#2781_1: Biografteatern Göta_1

...L-J

Bie ratteatera detta

KALMAR

Södra Vägen, Framsta.
Siaclenà föl-sta och äldsta biograf --
(Aktiebolaget Svenska Btografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder
alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10, 9,10e.ni;;
söndagar jäimväl kl. 4,10 e.m. V i

Program ff

fr. 0. m. .den 26 t. 0. m. den 28 september:
Aktuell nyhet:

I. Keisar Franz Josenhs födelsedag.

.Storslagna festbilder. f

Det  som bekant ej lange sedan dagspressen världen
rundt meddelade om de hyllningar, för hvilka ÖsterrikeÄUngerns
populare kejsare och konung var föremål, nar han fyllde SO år.
Den gamle härskaren-veteranen, ännu spanstig och Vid ungdom-
lig vigör, mottog med en faders glädje folkets hyllning, hvilken
tog sig skiftande, storartade uttryck. 1

Vi äro nu i tillfälle att framställa (åtskilliga af dessa fest-
tligheter. Bilderna äro tagna i omedelbar narliet af festförema-
let, efter af honom erhållet särskildt tillstånd. 1 -

Särskildt .an-slående ar den kvinnliga ungdomens idansens
tecken arrangerade arebetygelse for den gamle monarken. Å

2. Intelligens-.ens triumf.

Det är numera ej längre såsom förr, då den råa fysiska
styrkan regerade världen. Nu ar det intelligensen som väger
tyngst i vågskå-len.

Herr Tyksen, som är stor ork stark, faller det in att prygla
upp sin lille, i fysiskt afseende svagt utrustade van Spak.

Å liufvudets vagnar däremot ar det Tyksen som ligger ef-
ter. Spak är klok, han vet hvad mekanik duger till;I och en
vacker dag ställer han, tar-k vare vetenskaperna, sa tillllatt-nyk-
sen blir f spak.

, 3. Mimosa eller Konstnärskärek.. 

Spännande, tragisk llfssaya. -V v
Dramat (tr synnerligen lyckligt iscensatt samtspe;
ladt af framstående artister. M N atnrslcöna omyifnflnyxar.
Beskrifning å andra sidan. v
s4.

La Rochelle ochBrettnskà sundet

Scenerler från nordfranska kusten.4
.Sällsynt sevärda naturbtloler! 4 U
Beskrifning se andra sidan.

5.. Kassörskans beundrare
lekens vedermödor.

.Antiokus Klöfverboin har blifvit sar(lelesdji11)t förälskad
i (assörskan på en restaurant och får redan under vistelsen 1i
den dyrkade flickans lokus erfara att karlekensftradiej bar en-
bart rosor. Utkommen i staden känner han  tvnigad att tele-
grafera till föremålet, som jämte andra gaster har obeskrifligt
roligt åt telegrammet. Kassörskan besvarar emellertid kärleks
budet och Klöfverbom, som under vantans ohyggliga timmar
håller på. att begå någonting ödesdigert, skyndar i glad förvan-
tan till den bestämda mötesplatsen. Men det gick  efter be-
räkning, såsom iilmen på ett lika drastiskt som skrattretande satt
visar.

ellerl 

Säker bot för dåligt lynne.

Pianomusik.
Nytt program torsdagen den 29 september.
Eventuella förändringar i programmet förbehålles.

 

Kalmar l910. Tidningen Kalmars Aktiebolmzs Boktryckeri

V1112,sz pd pp 0,:qu fa Lpo (awzunJEOJd pimp-eu: sapaqfuaaflgqncf

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages