#2792: Kalmar-Biografen

LMM!-

Stadens Största ooh förnämsta Biografteater
(Innehafvare: THOMAS HANSEN).

F o-reställningarz
Dagligen kl. 6,15, 7,15, 8,15 o. 9,15 e.m.; sön o. helgdagar jämväl kl. 4 em.

PROGRAM

fran och med torsdagen den 29 december 1910.
31:sta Amerikanska specialprogrammet.
Express! Express!

Den senast utkomna upplagan af den af hela världen med så stort intresse
lästa "lefvande tidningen"

Pathés Veckoblad.

En tidning som ret allt! Ser allt hvad som händer i hela världen!

 

Slagnummer från American Biograf!

SamåilÅ-wmåvilfvaren

eller

Anarkisten och fabriksägaren.

Dawson är en  natur och drinkare. Hans stackars hustru får nästan med.
våld förmå honom att  till sitt arbete. Förmannen klagar pä honom för att han
ständigt kommer för sent, och gräl uppstår. Direktören kommer med några af
sina vänner för att visa dem fabriken och vänder sig med nägra vänligal ord till
arbetaren. Men denne, som hatar välklädda människor, slår honom till fack för
hans vänlighet. Han blir afskedad. Nästa dag beveker honom hans hustru att 
till verkstaden för att ånyo söka arbete. Men han blir afvisad. Han drifver se-
dan omkring pä gatorna, och en gäng, då han är drucken, uppsöker han direktö-
ren i hans privatbostad för att hämnas. Han kommer osedd in i villan, och med
revolvern i hand smyger han sig till sofrummet. Här ser han direktören sitta i
en stol, alldeles förtvillad, medan hans dotter ligger hopplöst sjuki sängen. Trots
alla sina pengar, kan han  få sin dotter frisk. Här är lägligt tillfälle till hämd.
I detsamma reser sig den lilla flickan och kryper till fadern för att trösta honom.
Arbetaren läter revolvern sjunka och betraktar fadern och dottern, och plötsligt
blir det klart för honom, att guldet är icke alltid lyckligt för människan. Direk-
tören ser tillfälligtvis upp och upptäcker arbetaren, men han ser pä hans ansikts-
uttryck att en inre förändring genomgår honom. Han reser sig upp och gär fram
till arbetaren, fattar hans hand och lofvar honom arbete. I

 

S maste siter-.esnnmmer från American Biograf!
Förra veckans största sacces på Amerikas

 

  

och kontinentens förnämsta teatrar.
ll
Lan dtskollararen

eller

Tåran

Episod fran en liten. landsstad i fjärran västern.

En gammal lärare lefver sitt lugna lif med sin hustru. Mellan de båda

präktiga och älskvärda människorna råder ett mycket godt förhållande. Läraren
kan glädja sig öfver sina elevers tillgifvenhet. Han förstår dem och de först-ä
honom och för att glädja sin lärare äro eleverna flitiga och ordentliga. Hvar
morgon gå barnen med glädje till skolan och tillgifvenheten lyser ur lärarens an-
sikte, när han hälsar dem LLgod morgon.LC

En dag, strax efter lektionens början, kommer skolinspektören. Under det
läraren gär ut för att mottaga honom, tecknar Jim, skolans ujiiptågsmakare, på
taflan en karikatyr af inspektören. Dä denne fär se detta, blir han ursinnig. Han
jagar eleverna och den gamle läraren ut ur skolan och föreslår skolrådet att välja
en annan lärare, som kan tukta de elaka barnen och den gamle får sitt afsked.

Barnen äro olyckliga öfver, hvad deras dumma tilltag har förorsakat deras
älskade lärare. De gå alla hem till honom. Där sitter den gamle läraren sorgsen
i sin stuga. Han tycker sig icke vara till. någon nytta längre pä jorden. Hans
kall var hans skola och han är för gammal att börja ny bana. Rörd tager han
emot elevernas: LCFörlåt! vi menade- i-cke så illa.LL

Den nye läraren kommer. Eleverna ha beslutat att göra allt som star i de-
ras makt för att fä igen sin gamle lärare. Undervisningen börjar. l det läraren
vänder ryggen till blifver han bombarderad med äpplen, päron och allt möjligt,
som barnen ha med sig. Han straffar nägra af dem, men sä snart han. vänder ryg-
gen till, blir han pä nytt bombarderad och till sist måste han ge sig ut ur skol-
salen. Alla barn med. Jim i spetsen gä därefter till skolrädet och bedja att fä
sin gamle lärare tillbaka. Deras önskan uppfylles och alla barnen springa nu tillV
sin gamle älskade lärare. Det minsta af barnen, den lilla Greta, gifver den gamle
läraren papperet pä hans återanställning och sä bär det i väg till skolan.

Mod kärlek och glädje höra de ånyo hans ord och dä han uppmanar dem
att sjunga en psalm till ära för den, från hvilken allt godt kommer instämma bar-
nen i sängen med sädan innerlighet och värme, att glädje-tårarna rinna frän den.
gamle mannens kinder.

Lotta Bach på landet.

Dramatiseradt lnstspel.
Speladt af primadonnan fröken Lotten Bach frän Nationalteatern i Paris.
Briljant spel.

 

Alla till Kalmar-Biografen detta programmet, för vi

garantera att lli ej ånra Eder, utan erkänna att det var
det bästa Ni sett.

Detta program visas torsdag, fredag och Nyårsdagen.
-Ngårsafton inga föreställningar.

 

Nytt program måndagen den 2 januari 1911.

 

Kalmar 1910. Tidningen Barometerns A.-B. Tr.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain