#2828: Kalmar-Biografen

Kalmar-Biografen

- Goodtemplarsalen =
(Innehafvare THOMAS HANSEN.)

 

Föreställningar:

Dagligen oafbrutet från kl. (klä-10,15 e.m.
Sön- och hälgdagar jämväl kl. 4 e.m.

P r o g r a m
från och med torsdagen den 20 oktober 1910.

Expressnyket!

1. Kriget i Uppland.

Den senaste stora svenska fdltmanöeern under konun-
gens ledning.

Vi äro i tillfälle att i dag visa lyckade bilder från den nyss af-
slutade fältmanövern i Uppland, om hvilken tidningarna innehållit
långa redogörelser och som är en af de största inanövrer, som förekommit
i vårt land. Utom konungen, som förde högsta befälet, deltog kron-
prinsen, prins Carl, flere regeringsmedlemmar, utländska diplomater
och militärer i manövern.

Bilder för dagen!

2. Akrobaterna Ohami-Trio.

Enastående prestationer. Upptrdder för narearanole i
Köpenhamn under storartadt bifall.

Expressnyket J

Bör ses af alla!

Amerikansk konstfilm! Edison film!

3. Lycklig genom olyckan.

Gripande drama, konstndrligt speladt af framstående
skådespelare i New York.

Robert Austin, er man med ädel karaktär och stor viljekraft,
en riktig selfmade man, förälskar sig iMarmion Moore, en mycket
vacker iiicka frän New-Yorks societet.

De båda unga människoruzhl kärlekshistoria går sin gilla gang
och Austin står just i begrepp att anhälla om Marmions hand.

En dag företag-a de båda en ridtur i en park. Marmions häst
blir skrämd af något och råkar i sken. För att rädda henne, griper
Austin hennes hästs tyglar, men ramlar därvid ur sadeln, och då han
icke släpper sitt tag i tyglarna, blir han släpad med af hästen. Mar-
mion störtar också frän hästen, men förblir nästan oskadad, medan
Austins lif hänger endast pä en tråd.

Emellertid tillfrisknar han ganska fort, men hans synförmåga
är borta. De skickligaste specialisterna, hvilka han besöker, öfver-
vtyga honom dock, att han en en dag åter kommer att få synför-
magan igen.

Fröken Moore är nu Austins regelbundna besöker-ska. I fruktan
för att Marmion skulle gifta sig med honom af medlidande, är han
mycket reserverad mot henne. Marmion förundrar sig öfver hans för-
ändrade sätt, medan Austin allt mera förälskar sig i henne.

När Marmion lämnar huset, räknar han hennes steg för att veta
när hon befinner sig på gatan, gär då. till fönstret och bugar sig, utan
att dock se henne. Marmion besvarar hälsningen. utan att ana att
mannen bakom fönstret icke kan se henne. Austin kan icke uthärda
ett sädant tillstånd, och beslutar att skrifva ett farväl till Marmion,
sägande att han måste resa bort på grund af öfveransträngning.

Marmion kommer att säga farväl. Han är mycket kall mot
henne. Marmion glömmer sin väska kvar, och när hon äter träder ini
rummet, hör hon honom räkna ett ... två ... tre ... fyra ... eliva ...
tolf. Hon står som förstelnad och när hon ser honom buga sig mot
fönstret. kan hon icke längre uthärda, utan sträcker ut sina armar
och ropar honom vid namn. i

Att beskrifva den nu följande scenen är mycket svårt. Solen
bryter fram genom molnen och lyckan och glädjen intaga nu de bä-
das hjärtan.

 

. Illustrerad sång.
"klen-grönare och eken."

En tid förrann.

 

Min kära Ivy, jag berätta vill dig Då kom en

En saga om murgrönan och en ek.

Och eken uti skogen höjde stolt
Sie.

Dock efter sällskap tränade han
vek-

En regnig dag i grät han ödet
bannar,

Dä plötsligt ser en inurgröna
han gro

Kring sig, och när i solsken vre-
den stannar,

Han ler, hos mig du blifva skall
i ro.

v

 

 

okänd man,

Som såg skogens stolta ek och
högg den ned,

Man kring eken vissnad ranka
slingrad fann,

Dä han sitt lif måst ljuta, dog

v hon med.

Ack, gråt ej du ät sagan, Ivy
snälla,

Tänk blott den tid de voro sa
sälla,

Itjufva Ivy, det min högsta ön-
skan är,

Din ek få. vara, svara, Ivy kär.

Refräng:

Min lilla Ivy. kom slut dig till mig,
Jag genom lifvet vill försvara dig.

Som en murgröna dä

Dina armar smä

Slingra kring din ek, som fast skall stå.
Du till mitt hjärta tätt dig sluta ma,
När sedan blixtarna så. häftigt slå,

När sein lugn vi fä,

Slut dig närmare ändå,
Lilla Ivy, jag älskar dig.

 

 

5. En dag i Shakespeares land.

Enastående intressant natnrbild. Härliga natnrscenerier.

6. Lehman har fått en sparkboll.

Lehman börjar att bli en gammal bekant här och för hvar gång
bekantskapen förnyas. blir han roligare och roligare.
I denna bild är han oemotståndligt skrattretande.

Event. förändringar i programmet förbehålles.

Nytt program måndagen den 24 okt. 1910.

 

Kalmar 1910.

Tidn. Barometerns A.-B:s Tryckeri.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain