#2789: Biograf Tor

iograf TOR.
Förevisning af lefvande bilder

............ .dagen den dennes kl.  enn.

PROGRAM:

Vl. En båifäni utför Taruliodens for-
sar.

Denna bild ar så ofantligt vacker att denre
beskrifvas utan maste ses for att fa en föreställn v
praktfulla skådespel i det underbara landet"idelirvrrfthL--l--I

i med ord kan

  

 

Komisk.

.7.

l I ...3:1 HU,
3. Poslilvsnelarens dotter. 

Spännande dramatisk verklighetsskildring:;124
afdelnlngar.

1. Den gamle iHisitiwipelaren och hansl dotter. 2.
diterna på spaning". I). Öfverfallet. i. Prisitivspelaren piiplztt-
sen. 5. Barnjlnmfrnns förtvili-.m. ö. lflfiraldrarnaa oro 7. litw
pressningsföreök. 8. iiatmusikanternas kvarter. t). Positivspe-
larens hem. 10. llos polischefen. ll. Detektivon tar hand
om saken. 12. l banditernas hala. 13. iMsitivspelai-ens miss-
tanke. lll. lätt nappat-an. 15. Bunden till händer och fötter.
Dotter-ns beslut.

Ban

IG. 17. På. vagr till den röfvades föräldrar.
lö. Svenni1nrarna fruktlösa. 19. Boi-varna. på, spåren. 20. Ett
kritiskt ögonblick. n21. Hand upp. 22. Fängslande. 23. Lyck-

lig förening. 24. Åter hemma.

4. Ursäkta. det är bara målaren.
Kolossalt roliou

Nar herrn när ut. fiir han syn pa en une:I man, som tyd-
lig-en är stadd pii ing-fiende, orh som han misstänker, att det
möjligen är för hans huetrus skull den finimmanrle gör Isin visit,
vander han genast om och ringer ursinnigt på tamburklockan
- en storm tycks vara i ant-ägande.

Men han stannar alivapnad framför en .man iarbetsklader

. :iDet är målare-nr, sager frun Viii-ent. i

(lr-h i sjalfva verket ha målar-na rest upp sina byggnads-
ställningar i jainnhöjd med fönstren, och den förgifne målaren,
som tycker, att marken börjar bränna under fötterna, klanger
upp till våningen ofvanpåi, dar en dam just håller på att taga
sig en varm dust-h. Modern rusar till, och var målare finner-an
en gång; för godt att afdnnsta och fortsatter sin lu-ftfard.

l nästa våning träffar han då. lyckligtvis en tvatterska,
som lånar honom en kjol orh en blus för att så. Imderlatta
hans flykt.

Ulyekligtvis bevaka emellertid de uppriktiga målar-na där
nere alla hansy förehafvanden, or-h när de  tagr ilionom,doppa
de honom utan förbanminde i ett fargkar.

5. Blomsterkarneval i Nizza l9i0.

Förtjusande vacker och intressant bild i prakt-
fullt kolorerade färger.

6. Fäsimön i kofierien.
Mycket intressant och skrattretande.

nMin kare och ende arftagarel .lag har ondt i liufvudet
och ondt ifmagen. Jag är vid ett förskråirkllgt lynne och kan-
ner behof af att vara riktigt obehaglig mot någon. Kom och
tillbringa- en manad hoisl mig! ,
Din tant O l o t i l d en)

Detta bref iinner den kare och ende arfvingen insomnad
i all sköna lugn och framkallar stor misstamning. Han känner
emellertid sina förpliktelser som arftagare och. beger sig i vagl
till sin goda tant. Knappt har han kommit fram, förrän en kof-
fert med hans adress kommer till honom. F- Hvad ar da det ???
Han öppnar den och ser med lika mycken vrede som förskräc-
kelse sin älskarinna stirra upp ur den. Han ser sig tvungen att
efter hand gömma den unga kvinnan i alla rummen i våningen?
Han blir emellertid grenomskådad af sin tant och till slut åter-
står det honom intet annat an att åter embellera sin alskarinna.
Han stoppar åter in henne i kofferten och skickar den den kor-
taste vägen, som belinns vara genom fönstret, och den unga kvin-
nan hamnar nere på marken, under det arftagaren svar öfver
sin komprometterade ställning.

1. Haitionglören.

En synnerligen treiiig, kolorerad bild, visande
en Jonglör som kan sin sak.

 

     

 

 

 

.............. .degen den  dennes kl.  enl.

P R 0 G R A M:
l. Måndvrkare.

Intressant och roande.

Praktfullt kolorerad
qfantasibilsd,  H" I

4   -  1eifi-fliatiirrinf-glören.
2. Kalle är en omöilig krairgi".j,gÄ;51 .,

 En synnerligen tredig, kolorcrad bild, visande
:enzfjnniglör som kan sin sak.

ParisI inre sevärdheter.

f" då 5 Mycket intressant och vacker naturbild.

4. römmen om månen.

Lat bli att skratta den som kan.

l 5. Kärleksnanien. .

Stol-slagen dramatisk bildserie 1 manga afdel-
ningar. Praktfnllt färglagd.

Mercedes älskar Pietro. viHon lner honom som lnirlekspant
en medaljong, hvilken hon hänger om hans hals.

Melioliflerredes efterstrafvas af en rik plantageagare, hvile
ken hennesl fader gynnar.

llenne ljietrosl rival upptar-ker de tva unga människornas
kärleksförliiillande och fattas af en haftig svartsjuka. Gömd
bal-:om en bus-ke vaktar han på. den unge mannen och hugger till.

Lyckligtvis raddar medaljongen f karlekspanten -à Pietros
lif och da Mon-ellos fader erfar sin förre omistlian brott. Ham-
tyrker han till de två alskandes förenimr. Sådant ar innehållet
i detta dramal hvars enkla handlingIV tilldrager sin" i ett under-
bart vackert scener-i.

ll - I
6. 11EH brallan.- I.. Kina.. f.
Högst intressant vcrkliglletsbild.
1. UtställningI af gåfvor framför brudens hem. 2. Bröl-
lopsgästerna på marsch till brudens hem. 3. Bröllopsgåfvorna
transporteras till brudparets hem.

1. När Dumbom nödvändigt ville du-

ellera. I
Alla maste skratta at denna lyckade skämtbild.

 

enhvor uppmanas UH ej för-summa se dessa infressanfa program!
A11 rökning un danbedes i lokalen.
Biljettpréser : 50 är 35 öre, bara under 1.2 år 25 öre.

Ratt till ändring af programmet förbehålles.

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckeri.

Vördsaint:

F. fogelberg.

Information

Title:
Biograf Tor
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain