#2837: Valhall-Biografen

Valhall-Biografen

Stadens största och förnämsta biograiteater.

Föreställningar:

Dagligen oafbrutet från kl. 7,10--10,10 e.m.
Sön- och liitlgdagar jämväl kl. 6,10 e.m.

Program

från ooh med torsdagen den 8 december 1910.

Skandinaviskt representationsprogramI
Norska bilder!

1. En-resa genom Marakdalen.
Härliga natur-scenarier.
Svenska bilder!
2. Från Sveriges skogar.
Jaktscewer. Krdkskjummg för uf.
Expresswyhet .f

3. Den falske grefven.

Spännande sensationsdmmd.

De två gentlemannatjufvarne ha fatt veta7 att grefve Z.har gif-
vit sin frn ett mycket kostbart diamantsmycke och besluta att genomV
en djarf kupp komma i besittning af detsamma. Med tillhjalp af en
fotograliapparat taga de på gatan ett ögonblicksfotografi af grefven,
därefter påtager den ene af tjufvarna en mask så att hanfnllstandigt
liknar grefven. Att nn komma in i grefvens lgemak och bemaktiga
sig smycket ar ingen konst för dem, då tjänar-ne "are fast öfvertygade
att det är grefven som kommer tillbaka. Då den riktiga grefven
hemkommer och uppdagar stölden. sätter han sig strax i förbindelse
med en detektiv som strax dai-på anländer och får alla de upplys-
ningar som kan gifvas, bl. a. tager han den cigarettstnmp. som den.
ene af banditerna latit kvarligga. Nere på gatan stöter detektiven
på en herre som mycket intresserad betraktar huset7 men som nu
när. i det han kastar en cigarettstinnp från sig. Lydando en plötslig
impuls tager detektivon upp den; sannerligen - det passar, och
skyndsamt ilar han efter för att finna hans bostad. Därpå låter han
sin lille hjälpare Bill förkläda sig till brefbärare och gär åter till
tjufvens bostad, går själf upp och låter llill stanna utanför. Dristigt
 detektiven in i tjnfvens håla, ej Vetande att tjnfvarne varit be-
redda på hans ankomst. Nu öfver-marina och binda de honom hvarpå.
de anbringa en bomb Vid hans stol Och gå.. Men lille Bill anar Oråd
och skyndar sig upp och kommer lagom för att befria sin herre.
Emellertid ha de två tjufvarne erhållit så långt försprång, att. detek-
tiven icke hinner med det tåg som de rest. så mäste hans nnlonmbil
upptaga kampen med tåget och åstad går det pa lif och död och
stationen nås i sista ögonblicket för att hinna få de tva bedragarne
arresterade Ylill utseendet lugn men invändigt jublande glad tager
detektiven smycket från dem och kan samma dag" öfver funna skatten
till det tacksamma grefveparet.

l. l grefvens villa. I. 2. Grefven och grefvinnan resa bort. 3.
Den falske grefven. 4 ()gonblicksfotog-rafering. 5. hflaskeringen.
6. En dubbelgångare. 7. Det dyrbara smycket.. 8 Ett godt kap.
5). (h-efven och grefvimian återvända. 10. Stölden npptäokes. 11.Harry
yllaxon tillkallas. 12. En cigarrettstump. 13. På spåret. 14, Harry
Taxons lille medhjälpare Bill förkladd till brefbarare. 15 Tjufhå-
lan upptäckt. lö. Harry Taxon i fara. l7. Tjufvarne på flykten.
18. Lille Bill räddar Harry Taxon l9. Harry Taxon för sent till tåget.
20. Harry Taxon i automobil. 21. En jakt på lif och död. 22. Harry
Taxon hinner i tid till stationen, 23. Sknrkarna tillfångatagna. 24.
Harry Taxons seger.

Sensattonelt! Spännande!

4. Uppträdande Iaf en välkänd för-

måga inom samhället

med bitar af Fröding, Lambert, Englund m. ll.
samt visor till luta.

Enastående sevärdhet .V

5. Danska marinen.

Denna bild är tagen under den sista stora manövern och vi se
här bl. a. lifvet om bord på skolskeppet "Herlnf Trollefc

6. Peter flyttar.

Hejdlöst skrattretande.

Event. förändringar i programmet förbehålles.

Nytt program måndagen den 12 dee. 1910.

 

Kalmar 1910. Tidn. Barometerns A.-B:s Tryckeri.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain