#2788_1: Biografteatern Göta_1

Biegratteatern Göta

T; KALMAR.

Södra Vägen, Framsta.
-- Stadens första och äldsta biograt ----
(Aktiebolaget Svenska Btografteatefrn.)

Förevisningar af lefvande bilder
alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e.m.;
söndagar jämväl kl. 4,10 e.m.

i Program

fr. o. m. den 1 t. 0. m. den 4 september:
Nytt! Bilden för dagen. Nytt!

Flyklen öfver Öresund.

Friherre Grader-ström på väg öfver Sundet.

Svendsen fullbordar flygmngen.

Alla tala ju om de på olika håll i dessa dagar anställda
flygtaiiingarna och ilygförsöken. Länge höll frågan, hvem som
först skulle flyga öfver Öresund, hela Norden i spänning. Så
lyckades dansken Svendsen bli den lycklige, och nu har sven-
sken frih. Oederström utfört samma bragd.

Filmen återgitver de båda ariatikernas start å. den dan-
ska banan, deras flykt rundt banan och deras färd högt öfver
Sundets vågor.

ingen försnnime detta enastående, blott några dagar före-
kommande tillfälle, att här få se dessa flygningar,-på hvilka
hela världens blickar, figur-ligt talat, voro riktade.

Nytt!

Nytt! . Bildenvför dagen.
2.. Lifvelslsaaning.
3. Mellan kärlek oeli hämnd.

Drama.
Beskrifning, se andra sidan,

4. Holländsk purslinsnàlning.
Originell "film i lefmmde bilder i färger af Pathé
Fràres. " b

Hvem känner ej till de holländska konstnärernas fantasi
då det gäller att omsätta sitt lands egendomliga sköna natur i
far-ger och bilder på de ryktbara tallrikar, som äro spridda öf-
ver hela världen. Se här, hur unga Hickor lustvandra på blom-
mande hyacint- och tulpaniält, nu där praktfplla guldglänsande
blommor. Och vid stränderna af de speciellt holländska kana-
lerna se vi kvar-nerna vrida sina väldiga vingar. Slutligen se
vi hur små. holländska pojkbytingar i sina pittoreska kostymer
springa omkring på de solbelysta dynerna, där de gamla stå
och betrakta de väldiga pråmar, som glida fram där ute -på
vattnet. - i l

5. Tonlollini har ei lur i kärlek..
Mycket komisk.

Tontollini går till målaren för att höra efter, om hans
porträtt är färdigt. Det fal-ler honom i smaken, och han tar
det med sig hem. Under vägen möter han en bekant modist,
som är på väg med en hatt till hans fästmö. De stanna, och i
1samma ögonblick passera två vaggmålare förbi, hvilka spela
Tontollini och modisten ett fult-spratt.

i. "fe f Pianomusik. fÄÅ--b-
Nytt program måndagen den 5 september.
Evenfuellaföråndringar i programme! förbehålles

 

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolaes Boktryekeri

i.ultgtttå gaf 1:ap .0,2an fa :po gamlas-1.15on nänipaw :apaq uasmqnéf

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages