till stranden, vacker han med andras hjälp den unge mannen åter till
lif. Denne "ar en främling1 för alla, och har tydligen drifvit ut från
en främmande, adagsen strand. Bill och Joe, framlingen, blifva snart
trogna vänner, och på så sätt träffar Joe Mary. Donna blir genast
förälskad i framlingen och försommar Bill för hans skull Joe, som
icke vet om Bills kärlek till Mary, besvarar hennes ömhet tills han
får veta den rysliga sanningen, att han iir rival till den man, hvilken
raddat hans lif Men  får det icke fortgå. Stötande tillbaka Mary,
rymmer han från platsen där de båda varit, men innan dess har Billy
hört nog för att tro. att Joe bedragit honom4 Joe gör ett kraftigt
försök att bekämpa Marys kärlek, men hon "ar ståndaktig. Då sänder
han till slut följande biljett till henne: HMary! Bill räddade mitt
lif. Jag vill inte beröfva honom hans kärlek. Jag ser flotten på
stranden. Pa den vill jag vända tillbaka till sjön. Om sjön krafver
mig som oifer, "ar det mitt öde. Joe". Bestört rusar hon ned till
stranden för att hindra hans företag. - Emellertid får Bill se Joe
vid stranden, och okunnig om hans företag, knuffar han ut honom i
sjön. I samma stund kommer Mary rusande. och okunnig om Joes
öde visar hon Billy biljetten. Denne blir galen, då han förstår, att
hans gärning var fullständigt obehöflig, och i det han ber Mary att
vanta, går han ut i sjön med-den vansinniga tanken att radda sitt offer.

Konstiilm ! Konstiilm!
3. I ett pensionat för unga flickor.

Amerikanskt lnstspel.

4. Drottning Viktorias besök iKal-
mar midsommarafton 1910.

Visas på mångas begdran äfven detta program.

5. Trots allt var han poet.

Spelad af Lehman C. (den dldre?) En ovanligt val-
lgcliad Immoreslc.

Nytt program måndagen den 28 nov. 1910.

 

Kalmar 1910. Tidn. Barometerns A.-B:s Tryckeri.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain