#2805_1: Kalmar-Biografen_1

Kalm ar-Bio-grafen

- Goodtemplarsalen =
(lnnehafvare THOMAS HANSEN.)

 

Stadens största och förnämsta biografteater.
Föreställningar:

Dagligen oafbrutet från kl. 6,15-10,15 e.m.
Sön- och hälgdagar jämväl kl. 4 e.m.

Program

från och med torsdagen den 8 september 1910.
N y t t! N y t t !
1. Haleys komet passerar jorden.

Head skalle intrdfa, om kometen berörde jorden?

Den-na film dr fantastisk men realistisk, ock den bildar
ett originellt, itppjinningsrikt ock sdllsamt virrvarr.
En film sdrskildt ldmjolig för dessa dagar.

Se andra sidan!

2. När man ser illa.

Komisk seen, författad och spelad af Kalmar-publikens
ganstling, skådespelaren Max Linder.

 

 

 

Hvad hela Kalmar måste se!

Sensationell odrldsnyket!

Dramat för dagen!

3. Dzr Crippens flykt öfver At-

lanten.

Beskrifning se andra sidan!

 

 

 

 

E
4. Illustrerad sång.

"Den lilla niggern."

"En kväll på grinden stodo två
negerslafvar små,

just när månen tyst på skyn

1 rann upp.

Han såg så skalmskt uppå svar-
tingar små,

ty där taltes visst om kärlek,
tro och hopp.

Han sad7 hon Var hans söta
so ck erpulla :

han drömde ej om sitt öde då

ty hvem kunde tanka, att mam-
ma stod och lyssna,

när han eldigt för den sköna
kvad.

Refräng:

 

 

När mammas gamla toffel bör-
jade sitt verk,

nattens: tystnad bröts af gälla
tjut,

ty inte kunde den lilla niggern
sjunga,

när toffeln dansade polka på.
hans slut.

Den gamla grinden står nu öf-
vergifven

och grubblar öfver lifvels gång

Men måln bak ett moln helt di-
skret ett smil hon döljer,

när hon hör den lilla niggerns
sång.

0, du min söta sockerpulla,

Får jag din lilla nigger blifva,

Då strax vi mammas kassa tulla,

och sen, ja, sen så schappa vi.

Seln liksom stora ska vi giftas,

och ingen då vår lycka vågar störa.
Ja, blir du blott min söta sockerpulla,
din lilla nigger, det blir jag, jag".

hä

5. Sport och galenskap.

Hejdlös skrattsncces I

Vi öfverldmna denna skdmtnyket at den drade publi-
ken utan några som hdlst kommentarier endast med detpd-

stdendet: Det roligaste Ni sett.

Öfvertyga Eder sjdlfra.

Nytt program måndagen den 12 sept. 1910.
Event. förändringar i programmet förbehålles.

 

Kalmar 1910.

Ticln. Barometerns A.-B:s Tryckeri.

Information

Title:
Kalmar-Biografen_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages