#2803: Valhall-Biografen

Valhall-Biografen

Stadens största och förnämsta biograiteater

Föreställningar :
Dagligen oafbrutet från kl. 7,10--10,10 e.m.
Sön- och hälgdagar jämväl kl. 6,10 e.m.

Program

från och med torsdagen den 17 november 1910.

1. Egypten.

h N otur- och folkltfsbtlder,

i 2. Estrenim.

Ett gripande (trainee från kriget mellan Frankrike
och Portugal år 1807.

Den segerrika franska hären intager Portugal, där folket
nu tvingas att visa gästfrihet åt sina tiender. En ung officer,
Henry, får order af sin chef att inkvartera sin truppntdelning
i baron Portoeeis de Abrantos slott.

Den dystre portugisen emottager sina fiender med dold
motvilja. Redan den första natten vill han med sina vänner
tillintetgöra de hatade fransmannen. De komma öfverens där-
om. att under Isömnen mörda sina fiender och så med förenade
krafter ställa sig" till fosterlandets försvar,

11De sammansvurnes planer hör Estrellita, baron Portoceis
dotter. Den unga flickan, hvilken från första ögonblicket, när
hon träffade officeren Henry, blifvit förälskad i honom, beslutar
sig för att rädda den unge fransmannen och i detta syfte an-
modar hon honom att kornmatill hennes rum för ett möte.

Påt den öfverenskomna tiden infinner sig Henry å Estrel-
lifas rum, men i samma ögonblick de ömt trycka hvarandras
händer, dåna bakom fönstret gevär-sskott - stönanden och nöd-
rop höres. Det är portugiserna, som nu mörda de sömniga
fransmannen.

Henry ar utom siny af för-skräckelse. Med en ed stöter
han Estrellita ifrån sig, hvilken han tror ha planlagt detta möte
just i syfte att förgöra honom och hans kamrater. Han flyr
ur slottet och berättar för sina vänner den hemska händelsen.

För de lömskt mördade fransmännens blod måste baron
Portoe-eis grymt betala. Hans slott blir förstördt oeh han
Sjalf med några vänner or-h sin dotter Estrellita bli dömda att
arkebuseras

Estrellita, hvilken räddade Henrys lif, måste nu dö af
den älskandes hand, ty det är nämligen Henry som fått i upp-
drag att verkställa domen. Full af gripande tragism ar ögon-
blicket efter domens verkställande då den unge fransmannen,
bruten af sorgl och hjartekval, kastar sig till sin kamrats bröst7
sökande tröst i. hans ord: I:l kejsarens namn har du gjort din
plikt".

 

 

 

 

3. Illustrerad sång.
"När trädens lö] (le gulnat".

Två älskande de sitta  Han sad: Från första stunden

 

 

Allt under grön en ek. Jag såg ditt ljnfva smil,

l afskedsstunden bittra På lifvets vandring hnnnen

Om trohet han ber så vek. Allt intiil dess sista mil,

Ej må din panna mulna, Blott dig, ja, dig jag älskar;
Ej ditt hjärta glömma mig. Säg, kan du ock älska mig?
lTy, nar trädens löf de gulna. i Då, nar trädens löf de gulna.
Vill som brud jag hämta dig. Vill som brud jag hämta digI

Refräng:

Men, när trädens löf, de gulnat,
Kan du älska mig ännu?

Kan väl då ditt hjärta klappa
Lika varmt för mig som nu?
Kan för någon ann7 dn glömma,
Hvad för mig du känner nu?
Ack, när trädens löf, de gulnat,
Kan dn ållska migl i-lnnu?

 

4. Trollkonstnären.

5. För att komma undan fotogra-
ferna.
Ett muntert skämt ont hanclelsbttrttclet thilebotn, som

rann högsta vinsten och blef trakasserad af alla stadens
fotografer. F Rooncle.

Event. förändringar i programmet förbehålles.

Nytt program måndagen den 21 nov. 1910.

 

Kalmar 1910. Tidn. Barometerns A.-B:s Tryckeri.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain