#2816_1: Valhall-Biografen_1

Valhall-Biografen

Stadens största och förnämsta biografteater.

Föreställningar:

Dagligen oafbrutet från kl. 7,10-10,10 e.m.
Sön- och håtlgdagar jämväl kl. 6,10 e.m.

Program

från och med torsdagen den 1 september 1910.

För nämner (tf naturen att betraktat!

l. Fran Alpernas fjäll eeh dalar.

En liten angenäm tnrtstfölrd t Bercntesgaflen.

2.- Cunees menageri.

Har se vi nagra lyckade vyer från (lunoos Inenageri livilket
som bekant drager Sverige rnndt och visar sin djursamling.

Denna bild är tagen frän-dess senaste vistelsei Stockholm, där
det var ett lialtt år och hvarje dag bade att lgladja sig;y åt en lulltnligI
publik,

Alle rndste se denna btlcl.

Amerikansk konstiilm från American
Biograph de Comp. artiljé.

3. Hans sista spel.
En trageth med lycltltgt slut.
Spännande, till spelat (lrcnnd.
Beskrifning se andra sidanl

i m

 

 

 

 

3. Illustrerad sang.

Vill du hålla af mig i december som i maj.

Nu, nar mitt lit uti bloinstring Ser du väl glöden uppåmin kind7
står, Den  som rosen röd!

Du lofvar älska mig En gang när ungdomens tåg-

Evigt, så lange mitt hjärta slår, U ring: flytt,

Slår det blott för dig. Alskar du mig val då?

I natt såg1 jag uti drömmen, min När lefnadens sol börjar sjunka,
framtid gammal grät; Och skymning- faller på,

Ocli jag undrade7 om du väl kunde -Slig min kär-esta kan du lofva7
älska mig äfven då. Älska migy äfven då?

Vill du hålla af mig i december

Som i maj.

Ar din kärlek at det gamla goda slag?
Nar mitt här har blifvit grått,

Vill du saga till mig da,

Att du håller af mig i december

Som i maj.

 

 

mm f ...g

I O
5. Luftens mnevanare.
Ktnematograferctdt l färger df Patlze Fråres.
Det är med ett stort intresse vi här Följa fåglarnas, våra be-
vingade vänners lit i naturen och det är riktigt som om suset af de-
ras vingar sloge mot oss från duken dar borta7 dar skyarna segla

fram öfver höga träd oeli rasslande sätt. En mera letvande och åskåd-
lig bild ur fåglarnas lil:1 kan man nappeligen ej få skåda.

Intressant och ldtrerfllc för garnrnaleclt nng.
G. Lyckan kommer medan man
sofver.

Lustspel från Parts under öfver-svttntntngsttclen.

Beskrifning, se andra sidan.

Nytt program måndagen den 5 sept. 1910.
Event. förändringar e" progranwftet förbehålles.

 

Kalmar :Elit-l. Tidn. Barometerns A.-B:s Tryckeri.

Information

Title:
Valhall-Biografen_1
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages