#2794: Kalmar-Biografen

[MAB-
1 BIDGIMFEN

Stadens största och förnämsta Biograiteater
(Innehafvare: THOMAS HANSEN).

F öireställningar:
Dagligen kl. 6,15, 7,15, 8,15 o. 9,15 e.m.; sön o. helgdagar jämväl kl. 4 em.

 

 

V" börja

Annandag -1Ju1

med cart 30:de amerikanska specialprogrmn.
Vi ha alltid varit först med alla storslagna amerikanska nyheter, på
grund af" var direkta förbindelse med de förnämsta jilmsfabriker därstädes.
Det nya programmet i dag upptager 3 hittills" oöfverträiade amerikan-
ska konstfilm från världens förnämsta filmsfabrilr, den för publiken välkända
A. B. (American Biograf) i New York.

 

 

 

 

    

Amerikansk konst.
Jalbild 1910.

       

A.-B. um

  

A.-B. Film

 

Stort, gripande verklighetsdrama.

En fattig arbetare, hvilken knappt kan hcrga sig och sin hustru i nöden1
som knackar på dörren, Och som ej kan få något arbete, söker till slut sin tröst
i glaset. Det kommer till uppträden mellan honom och hustrun, och till. slut läm-
nar han hemmet och sticker ett bref under dörren: BICÄlskade! Jag har gått bort,
du kan bättre reda dig och barnen mig förutan.LC Hans hustru står nu allena i.
världen med sina två små, men så får hon oväntadt äera en liten förmögenhet af
en tant och äfven ärfva dennas hus. Hon flyttar dit med sina små, och de-
ras villkor äro nu mycket förbättrade, och de lefva glada och nöjda, men hon kan
aldrig helt glömma mannen. Så är det dagen före juldagen, den dag, som särskildt
af de unga väntas med så stor spänning. Afven i det lilla hemmet förberedes
öfverraslniingar, och barnen tro, att julgubben, då han ej kan komman genom
skorstenen, skall komma genom fönstret, så de sätta en fälla för honom. Hennes
man har under den tid, som han varit skilld från familjen, sjunkit allt djupare, I
och dä han går förbi huset på julafton, tar han ett förtvifladt beslut för att skaffa
sig lite mat. Han dyrkar sig in genom fönstret, men faller då i barnens fälla.
Hustrun kommer in, men viker förskräth tillbaka, då hon i tjnfven igenkänner
sin man. Kärleken tager dock öfver-hand, och alla blifva lyckligt förenade för lifvet.

Irann för sr snus.
i

 

Sång af Kantor wE. ERIKSSON.

       

A. B.I i Amerikansk konstrilm! IA. B.

Du skall icke dräpa

eller

En mans ed.

Historiskt drama från tden strax före den franska revolutionens utbrott.
Spännande handling.P Storslagen iscensättning. Öfverlägset spel.

.Före franska revolutionen utöfvade adeln en despotisk makt öfver bönderna,
hvilka blefvo underkastade ett föraktligt slafveri. De icke blott ledo pekuniära
förtryck, utan adeln inkräktade äfven i deras anspråkslösa hem och bcsudladc dem
med. sina nobla lastbarheter.

Henry, en parfymör, får besök af sin godsägarc i och för några parfymer.
Under detta besök blir adelsmanncn betagen i Henrys hustru. Hennes skönhet
bedårar honom så, att han under hennes mans frånvaro begagnar sig af sina an-
tagna rättigheter, och inbjuder eller rättare sagt befaller henne att förestå en fest
hos honom. Här ger han henne lina- kläder och lofvar att göra en fin dam af
henne, så att när hennes man, som fått reda på hennes vistelseort, tränger in i
slottet, vill hon ej kännas vid honom. f- Den tillintctgjorde parfymören är först
betänkt att återvända till palatset och till hämd mörda både sin hustru och adels-
mannen, men den gamle prästen hejdar honom, vis-ande honom på krucifixet, sym-
bolen för Kristi barmhärtighet, och får honom att svärja att aldrig döda dem, sä-
gande honom, att hämnden tillkommer Gud, den högste domaren.

En tid senare gör bönderna uppror med parfymören i spetsen. ltevolntionä-
rerna intränga i adelsmannens palats, hvars innevånare fly under panik. Adels-
manncu själf och parfymörens hustru fly till hennes förra hem, som hon tror vara
öde. Men då inträder parfymören, och nu ser han ett tillfälle till hämnd. Han
skall just störta sig öfver dem, då den gamle prästen kommer fram och visar
honom på. krucitixet, sålunda påminnande honom om hans ed. [lå vinkar parfy-
mören hopen, som icke sett adelsmannen, tillbaka med förklaringen: "Detta är
min hustruCL och hopen aflägsnar sig, hvarpå han för de båda till ett annat rum,
där de iklädas bonddräkter. På så sätt kunna de lämna huset och undkomma de
vilda revolutiouärerna.

En sådan bitter lärdom p-arfymörens hustru fått. Hennes lystenhet har en-
dast bringat henne skam, fasa, fattigdom och isolering.

Enastående sevärdhet!

.Domkyrkan i William.

En af världens märkligaste byggnadsverk.
Som bekant i götisk stil och med mångtusende torn.
Vackert färglagd bild. Sällsynt fin fotografering.

 

 

 

ff A- B- KoNsTFILM: l A- B-

Vid 16 år.

Amerikanskt lustspel. Stor skrattsucces.

Slughet är en af de fördelaktigaste egenskaper en man kan ha. Genom den
förlorar han ingenting, men vinner ofta mycket, dessutom förhindrar den många
bekymmer. aNär vi voro i våra tonår, stod slughcten oss bi i kärlekens unga
dröm". - Tom ägde inte denna egenskap. Därför då May visade honom sin sista
målning sade han "Skräpik ty han ville inte uppmuntra hennes håg för målning,
då han visste att hon aldrig kunde blifva någon artist. Men hans rival var mera
diplomatisk. Han berömde hennes försök och blef därigenom genast Mays förkla-
rade gunstling. Detta oroade Tom och han beslöt genast, att slå Howard, .rivalen
nr brädet. Utklädd till en landstrykare stjäl han en målning, och i Mays närvaro
försöker han sälja den till Howard, som icke igenkännande den som Mays, kallar
den för LCdet värsta han settu. Men May känner igen sitt verk. och i det att hon
rycker målningen ifrån dem, säger hon dem att ingen af dem är en bit bättre än
den andra, och vänder dem därpå ryggen.

OBSJ Förstklassig jiol- Och pianomusik. OBS. I

Nytt program torsdagen dell 29 december 1910.

 

Kalmar 1910. Tidningen Barometerns A.-B. Tr.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain