#2782_1: Biografteatern Göta_1

ll"

:1 . ,. .i vil-J
Ei rf lt i lern G
s .19 In än tåla J H; W

KALMAR
Södra Vägen, Framstn.
 sia-dans för-saa och ämsm biograf --
(Alctiebolaget Sveany Biom-aftfmtefrm;

Förévisningar af lefvande bilmer
Ialla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10, 9,11) enn;
söndagar järnväl kl. 4,11) e.m.

Program

fr. o.l m. den 22 t. of. m. den 25 september:

I o

i. Nva scenarier nen Rum.

Ståtliqtt vyer från wfuärldens kufvudstadw,

Älaniculurn (en af de sju kull-arna). k"Szt Peter-skyrknn
(världens största tämpel) med omgifningnr. - Pincius (en unnztn
af de sju kullzirmt). à Gratnlifl". -- Parkanläggningur. w Antikzt
byggnader och konstverk. à Paluts och villor. WSaint elut-
ligen: Rom i nattbelysning med Peterskyrkun som inedellmnkt.

Förstklassig sevärdhet:

n n ul I

2. I.Augusta ar eforliallerlig. .

Hvad en yrlzàlttaflftm hitta, på.

Augusta tål ingai band på sin frihet och liyr i ett ohe-
vnkntlt ögonblick från sin gnvernant. Dennu söker inipliinna
.llyktingen och (imges af denna anledning in i on hel (lel löjliga
situationer, tuck vare Augustst :inlng för okynne. Bland annat
ställer hon till stor villervalln i ett lneimgeri, (lån- hon söker
öfvervarn en föreställning, utan att på. vanligt sätt lienngnn eig
af den tillåtna ingången. Augusta tycker, trots en (lel obehag,
finna nöje i den wildzw omgifningen och vi iinnn henne till
sist som en käck (ljurtärnjerslm.

3.- w

 

f

 

Ny amerikansk sensationslilm!

På; lyst-a stigar.

I En, episod från ameliilmnslm västern.
Beskrlhiing  andra siden. i

4. Eli brällnfnn i Schweiz.-

Tidebild från 18.-de seklet.

Gångna tiders :ierlvänjor och klädedråikter ålro ju nlltid :if
stort intresse, ännu större naturligtvis i summa mån (less-lt bruk
och dessa kostymer V.äro zif-säreget sknplynno ooh utseende.

Det bröllop, Som här med liröllopståg, lnlillopsgåfvor - rikligt
tilltagna - frukost, nutionaldnns samt slutligen (let ståtliga,

rikt utstyrdn. brudparet och evilrfiiiräldmrnn, linjer rum i en syn-
nerligen pittoresk omgifning och lämnar en ticlstrogen hin af
dessa högtider, hvilka den tiden Voro verkliga folkfestei-, pågå-
ende i flera (ingar. ,

Intressant lmlturbild från Alpernas szd.

5. Den nve generaten eller
Kladerna göra e] mannen.

Generalen skallnnottaga en diplomatisk beskickning och
ger sin knlfnktor Kalle order att lägg-u fram pnrzulnnifornien
samt ordnarna. Detta gör Kalle också, men faller för frestel-
Sen att själf iklälln sig grannlåten, med resultat, som han niin
peligen väntat sig.

Sdrdeles roligt.

 

å- Pianozmusik. . i
Nytt program måndagen den 26 september.
13" venfuella förändringar i programme-:ff förbehålles

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars. Aktiebolaés Boktryckeri

ff
L

:gm

l-

unga-o pdigap så;st få Lpo gawzunJåon påpgpaw :apan way;

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages