#2769_2: Biografteatern Göta_1

Det nygifta äkta paret..

Ett förlofvadt par mäste på grund af de till-
ämnade svär-föräldrarnas motvilja för partiet bryta
förlofningen. Det smärtade dem båda så djupt, att
de ej längre kunde trifvas i hemorten utan begafvo
i sig bort. Nu hände det sig ej bättre än att de, na-
turligtvis oförutsedt, kommo med samma tåg. Under
vägen till järnvägsstationen stötte deniunge mannen1
emot en, som varit i en speceribod och gjort uppköp
bl. aA af risgryn, och hvaraf en hel del blefvo liggande
på hans hatt. I järnvägskupén träffade han tillsam-
mans med f. d. fästmön, och ett liiiigt samtal upp-
stod dem emellan. Risgrynen öfvertygade medpassa-
gerarna om, att det var ett nygift par7 de hade ibland
sig. Med eller mot sin vilja gratulerades de från
höger och vänster. Det telegraferades till stationen,
där de skulle stiga af7 att vederbörliga arrangemanger
borde vidtagas de nygifta till ära. Det blef så myc-
ket väsen och bestyr af, att föremålen för högtidlig-
heterna ej voro i stånd öfverbevisa passagerarna om
sanna förhållandet. Ryktet om giftermåilet spred sig
som en löpeld bland deras bekanta, hvilket å sin sida
hade till följd, att bröllopspresenter tillsändes dem
i massa. .

Då de båda mot sin vilja firade skulle till att
granska de utsökta presenterna7 kunde de ej stå emot
lockelsen. Enda sättet att ikomma ät dem vore att
gifta sig, och därhän afvecklade sig ocksåJ äfventyret.

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages