#2838: Kalmar-Biografen

Kalm ar-Biografen

Goodtemplarsalen =
(lnnehafvare THOMAS HANSEN.)

 

 

Föreställningar:

Dagligen oafbrutet från kl. 6,15g10,15 e.m.
Sön- och helgdagar jämväl kl. 4 e.m.

Program

från och med måndagen den 5 december 1910.

Skandinaviskt repfre-sentain"onsprograwt.r
Norska bilder!

1. En resa genom Marakdalen.
Härliga natmscenerier.
Smn extranummer mfsas

2. Grefve Leo Tolstoys begrafning.

Anldnder pr express i dag!
Svenska bilder!
3 F O S i f k if
. Pall Verlgeb S Ogdr.
Jaktseener. Kråltsltjutnfing för nf.

Ea-pressnyhet !

4. Den falske grefven.

Spännande sensationsdram a.

De två gentlemannatjufvarne ha fått veta, att grefve Z. har gif-
vit sin fru ett mycket kostbart diamantsmycke och besluta att genom
en djärf kupp komma i besittning af detsamma. Med tillhjalp af en
fotografiapparat taga de på. gatan ett ögonblieksfotograli af grefven,
därefter påtager den ene af tjufvarna en mask så att han fullständigt
liknar grefven, Att nu komma in i grefvens gemak och bemäktiga
sig smycket "ar ingen konst för den), då tjanarne äro fast öfver-tygade
att det är grefven som kommer tillbaka. Då den riktige grefven
hemkommer och uppdagar stölden sätter han sig Strax i förbindelse
med en detektiv som strax därpå anländer och får alla de upplys-
ningar som kan gifvas, bl. a. tager han den cigarettstuiu-p, som den
ene af banditerna låtit kvarligga. Nere på gatan stöter detektiven

ypå en herre som mycket intresserad betraktar huset, men som nu
går, i det han kastar en cigarettstump från sig. Lydande en plötslig
impuls tager detektiven upp den," sannerligen --- det passar, och
skyndsamt ilar han efter för att finna hans bostad. Därpå låter han
sin lille hjälpare Bill föl-klåda sig till brefbärare och går åter till
tjufvens bostad, går själf upp och låter Bill stanna utanför. Dristigt
går detektiven in i fjufvcns håla, ej vetande att tjufvarne varit be-
redda på hans ankomst. Nu öfver-marina och binda de honom hvarpå.
de anbringa en bomb 1vid hans stol och  Men lille Bill anar oråd
oeh skyndar sig upp och kmnmer lagom för att befria sin herre.
Emellertid ha de två tjufvarne erhållit så. långt försprång, att detek-
tiven icke hinner med det tåg som de rest. så måste hans automobil
upptaga kampen med tåget och åstad  det på lif och död och
stationen nås i sista ögonblicket för att hinna få de två. bedragarne
arresterade Till utseendet lugn men invändigt jublande glad tager
detektiven smycket från dem och kan samma dag öfveramna. skatten
till det tacksamma grefveparet.

l. I grefvens villa. u 2. Grefven och grefvinnan resa bort, 3l
Den falske grefven. 4 0gonblicksfotografering. 5. llflaskeringen"
ö. En dubbelgångare. 7. Det dyrbara smycket. S. Ett godt kap"
9. Grefven och grefvinnan återvända. 10. Stölden upptäckes. ll. Harry
Taxol] tillkallas, 12. En cigarrettstump. 13. På. spåret. 14. Harry
Taxons lille medhjälpare Bill förliladd till brefbarare. 15 Tjufhå-
lan upptäckt. 16. Harry Taxon i fara, 17. Tjufvarne på flykten.
18. Lille Bill räddar Harry Taxon l9. Harry Taxon för sent till tåget.
20. Harry Taxon i automobil. Zl. En jakt på lif och död. 22. Harry
Taxon hinner i tid till stationen. 23. Skurkarna tillfångatagna. 24.
Harry Taxons seger.

Sensatfionelt! Spännande!
Enastående sevärdhet .V

5. Danska marinen.

Denna bild är tagen under den sista stora manövern och vi se
här bl. a. lifvet om bord på skolskeppet :LI-lerqu Trolle."

6. Peter flyttar.

Hejdlöst skrattretande.

Event. förändringar få programmet förbehålles.

Nytt program torsdagen den 8 dee. 1910.

 

Kalmar 1910. Tidn. Barometerns A.-B:s Tryckeri.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain