#2845: Kalmar-Biografen

Kalmar-Biografen

- Goodtemplarsalen =
(innehafvare THOMAS HANsEN.)

 

Föreställningar:

Dagligen oafbrntet från kl. (klä-10,15 e.m.
Sön- och helgdagar jämväl kl. 4 e.m.

Program

från och med måndagen den 21 november 1910.

1. Scenerier i Massan.

Hör hafva vi återigen en af dessa vackra abesinska bilder, som
skildrar seder och bruk i landet nära sjökusten. De föregående bil-
derna från denna trakt hafva skildrat lifvet inne i landet, men nu då
vi komma längre mot hafvet blifva hufvudmoinenten i bilderna allt
lifiigare och intressantare. Massau ligger Vid Röda hafvet och är
omgifvet af en mängd öar och hvilka alla äro synliga på vår bild. Vi

i se äfven en stor rörlighet rådande där, Befolkningen i brokiga dräk-
ter. begifva sig med sina tungt lastade kameler till kusten, för att
där afyttra sina produkter. Man kani sin helhet säga om bilden,
att den är värd att sättas in i hvarje program.

Vackra natnr- eclz follcllfsbiloler.
Slagnnrnrner från American Biograf då Comp.

2. Upp till vapen.
Medeltidsdrama.

Spännande handling. Ofcerlagset spel. Stor-slagen
yiscensallnlng.

Ingen tid i världshistorien är så. tilldragande som medeltiden.
Den är så full at pittoreska rornancer, att blotta omnämnandet fram-
kallar tanken på duktiga krigare, vackra, ädla kvinnor, kärlek och of-
fer. Men som i alla tider måste det goda strida mot det onda. Mo-
ralen i detta drama är lystenhetens mäktiga inflytande. Det handlar
om hur en feodallord höll på. att gifva sin maka ett dyrbart familje-
smycke och just då får ett besök af sin kusin, hvilken eftertraktar
smycket lJch besluter att bemäktiga sig det.

Lorden får en kallelse att gripa till vapen, och nu ser kusinen
ett tillfälle att utföra sitt beslut. Lorden vill dock icke lämna juve-
len obevakad utan gräfver ned den i en aflagsen del af slottet. Hans
soldater äro nu samlade och han reser, liimnande sin hustru i de
trogna tjänar-nas vård. Men knappt har han lämnat slottet förrän
kusinen återvänder med den föreviindningen att han vill stanna på
slottet för att vaka öfver lordens maka Först sätter hon värde dar-
på, då hon tror att han har goda afsikter. Men snart visar det sig
att det är tvärtom. I smyg aflägsnar kusinen slottets tjänare och
sätter dit sina egna i stället. Den stackars kvinnan är nu i den nsle
skurkens våld. Genom böner och hotelser försöker nu denne att få
henne att säga, hvar juvelen finnes, men förgafves. Dä. han icke vill
begagna vald. vill han försöka på ett annat satt - med smicker och
vin. Medan han går efter vinet skrifver lordens maka en biljett och
sänder sin page, som hon upptäcker i trädgården under sitt fönster,
med den till sin man. Pagen rusar i  men på vägen blir han
alldeles utmattad af törst, så. att nar han möter några zigenare, som
bjuder honom dricka tager han emot det. Men drycken åstadkommer
en djup sömn. och när han vaknar, har flera timmar förgått. Då
han kommer till lordens tält, lämnar han fram biljetten.

Lorden sätter sig genast upp i sadeln och gallopperar mot
slottet. Under denna tid har något förfärligt händt på slottet, I sin
strafvan att hålla stånd mot den förradiske kusinen har lordens maka
fallit hufvudstnpa från slottets bröstvarn ned på gatan. Kusinen ru-
sar ut men finner att fallet var dödligt och bar in hennes liflösa kropp.
Nu vill han fullborda sitt verk. Men i detta ögonblick rider lorden
upp på slottsgården. Då han träder in finner han sin hustru död.
Bedöfvad för ett ögonblick, rusar han sedan in i nästa rum, där ku-
sinen är. med en enda tanke i sinnet - hämnd.

 

 

 

 

:Illustrerad sang.

"Pr-äyrfiens Näktergal."

Hand i hand uti kvällsolens När han Sady: eBlif min vänj-
brand . .. . U fick nu Svar han igen
tvenne älskande pa prarien sta. ett muntert ha ha ha!
Ömt han sager: LLkom följ till Och han suckade tungt.
mitt lager. då hon sade helt lugnt:
din brudsäng nu vi bädda mål" "Stig in till mor och far!LL
Blygt hon sänker sin blick. Men en glimt utaf kärlekens eld
ger till svar blott en nick, just han såg
men strax hon börjar  i hennes öga då.
karlekslyckan besjunga. Han blef glad, han fick aja,LG
och tjusad han lyssnar däruppå. och han hviskadeömttillhenne så:
Refräng:

"Drottning i sångens rike;
Ej hörde jag din like.
Tonerra mig förtrolla,

Ljuf kärlekspläga vålla.

Vid dina sånger ömma,

Låt mig få. evigt drömma
Präriens ljufva sånggudinna!

 

 

 

 

Bilöer från sommarens fästligheler här.

lzsta serien visas f. o. m. i dag och innehåller bl. a.

4. Drottning Viktorias besök i

Kalmar Midsommar-afton 1910.

Vy öfver slottel. Panorama öfver staden taget från
oatlentornet.

 

 

 

5. Tarascon. (Sydfrankrike)

Förlj ns an de o ackra natan c enerler.

Vår film visar oss Rhone mellan Beaucaire och Tarascon. En
brygga af 460 meters längd. Kung Renés slott. Slottsingången
Torggatan Rådhuset. Den heliga Martha: staty. Villan Tartarin vid
Avignongatan. Daudet gjorde detta hus till sina hjältar-s boningar.
Slottet i Beaucaire i soluppgång-en.

6. Den egendomliga blombuketten
eller Ett misslyckadt frieri.
Stor slrrallsacces.

Event. förändringar e" programmet förbehålles.4
Nytt program torsdagen den 24 nov. 1910.

 

Kalmar 1910. Tidn. Barometerns A.-B:s Tryckeri.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain