#2827: Valhall-Biografen

Valhall-Biografen

Stadens största och förnämsta biografteater.
Föreställningar:

Dagligen oafbrutet från kl. 7,10--10,10 e.m.
Sön-b och hälgdagar jämväl kl. 6,10 e.m.

P r o g r a m
från och med måndagen den 24 oktober 1910.

Expressnyhet!

1. Kriget i Uppland.

Den senaste stora svenska fdltmanöeern rander konun-
gens ledning.

Vi äro i tillfälle att i dag visa lyckade bilder från den nyss af-
slutade fältmanövern i Uppland, om hvilken tidningarna innehållit
långa redogörelser och som är en af de största manövrer. som förekommit
i värt land. Utom konungen, som förde högsta befälet, deltog kron-
prinsen, prins Carl, flere regeringsmedlemmar. utländska diplomater
och militärer i rnanövern.

Bilder för dagen!

Expressnyhet!

Bör ses af alla!

2. Akrobaterna Ohami-Trio.

Enastående prestationer. Upptrdder för närvarande i
Köpenhamn under storartadt bifall.

Amerikansk konstfilrn I Edison film I

3. Lycklig genom olyckan.

Gripande drama, konstnärligt speladt af framstående
skådespelare i New York. -

Robert Austin, en man med ädel karaktär och stor viljekraft
en riktig selfmade man, förälskar sig iMarmion Moore, en mycket
vacker flicka frän New-Yorks societet. i

De båda unga människornas kärlekshistoria går sin gilla gång
och Austin står just i begrepp att anhälla om Marmions hand.

En dagr företaga de båda en ridtur i en park. Marmions häst
blir skrämd af något och råkar i sken. För att rädda henne, griper
Austin hennes hästs tyglar, men ramlar därvid ur sadeln, och då han
icke släpper sitt tag i tyglarna, blir han släpad med af hästen. Mar-
mion störtar också från hästen, men förblir nästan oskadad, medan
Austins lif hänger endast på en tråd.

Emellertid tillfrisknar han ganska fort, men hans synförmåga
är borta. De skickligaste specialisterna7 hvilka han besöker, öfver-
tyga honom dock, att han en en dag äter kommer att fä synför-
mågan igen.

Fröken Moore är nu Austins regelbundna besökerska. I fruktan
för att Marmion skulle gifta sig med honom af medlidande, är han
mycket reserverad gmot henne. Marmion förundrar sig öfver hans för-
ändrade sätt, medan Austin allt mera förälskar sig i henne.

När Marmion lämnar huset, räknar han hennes steg för att veta
när hon befinner sig på gatan, går då till fönstret och bugar sig, utan
att dock se henne. Marmion besvarar hälsningen. utan att ana att
mannen bakom fönstret icke kan se henne. Austin kan icke uthärda
ett sådant tillstånd, och beslutar att skrifva ett farväl till Marmicn,
stigande att han måste resa bort på grund af öfveransträngning.

Marmion kommer att säga farväl. Han är mycket kall mot
henne. Marmion glömmer sin väska kvar, och när hon äter träder ini
rummet, hör hon honom räkna ett  två  tre  fyra  elfva 
tolf. Hon står som förstelnad och när hon ser honom buga sig mot
fönstret. kan hon icke längre uthärda, utan sträcker ut sina armar
och ropar honom vid nanm.

Att beskrifva den nu följande scenen är mycket svårt. Solen
bryter fram genom molnen och lyckan och, glädjen intaga nu de bå-
das hjärtan.

 

4. Illustrerad sang.

"Blommorna utanför kaféet."

w

Och månen så stilla på staden
hon sken,

Sitt silfver på gatorna göt,

Då till mötet en flicka sågs ila
åstad,

Dess öga af glädje det brann.

Hon tänkte hvad fröjder som
stadslifvet skänkt

Sean hemmet hon lämnat långt
bort.

Men hon stannade stilla, dä hon
såg med ett smil

Några blommor framför ett kafé.

En ung man, hvars ansikte strå-
lade gladt,

Till flickan skyndade fram.

Dä hon sade: "i morgon väl re-

. ser jag hem,

Här äro vi främlingar blott",

Hans kinder af vrede då flam-
made opp:

L(Säg, hvarför behandla mig så?m

Men hon gaf intet svar,

Ty hon stirrade blott

Uppå blommorna framför kafét.

Refräng:

Och blommorna framför kafét
De minde om barndomen ljuf.
Och hon såg hemmets stigI

Och hon tänkte därvid:

"Hvart går väl i afton min väg,,LL
Hon tänkte på blommorna små,
Som hemma i trädgården stå.
Och hon hviskade: Mor,

Om dig tala jag tror

Små blommorna framför kafét.

 

 

 

5. En dag i Shakespeares land.

Enastående intressant natnrbild. Hdrliga natnrseenerier.

6. Lehman har fatt en sparkboll.

Lehman börjar att bli en gammal bekant här och för hvar gång
bekantskapen förnyas. blir han roligare och roligare.
I denna bild är han oemotståndligt skrattretande.

Event. förändringar i programmet förbehålles.

Nytt program torsdagen den 27 okt. 1910.

 

Kalmar 1910.

Tidn. Barometerns A.-B:s Tryckeri.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain