#2791: Valhall-Biografen

Stadens största och förnämsta Biogratteater

 

F özreställningar:
Dagligen kl. 7,10, 8,10 och 9,10 e.m.; sön- o. helgdagar jämväl kl. 6,10 e.m.

Vt börja
Torsdagen den 29 December
med värt 30:de amerikanska speetalprogram.

Vi ha alltid varit först med alla storslagna amerikanska nyheter, pä
grand af lvär direkta förbindelse med de förnämsta jilmsfabriker därstädes.

Det nya programmet fl dag rapptager 3 hittills oöfverträfade amerikan-
ska konstfilm från lvärldens förnämsta filmsfabrtk, den för publiken välkända
A. B. (American Biograf) i New York.

Amerikansk konst. I A  

 

Jalbild 1910.

IFällan för S:t Claus.
l
l
I

 

 

Stort, gripande verklighetsdrama.

En fattig arbetare, hvilken knappt kan bei-ga sig och sin hustru i nödein
som knackar på dörren, och som ej kan få något arbete, söker till slut sin tröst
i glaset. Det kommer till npptråidcn mellan honom och hustrun, och till slut läm-
nar han hemmet och sticker ett bref under dörren: LLÄlskade! Jag har gått bort,
du kan bättre reda dig och barnen mig förutan.GL Hans hustru står nu allena i
världen med sina två små, men så får hon oväntadt åirfva en liten förmögenhet af
en tant och äfven ärfva dennas hus. Hon flyttar dit med sina små, och de-
ras villkor äro nu mycket förbättrade, och de lefva glada och nöjda, men hon kan
aldrig helt glömma mannen. Så är det dagen före juldagen, den dag, som särskildt
af de unga väntas med så stor spänning. Äfven i det lilla hemmet förberedes
öfverraskningar, och barnen tro, att julgubbcn, då han ej kan komman genom
skorstenen, skall komma genom fönstret., så de sätta en fälla för honom. Hennes
man har under den tid, som han varit skilld från familjen, sjunkit allt djupare, -
och då han går förbi huset på julafton, tar han ett förtvitladt beslut för att skaffa l

 

sig lite mat. Han dyrkar sig in genom fönstret, men faller då i barnens fälla.
I-lustrun kommer in, men viker forskrackt tillbaka, då hon i tjufven igenkänner
sin man. Kal-leken tager dock ofverhand, och alla blifva lyckligt förenade för lifvet.

 

 

Amerikansk konsifilm!

lf-B-

.if-.I
l Du skall icke dräpa

eller

En mans ed.

Historiskt drama från tiden strax före den iranska revolutionens utbrott.
Spännande handling. Storslagen iscensättning. Öfverlägset spel.

Före franska revolutionen utöfvade adeln en despotisk makt öfver bönderna,
hvilka blefvo underkastade ett föraktligt slafveri. De icke blott ledo pekuniära
förtryck, utan adeln inkräktadc äfven i deras anspråkslösa hem och besudlade dem
med sina nobla lastbarheter.

Henry, en parfymör, får besök af sin godsägare i och för några parfymer.
Under detta besök blir adelsmannen betagen i Henrys hustru. Hennes skönhet
bedårar honom så, att han under hennes mans frånvaro begagnar sig af sina an-
tagna rättigheter, och inbjuder eller rättare sagt befaller henne att förestå en fest
hos honom. Här ger han henne fina kläder och lofvar att göra en lin dam af
henne, så att när hennes man, som fått reda på hennes vistelseort, tränger in i
slottet, vill hon ej kännas vid honom. HP Den tillintetgjorde parfymören  först
betänkt att återvända till palatset och till hämd mörda både sin hustru och adels-
mannen, men den gamle prästen hejdar honom, visande honom på kruciiixet, sym-
bolen för Kristi barlnhårtighet, och får honom att svärja att aldrig döda dem, sä-
gande honom, att hämnden tillkommer Gud, den högste domaren.

En tid senare "gör bönderna uppror med parfymören i spetsen. Revolutionä-
rerna intränga i adelsmannens palats, hvars innevånare fly under panik. Adels-
mannen själf och parfymörens hustru fly till hennes förra hem, som hon tror vara
öde. Men då inträder parfymören, och nu ser han ett tillfälle till hämnd. Han
skall just störta sig öfver dem, då den gamle prästen kommer fram och visar
honom på krucifiXet, sålunda påminnando honom om hans ed.
mören hopen, som icke sett adelsmannen, tillbaka med förklaringen:

Då vinkar parfy-
uDetta är

min hustruu och hopen aflägsnar sig, hvarpå han för de båda till ett annat rum,
där de iklädas bonddräkter.
vilda revolutionärerna.

En sådan bitter lärdom parfymörens hustru fått.
dast bringat henne skam, fasa, fattigdom och isolering.

På så sätt kunna de lämna huset och undkomma de

Hennes lystenhet har en-

 

Enasiående sevärdhet!

.Pomffgrkan i milalm.

En at världens märkligaste byggnadsverk.
Som bekant i götisk stil och med mångtusende torn.
Vackert iärglagd bild. Sällsynt fin fotografering.

 

KONSTFILM: I A- B-

Vid 16 år.

Amerikanskt lnstspel.

AIB-I

Stor skrattsucces.

Slughet är en af de fördelaktigaste egenskaper en man kan ha. Genom den
förlorar han ingenting, men vinner ofta mycket, dessutom förhindrar den många
bekymmer. uNär vi voro i våra tonår, stod slugheten oss bi i kärlekens unga
dröma. - Tom ägde inte denna egenskap. Därför då May visade honom sin sista

i målning sade han CfSkräpa, ty han ville inte uppmuntra hennes håg för målning,
då han visste att hon aldrig kunde blifva någon artist. Men hans rival var mera
diplomatisk. Han berömde hennes försök och blef därigenom genast Mays förkla- j
rade gunstling. Detta oroade Tom och han beslöt genast, att slå Howard, rivalen
ur brädet. Utklädd till en landstrykare stjäl han en målning, och i Mays närvaro
försöker han sälja den till Howard, som icke igenkännande den som Mays, kallar
den för (cdet värsta han setta. Men May känner igen sitt verk. och i det att hon
rycker målningen ifrån dem, säger hon dem att ingen af dem är en bit bättre än
den andra, och vänder dem därpå ryggen. i

--
Detta program visas torsdag, fredag och Nyårsdagen.
Nyårsafton linga föreställningar.

Nytt program måndagen den 2 januari 1911.

 

Kalmar 1910. Tidningen Ba-ometerna A.-B. Tr.

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain