#2823: Kalmar-Biografen

. -- Goodtemplarsalen =
(lnnehafvare THOMAS HANSEN.)

Föreställningar:

Dagligen oafbrutet från kl. 6,15à10,15 e.m.
Sön- och hälgdagar jämväl kl. 4 e.m.

 

Program

från och med torsdagen den 27 oktober 1910.

Edison film! Edison iilnl!

1. En liten hjälte.
En episod nr nybyggarlifuet i vilda västern.

Spännande! Spännande!

2.. Den menediga eller Lefvande be-
grafven.
Jdttebilcl i 2 afd. och 50 scener.

l nl e d n i n g; Blanche Marie tillbrakte sin tidigare ungdom i
0 .
ett nunnekloster. Ar 1810 törmäldes hon med niarkisen von Crois4

mazenc, en grym och okänslig person, som fann behagI i att se sina
medmänniskor 1 trängmäl.

Afdelning I.

1. Blanche Marie hade lefvat 4 läng-a är tillsammanszI med sin
huttre make på. ett ensligt slott. 2. En värmorgon stär hon ensam
på en terass på slottet och låter sin slöja fladdraqfritt ned. 8. En
ståtlig kavallerioflicer kommer ridande. 4, Ett förtroligt men kort
samtal äger rum. 5. Han binder en ros, sedan kan kysst den upp-
repade gånger, vid nedersta snibbon pä slöjan, hvarpä han försvinner.
6. Päföljande afton rider markisen bort i ett ärende. 7. Officer-en
underrättas därom genom ett hemligt bref från Blanche Marie. 8. Han
rider dit. 9. De ha fattat oskrymtad, brinnande kärlek för .hvar-andra.
10. Blanche Marie ber officeren föra henne med sig,r uti kriget, att
hon mätte fä dö med honom, hängande kringI hans hals, med händer-
na pä hans skuldror, med hennes läppar tryckta mot hans. 11. Mar-
kisen kommer oväntad tillbaka. 12. Ofdceren gömmes i ett sidor-um.
18. Den förre fattar misstankar. 14. Går bort mot dörren till sido-
rummet. 15. Hustrun söker hindra honom frän att gä dit. 16. Mar-
kisen räcker fram ett kors. 17. Later hustrun svära, att ingen funnes
därinne. 18. Nyckeln vreds om. 19. De gingo att sunera. 20. Ti-
digt påföljande morgon smyger sig Blanche Marie till sidorumrnet
utan markisens vetskap. 21. Men, ack, dörren har under natten mu-
rats igen pä mannens befallning. 22. Hon utstöter ett skri, likt en
särad tiger. 25. Hon hyste blott en tanke, att dö, 24-. Hon störtade
sig våldsamt mot muren. 25. Ref sönder händerna, 26, ltopade den
älskades namn. 27. Ilon sjönk under krampanfall ned pä knäna. 28.
Slog med armarna i luften. 29. Sjönk döende ned på. golfvet 80.
Annu ett ord trängde sigl genom hennes strnpe mot den tillstädes-
kommande markisen: "Mördare lLL

Så försvann en värnatt vicomte de Gassart, chef för kejsarhu-
sarernas lnde regemente.

Afdelning II.

.Det llemlighetsfrllla rummet.

20 är har gått sedan dessI Markisen, som förut varit grym och
butter, har blifvit ännu dystrare. Han har dragit sig nu helt undan
från andra människor, Ensam med sin niece, lefver han nu i sitt
ensliga slott. Det hemska brottet och sin hustrus tragiska död stä
ännu tydligt kvar i hans minne. En officer, som en dag red förbi
hans slott. föll ur sadeln och skadade sig mycket illa, så att han icke
kunde fortsätta Vidare Hans anhållan om hjälp från slottet blef af-
Visad. Den dystre markisen ville icke upptaga honom isitt slott.
Hans niece hade dock ett mera känslig-are hjärta. I-lon släppte in
den särade främlingen och gömde honom i det hemlighetsfulla rum-
met, där dörren till det igenmurado lilla sidorummet befanns, där
markisen en gäng lätit lefvande iinnura sin hustrus älskare. En natt
ser markisen ljus i det ofvannämnda rummet. Han menar att det är
spöken, som drifva sitt spel där. Han skyndar dit och finner där den
främmande officeren med sin niece. Hail tycker att det är anden af
den döda officeren, som han låtit inmnra. Han låter bryta upp in-
murningen i rummet, men allt hvad han fär se där - är ett grinande
människoskelett. Vid synen af detta faller markisen död ner.

 

 

 

 

O
3. Illustrerad sang.
"Blif min e" dag."
Älskling, min tanke flyr till dig; Allt jag;1 nu yppat har för dig,
Dröjer där natt och dag. Lät migr ej Vänta.l mer! I
Ensam, hur tung känns lifvets Säg, v1ll du nu tillhöra mig,
stig, Hvad ängslan ditt svar m1g ger.
Ack hårdt är mitt ödes lag, Dock, nu  tiden inne,
Du mig din kärlek svurit, Domen nu väntar jag.

Svurit att blifva min. I
O, älskling. förrln tiden förrunnit,
Säg, vill du blifva min.

Och vill du mig nänlsin väl äga,
Alskling, blif min i dag.

Refräng:
0. säg, hvarför dröja vi längre nu;
Vänta är ej kärleks lag.
Nej, nu, när ditt hjärta klappar ungt,
Kom älskling, kom, blif nun 1 dag.

 

 

 

Svenska bilder!

4. En färd på. Kinda kanal.

(Ny serie.) Härliga natarscenericr.

5. Svärmor kommer.

Humoreslc.

Event. förändringar e" programmet förbehålles.

Nytt program måndagen den 31 okt. 1910.

 

Kalmar 1910. Tidn. Barometerns A.-B:s Tryckeri.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain