#2826: Kalmar-Biografen

Kalmar-Biografen

Goodtemplarsalen -E
(lnnehafvare THOMAS HANSEN.)

 

 

Föreställningar:

Dagligen oafbrutet från kl. (klä-10,15 e.m.
Sön- och hälgdagar jämväl kl. 4 e.m.

P r o gr a m
från och med måndagen den 24 oktober 1910.

Enastående sevärdhet!
1. En tur med Förenta staternas
undervattensbåt "Salmon"

Denna båt gick för kort tid sedan af stapeln och är troligen
den största undervattensbåten i värden. I
Bilden är en af de mest intressanta, som någonsin visats.

Enastående konstfilm!
2. Lea. na gripande amma från Ludvig szsnd.

Detta ytterst spännande drama är inspeladt af Italiens förnäm-
sta skådespelare efter Felice Cavollottis roman. Den utomordentligt
vackra naturen i denna trakt, där det inspelats, medeltidens måleriska
och eleganta dräkter, handlingens gripande och rörande innehåll och
den konstnärliga iscensattningeu samt den vällyckade fotograferingen,
göra denna bild till en af säsongens vackraste bilder.

Denne-ts innehåll .i korthet:
Kavaljeren Marie nalkas ridande Leas hem, hvilken är hans

hjärtas utkorade. - Han söker henne i den gamla trädgården. - In-
svept i en kappa kommer Lea, bestiger en häst och de rida skynd-
samt bort - Lea och Maric hålla på att diskutera om sin framtid.W

En budbärare kommer och lämnar ett bref. -Brefvet innehåller dåliga
nyheter, Leas moder har hastigt insjuknat, hon måste resa hem. -
Lea gör sig i ordning att resa hem, dock, förrän hon reser, bli de
vigda af en gammal mnnk. - Hon anländer hem och finner sin mo-
der döende. - Fadern förebrår henne häftigt hennes flykt nr hemmet
och kallar henne sin moders mörderska. - På faderns befallning
måste Lea gå. i kloster för att där försona det skedda. - På vägen
till klostret följes hon af sin fader och sin älskade, hvilken förgäfves
beder henne om förlåtelse. ä Marie sörjer öfver den lifslånga sakna-
den af Lea, men söker till sist tröst i ett annat giftermål. - Vi
träffa åter Lea bland nunnor i klostret. - Hennes biktfader visar sig
vara ingen annan än samme munk som vigde henne. - När han fått
höra hennes sorgsna lifsöde, är han villig att hjälpa henne att fly ur
klostret. - Lea har ingen aning om sin mans andra giftermål. -
Till hennes minne har rests en staty. - Sorg och förtviflan gripa
henne, när hon får veta att hennes man gift sig för andra gången.
- När hon ser hans hustru och barn, träffar det henne som ett slag.
- Hon springer till en sjö och dränker sig.

 

3. Illustrerad sång.

"Om gubben i måfn fvore neger".

Hör, Jesper, hvartill tjänar det väl
Att prata ifrån nu till kvälln? Att negern älskar liten pulla rar.
Korn ej och påstå, att du tror. Tänk då, hvad fara det skulle
Att det en neger uti månen bor. vara

 

 

Mest alla mänskor veta7

Kors, en neger med sin svarta

kropp.

Skulle fylla månens blanka skif-
va opp.

, Nej, bror, tag genast ditt förnuft
till fånga,

Annars slutar det ej väl.

För den pullan, om ej mån, fanns

ar.
Säkert blef ej svårt att taga lilla
pullan,
Om blott månen ej sågs till,
Det skulle duga för den svarta
fuling,

Tror du kanske ej han vill?

Refräng:
Tänk, om gubben uti mån? vorI en neger,
Hur tror du det gick?
Jo, han skulle skugga med sin svarta korpus
Månen för din blick.
Dä ingen i parken om kvällen gick ner,
Och slut blef på kärlekssuckar och mer.
Ja, om gubben uti mån, vor7 en neger,
Ja. tänk dig själf.

 

 

 

 

Expressnyhet tddg, direkt till Kalmar-Biografen!

4. Den verkliga revolutionen i Por-
tugal.

Enastående intressanta bilder, tdgnd under sjdlfod re-
voluttonsdagarne.

OBS ! Denna storslagna bildserie får på inga villkor förväxlas
med af annan biograf annonserade mindre intressanta bilder.

OBS.! Alla aktuella världshändelser, som kinematograferas och
som är af större intresse för publiken, visas alltid först på Kalmar-
Biografen.

Prdktbtld. Ktnemdtogrdft t fdr-ger df Pathe Freres.
5. Ibland rosor.

Rosor öfverallt, rosor blomstra i tusental med sina mängfärgade
blomblad lik allehanda juveler på smaragdgröna mattor.

Spalierna äro öfvervuxna med William allen Richardsons långa
hängskott, Paul Nerons betäcker blomstersängarna och prunkande
Jacqeminots växa i grupp och de härliga Mareehal Niels blanda sig
i en fulländad färg-prakt. Buskar stå i klnngor med brandgula blom-
mor och här och där växa träd, hvilkas grenar äro nedtyngda af blom-
mor, så att de vidröra marken. Och midt i all denna karmosinröda,
hvita, blekröda, gröna och gula färgprakt vandrar en vacker parisiska,
upplyftande blommornas kalkar för att insupa deras doft eller plockan-
de hela famnen full med blommor, för att sedan ordna dem i sina
vaser. Eller också klättrar hon plötsligt upp på ett gammalt säte och
griper tag i en gren med rosor Men i hvilken ställning vi än se
henne, är hon förtjusande, och hennes bakgrund står efter i lysan-
de prakt och fägring.

ö. Ett giftermål under spel".

Artisttskt inspelad sltdrntbtld. Fin och medryckande
humor. Speltid af den vdlltdnde Max Linder.

Den lycklige Max, som år förlofvad med den förtjusande Mar-
git Descharnps, gör henne hvarje dag sin uppvaktning. Det är, som
vi se, idel småleenden, handtryckningar, förstulna kyssar, etc., under
det att gubben Deschamps vänder ryggen till eller helt uppgår i ett
parti dam, som aldrig tager slut.

Men våra älskande, som önska en ännu mera obunden frihet,
införa den gamle hedersmannen i pnzzlespelets mysterier och njuta
iecjlan, tack vare sitt listiga påhitt, ostördt af förlofningstidens ljufva

e ag.

Eve förändringar i prograth förbehålles.
NyttHn-ogram torsdagen den 27 okt. 1910.

 

 

Kalmar 1.91:i Tidn. BarometernwÄ-st Tryckeri.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain