#2843_2: Valhall-Biografen_1

99Den förlorade sonen".

l "En förlorad sonLL ha vi återigen erhållit en bild af mäktigt
gripande innehåll, mästerligt spelad af de berömda amerikanska a1=
tisterna, som icke drar i betänkande att vid inspelningen sätta sitt
eget lif på spel. Då beskrifningen öfver denna sensationsbild skulle
taga allt för stort utrymme i anspråk, nämna vi endast de olika af-
delningarn as rubriker:

1:sta afdelningen.

Oerfaren ungdom. 5- Moder, där borta i storstaden är lifvet.
det vill jag pröfva. - Afskedet från hemmet. - Där ligger staden.
A En bitter erfarenhet. - Flykten från storstaden. - I en straff-
fånges kläder. - Vid hemmets tröskel. - Jag  icke värd att kallas
din son merav - Med afskräde måste han. stilla sin hunger. - Ett
tungt afsked." - Förföljd. - Bland rassen. - De första skotten. -

I floden. - Ar han död eller lefvande?

2zdra aidelningen.

Cheriffen och hans son. - En faders förmaningar: -- Enolydig
son. -- Frestarne. --- Badet. -e I strömhvirflarne. - Uhcriffens son
ryckes bort af strömdragen och är nära att drunkna. - Hjälf jagad

och förföljd kastar sig straff-fången ivattnet och räddar cheriffens
son frän en säker död.
3zdje afdelningen.

En belöning är utsatt för brottslingens gripande. f Budskapet
uCheriff7 Eder son är drunknadu. - (Jheriffen linner sin son räddad
af brottslingen Han tackar honom först, sedan tvingar han honom
med revolver-n i hand att medfölja sig som fånge. f Modern, sonen
och hans räddare. nSe där bevaka din sons räddare,rnedan jag skaffar
folk för att äterföra honom 1 fängelset - Nej! g Du skall; jag är

cheriff och lagens, väktare. - Han gär. - En strid mellan plikt,
kärlek och tacksamhet. i Han har flyktat. Ä Du har gjort det! M
Jag somnade. w Välsignad vare den sömnen. - Han vägade sitt lif

och sin frihet för min son.
Min son var död och han lefver, han var förlorad och är återfunnen.

Jungfrun från Babylon.

Konung Ninio är trött pä de nöjen han har och vill därför
skaffa sig nya. På en spatsertnr fär han syn pä den vackra jungfru
Ester och befaller sina soldater att föra henne till honom. Esters
vän Josef blir slagen till marken. och inför hansl ögon bortföra solda-
terna henne. ll()11 föres till konungen, som gör allt för att behaga
henne, Han bjuder henne alla sina skatter, blott hon vill blifva
hans, men hon är ständaktig. Från en balkong visar han henne alla
sina härligheter och säger att han vill dela allt detta med henne,
men äter fär han afslag. Detta blott ökar hans kärlek. Mot sin
vilja krönes hon till drottning. Hon smyckas med juveler och får
plats vid konungens sida. Men Ester frigör sig ur kung Ninios famn-
tag och kastar kronan och alla smyckena för hans fötter. I vredes-
rnod befaller han, att hon skall kastas i lejonburen. Men här sker
ett underverk. I stället för att angripa Ester, stryker sig lejonen
vänligt mot henne. Folket, som har strömmat till och ser detta, tro
att det är ett tecken från himmelen. Det reser sig upp mot konungen
och lyckas åstadkomma den fängna jungfruns befrielse. Men däfolket
vill störta sig öfver konungen, försvarar hon honom.

...då märk

Information

Title:
Valhall-Biografen_1
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages