#2832: Valhall-Biografen

Valhall-Biografen

Stadens största och förnämsta biografteater.

Föreställningar:

Dagligen oafbrutet från kl. 7,10-10,10 e.m.
Sön- och hälgdagar jämväl kl. 6,10 e.m.

Program

från och med torsdagen den 13 oktober 1910.

Succesbild. Jdttebild. Sueccsbild.
Vid världens Största sågverk.
.I I. O
1. Korsnas verk och bradgardar
I

vid Bomhus.

Sveriges förnämsta fmclusm".

Ankommande timmer. Hanna, som hvarje sommar genomlöpes.
af millioner stockar. Sortering af timmer-massorna innanför sågens
länsar. Såghallen med sina timmerslipar. Timmer framföres och upp-
halas Säghallens inre: 34- ramar i arbete, försägande upptill 6-8,000
timmer i dygnet, kant- och kapverk in. m. Hur ramarna matas och
arbeta. Stockarna lämna ramarna ivform af sågadt virke, som föl-es
vidare till de snabbar-betande kant- och kapsägarne. Färdigsägadt
virke lämnar hallen på rullbanor och lastas på järnvägsvagnar. Vagn-
gärden. Affallsribb bortföres till kolning. Pä kolningsplatsen. Bibb-
laster tippas ned till milorna. En jättesamline af milori olika stadier.

I bradgärdarne. Stapelgator, elektriska järnvägar m. m. Plank-
bärare i arbete, Stapelläggning. Transportrullbanor. gående tvärs
igenom brädgärden Virke mottages i en transportbana, kapas med
cirkelsåg till bestämd längd och löper ned i pråm för utskeppning.
Bogserare med prämar.

Ombord ä en trälastande ängar-e, Plank hissas upp från prä-
mar. Stufning af en större däckslast

Stor-slagen koastfilm! Jöittebilcl.f
2. Robinson Oruse.

Denna bilds innehåll dr odrl-dsbekarzt.

Robinson Oruse - hvilken mängd af minnen framkallar icke
detta nanm till lif, Alla hafva vi väl med blossande kinder och tind-
rande ögon läst om denna raska gosse. Hur väl förstod vi icke ho-
nom, när han trött af det evinnerliga läxläsandet, gick från sitt hem,
för att som slceppsgosse komma i tillfälle att segla världen rundt,
tills han förliste. Hjälplös och ensam kastades han upp på en obe-,
bodd ö, som i så många år skulle blifva hans eget, sjalfskapade hem.

Och ulill-erlagt, denna trofasta svarta själ. hur hälla vi icke utaf
honom. Hans föl-farliga rädsla för allt, som var honom främmande,
förlanade oss en viss öfver-lägsenhet gent emot honom. hvilket gjorde
att han blef oss ändå kärareA Och kom vi som barn till någon zoolo-
gisk trädgård, gällde vår första tanke getterna, som vi lärt känna
genom denna bok.

Vi förstodo helt enkelt icke hur Robinson ville lämna denna ö,
för att komma hem till en sträng fader. Vi hade då alldeles säkert
stannat kvar hela värt lif, tänkte vi dä. nu ser vi nogl annorlunda på
saken. Hur väl förstå vi icke denna boks makt öfver de unga sin-
nena, och hur oförgätlig och kär är den oss icke4

 

3. Illustrerad sång.
"Hiawathw"

Nu när månen skiner klar öfver strömmen som far, ack, i drömmen
är du min denna stund,

Löfvens prassel, vindens susning signe huldt vart förbund.

I den natt, sä ljus, så klar, där i växling underbar, ljus och skugga
fylla skogens snar, I n

Af röda läppars par mangy kyss jag fär.

Lyss, o hör den melodi, som med ljuft trolleri rundt omkring oss
tonar blott om dig,

Och hur ekot bär ditt ljufva nanm i skogens famn.

O, hur känner jag ej nu, liksom alltid. det är du, du allenaI som är
allt för mig.

Hör då. den sång, som klingar ur min själ;

Uti dina lockar-s natt är en snara satt, som mitt hjärta villigt fångats i

O, min ljufva skogsbrud, lat det i ditt våld förbli

Kom, stig ned uti min båt. låt oss troget följas ät, ned ät lifvets
ström må färden gå

Och i lif som i död densamma lott vi få.

Och när luftens fåglar små sina drillar slä i den gröna, sköna som-
martid i

Och när vinterns hvita drifva sveper fält och lund,

Din Hiawatha jag förblir hvarje dag, jag är din med bädl själ och sinn.

Glöm ej den ed jag svär dig denna stund:

Refräng:
Jag tillhör dig, jag, Hiawatha,
Lyss till min varma bön
I Och skänk mig kärlekslön.
O, Miunehaha, ljufva fiicka.
 blott ett ord, ett ord,
Och blif min brud.

 

4. En resa genom Korsika.

Praktfall, lrolorerad natufrbild.

Piana är en liten stad pä den vagomsköljda Korsika. Den har

cirka 2,000 innevånare och utmärker sig särskildt genom det amfl-
teatraliska byggnadssättet. Den är belägen vid viken Porto, på unge-
fär 72 kilometers afstand från Ajaccio.
n Dess omgifningar känneteckna sig genom en vild skönhet.
Ofverallt ser man stora klippmassor, hvilka med sitt utseende påminna
om kyrktorn. som hotande sträcka sig i höjden. Många klippor se ut
som sönderbrutna pelare, och en rysninr.r genomgår åskådaren när
han betraktar detta naturens underverk. Jättestora stenbord stå öfver-
allt. Mellan klippåsar ser man tysta skogar, i hvilka talrika grisar
föra en behaglig tillvaro. Svinodling bedrifves nämligen på Korsika
i stor skala. Var bild visar också en svinhjord, som af herdarna
drifves hem från betesmarkerna.

5. Pelle Jöns har flygdille.

Hur det gar när man icke häller sig till jorden. Ett offer för
vår modernaste, men tillika farligaste sport.

Event. förändringar i programmet förbehålles. .

Nytt program måndagen den 17 okt. 1910.

 

Kalmar 1910. Tidn. Barometerns A.-B:s Tryckeri.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain