#2846: Valhall-Biografen

Valhall-Biografen

Stadens största och förnämsta biografteater.

Föreställningar:
Dagligen oafbrutet från kl. 7,10-10,10 e.m.
Söu- och hälgdagar jämväl kl. 6,10 e.m.

Program

från och med torsdagen den 24 november 1910.

1. Seenerier i Massau.

l-lär hafva vi återigen en af dessa vackra abesinska bilder, som
skildrar seder och bruk i landet nära sjökusten. De föregående bil-
derna från denna trakt hafva skildrat lifvet inne i landet, men nu då
vi komma längre mot hafvet blifva hufvudmomenten i bilderna allt
lifiigare och intressantare. Massau ligger vid Röda hafvet och är
omgifvet af. en mängd öar och hvilka alla äro synliga på vår bild. Vi
se äfven en stor rörlighet rådande där. Befolkningen i brokiga dräk-
ter. begifva sig med sina tungt lastade kamelerntill kusten, för att
där afyttra sina produkter. Man kani sin helhet säga om bilden,
att den är vård att sättas in i hvarje program.

Vackra natar- och folkllfsbilcler.

2. Hafvets drottning.

Efter en gammal legend. Praktfallt koloreracl.
Slagnammer från American Biograf (e Comp.

3. Upp till vapen.
Medeltidsdrama.

Spännande handling. Öfverlclgset spel. Storslagen
lscensclttnlng.

Ingen tid i världshistorien är så tilldragande som medeltiden.
Den är så. full af pittoreska romancer, att blotta omnärnnandet fram-
kallar tanken på duktiga krigare, vackra, ädla kvinnor, kärlek och of-
fer. Men som i alla tider måste det goda strida mot det onda. M0-
ralen i detta drama är lystenhetens mäktiga inflytande. Det handlar
om hur en feodallord höll på att gifva sin maka ett dyrbart familje-
smycke och just då. får ett besök af sin kusin, hvilken eftertraktar
smycket lJch besluter att bemäktiga sig det.

Lorden får en kallelse att gripa till vapen, och nu ser kusinen
ett tillfälle att utföra sitt beslut. Lorden vill dock icke lämna juve-
len obevakad utan gräfver ned den i en aflägseu del af slottet. Hans
soldater äro nu samlade och han reser, iämnande sin hustru i de
trogna tjänar-nas vård. Men knappt har han lämnat slottet förrän
kusinen återvänder med den förevändningen att han vill stanna på.
slottet för att vaka öfver lordens maka Först sätter hon värde där-
på, då hon tror att han har goda afsikter. Men snart visar det sig
att det är tvärtom. I smyg aflägsnar kusinen slottets tjänare och
sätter dit sina egna i stället. Den stackars kvinnan är nu i den usle
skurkens våld. Genom böner och hotelser försöker nu denne att få
henne att säga, hvar juvelen finnes, men förgäfves. Då han icke vill
begagna våld, vill han försöka på ett annat sätt - med smicker och
vin. Medan han går efter vinet skrifver lordens maka en biljett och
sänder sin page, som hon upptäcker i trädgården under sitt fönster,
med den till sin man. Pagen rusar i väg, men på vägen blir han
alldeles utmattad af törst, så att när han möter några zigenare, som
bjuder honom dricka tager han emot det. Men drycken åstadkommer
en djup sömn, och när han vaknar, har fiera timmar förgått. Då
han kommer till lordens tält, lämnar han fram biljetten.

lorden sätter sig genast upp i sadeln och gallopperar mot
slottet. Under denna tid har något förfärligt händt på slottet, l sin
sträfvan att hålla stånd mot den förrädiske kusinen har lordens maka
fallit hufvudstupa från slottets bröstvärn ned på gatan. Kusinen ru-
sar ut men finner att fallet var dödligt och bär in hennes liiiösa kropp.
Nu vill han fullborda sitt verk. Men i detta ögonblick rider lorden
upp på slottsgårdeu. Då han träder in finner han sin hustru död.
Bedöfvad för ett ögonblick, rusar han sedan in i nästa rum, där ku-
sinen är, med en enda tanke i sinnet - hämnd.

4. Illustrerad sång.

"Mammas gris."

 

 

5. Tarascon. (Sydfrankrike)

Förtjasanole vackra natnrsoenerler.

Vår film visar oss Rhone mellan Beaucaire och Tarascon. En
brygga af 460 meters längd. Kung Renés slott. Slottsingången
Torggatan Rådhuset. Den heliga Marthas staty. Villan Tartarin vid
Avignongatan. Daudet gjorde detta hus till sina hjältar-s honingar.
Slottet i Beaucaire i soluppgången.

6. Den egendomliga blombuketten
eller Ett misslyckadt frieri.
Stor skrattsnccés.

Event. förändringar i programmet förbehålles.

Nytt program måndagen den 28 nov. 1910.

 

Kalmar 1910. Tidn. Barometerns A.-B:s Tryckeri.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain