#2825: Valhall-Biografen

-., V X

Valhall-Biografen

Stadens största och förnämsta biografteater.

Föreställningar :

Dagligen oafbrutet frän kl. 7,10-10,10 e.m.
Sön- och hälgdagar jämväl kl. 6,10 e.m.

Program

från och med torsdagen den 27 Oktober 1910.

Enastående sevärdhet!
1.. En tur med Förenta stater-

nas modernaste undervattens-
bat ,?Salmon."

Denna bät gick för kort tid sedan af stapeln och är troligen
den största undervattensbäten i värden.
Bilden är en af de mest intressanta, som någonsin visats.

Enastående konstfilm!
2. Lea. Ett gripande drama från Ludvig XV:s tid.

Detta ytterst spännande drama är inspeladt af Italiens förnäm-
sta skådespelare efter Felice Cavollottis roman. Den utomordentligt
vackra naturen i denna trakt, där det inspelats, medeltidens mäleriska
och eleganta dräkter, handlingens gripande och rörande innehåll och
den konstnärliga iscensättningen samt den vällyckade fotograferingen,
göra denna bild till en af säsongens vackraste bilder.

Dramats innehåll i. korthet:
Kavaljeren Marie nalkas ridande Leas hem, hvilken är hans

hjärtas utkorade. - Han söker henne i den gamla trädgården, -- In-
svept i en kappa kommer Lea, bestiger en häst och de rida skynd-
samt bort - Lea och Marie hälla pä att diskutera om sin framtid.-

En budbärare kommer och lämnar ett bref. "Brefvet innehåller däliga
nyheter, Leas moder har hastigt insjuknat, hon mäste resa hem. q
Lea gör sig i- ordning att resa hem, dock, förrän hon reser, bli de
vigda af en gammal mnnk. - Hon anländer hem och finner sin mo-
der döende. -- Fadern förebrär henne häftigt hennes flykt ur hemmet
och kallar henne sin moders mörderska. - På. faderns befallning
mäste Lea gä i kloster för att där försona det skedda. - Pä vägen
till klostret följes hon af sin fader och sin älskade, hvilken förgäfves
beder henne om förlåtelse. - Mario sörjer öfver den lifslänga sakna-
den af Lea, men söker till sist tröst i ett annat giftermål. é Vi
träffa äter Lea bland nunnor i klostret. M Hennes biktfader visar sig
vara ingen annan än samme munk som vigde henne. - När han fått
höra hennes sorgsna lifsöde, är han villig att hjälpa henne att fly ur
klostret. - Lea har ingen aning om sin mans andra giftermål. A
Till hennes minne har rests en staty. - Sorg och förtviflan gripa
henne, när hon fär veta att hennes man gift sig för andra gängen.
- När hon ser hans hustru och barn, träffar det henne som ett slag.
g Hon springer till en sjö och dränker sig.

 

...a-.j-1

 

 

 

3. Illustrerad säng.
"Min lilla Ing."

Min kära Ivy, jag berätta vill dig En tid förrann. Dä kom en

En saga om murgrönan och en ek. okänd man,

Och eken uti skogen höjde stolt Som såg skogens stolta ek och
sig, högg den ned.

Dock efter sällskap tränade han Man kring eken vissnad unika
vekI slingrad fann,

En regnig dag i grät han ödet Då. han sitt lif mäst ljuta, dog
bannar, hon med.

Dä plötsligt ser en murgröna Ack, grät ej du ät sagan, lvy
han gro snälla,

Kring sig, och när isolsken vre- Tänk blott den tid de voro så.
den stannar, sälla,

Han ler, hos mig du blifva skall Ljufva Ivy, det min högsta ön-
iro. skan är,

Din ek få. vara7 svara, Ivy kär.

 

 

Refräng:

Min lilla Ivy, kom slut dig till mig,

Jag genom lifvet vill försvara dig.

Som en murgröna då.

Dina armar smä

Slingra kring din ek, som fast skall stä.
Du till mitt hjärta tätt dig sluta mä,
När sedan blixtarna sä häftigt slä,

När sein lugn vi fä,

Slut dig närmare ändå,

Lilla Ivy, jag älskar dig.

 

 

 

Express z" dag från Lissabon.

4. Revolutionen i Portugal.

Dessa bilder äro tagna under själfva revolutionsdagarna och
gifva en utmärkt illustration till tidningarnas dagliga meddelande om
striderna i Lissabon. Sälunda ser man det genomskjutna kungl. pa-
latset samt en del störe hus, som blifvit totalt sönderskjutna under
bombardeinanget. Bilder för dagen.

OBS.! Alla märkliga världsnyheter och dagshändelser, som ki-
nematograferas och som äro af större intresse för publiken, visas
alltid först på. Valhall-Biografen.

Praktbfild. Kinerndtogrdfz fi fdrgcr af .Pathä Freres.

5. Ibland rosor.

Rosor öfverallt, rosor blomstra i tusental med sina mängfärgade
blomblad lik allehanda juveler pä smaragdgröna mattor.

Spalierna äro öfvervuxna med William allen Richardsons långa
hängskott, Paul Nerons betäcker blomstersängarna och prunkande
Jacqeminots växa i grupp och de härliga Marechal Niels blanda sig
i en fulländad färgprakt. Buskar stå i klungor med brandgula blom-
mor och här och där växa träd, hvilkas grenar äro nedtyngda af blom-
mor, sä att de vidröra marken. Och midt i all denna karmosinröda,
hvita, blekröda, gröna och gula färgprakt vandrar en vacker parisiska,
upplyftande blommornas kalkar för att insupa deras doft eller plockan-
de hela famnen full med blommor, för att sedan ordna dem i sina
vaser. Eller också. klättrar hon plötsligt upp pä ett gammalt säte och
griper tag i en gren med rosorv Men i hvilken ställning vi än se
henne, är hon förtjusande, och hennes bakgrund står efter i lysan-
de prakt och fägring.

6. Ett giftermål under spel.

Artistiskt inspelad skdrntbild. Fin och medryckande
humor. Speldd af den rdlkdnde Max Linder.

Den lycklige Max, som är förlofvad med den förtjusande Mar-
git Deschamps, gör henne hvarje dag sin uppvaktning. Det är, som
vi se, idel småleenden, handtryckningar, förstulna kyssar, etc., under
det att gubben Deschamps vänder ryggen till eller helt uppgår i ett
parti dam, som aldrig tager slut.

Men våra älskande, som önska en ännu mera obunden frihet,
införa den gamle hedersmannen i puzzlespelets mysterier och njuter
sedan, tack vare sitt listiga påhitt, ostördt af förlofningstidens ljufva
behag.

 

Event. förändringar i programmet förbehålles.

Nytt program måndagen den 31 okt. 1910.

 

Kalmar 1910. Tidn. Barometerns A.-B:s Tryckeri.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain