#2769_1: Biografteatern Göta_1

Biegratteatern 

KALMAR
Södra Vägen, Framsta.

f Stadens första och äldsta biugrai --
(Aktiebolaget Svenska Btografteatern.)
För-evisningar att" lefvande bilder
alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,11), 9,10 em ;
söndagar jämväil kl. 4,10 em.

xP r o :g r a rn
fr. o. m. den 25 t. 0. m. den 28 augusti:
Nyhet för dagen. Express "från Ernest-11.

I.. en stora branden aa väl-Eile-V

uisiäilningen i Briissel.

En rattq intressanta bilder, tagna omedelbart
efter olyckan och visa-nde den kolossala förödelsert r,
hela dess vida.

2. En resa i Värmland.

Ny Serie. .Vackra partier från Glam1 och Glow
glasbrak, Eda sartatoriam med omgifningar samt Sanne
Och Frykerisjöarna.

Ack Vän-meland, du sköna7 du härliga land,
du krona bland Svea rikes länder.

3.y Dei nygifta äkta natet,

Afverityr fi många afdelrtingar.
Se andra sidan! i

4.. I Poniinska kär-ren.

Pontinska karren aga stor ryktbarhet. De aro belägna
uti italienska provinsen Roma och sträcka sig i en längd af 4-5
km. och en bredd af 15 km. För att hålla trasken torra "are
kanaler anlagda. På området beta hjordar af nötkreatur, hästar
och bnffeloxar. .Befolkningen ar fåtalig och trakten osund
Vackra seenerier bjudas dock frånnlingen, och berdelifvet på
kan-området är af stort intresse.

5.- Bet förielade btiemedlei.

Herr Meyer erbjuder oss ett utomordentligt medel att
återvinna den förlorade ungdomskraften. Han finner köparei
mängd därtill. Också en gammal gurnma lägger sig till med
den undergöraride drycken. Hon hinner knappast föra den till
sina läppar, förrän den ungdomliga kraften sjuder inom henne.
Hittills har hon förtjänat sitt bröd med att mödosamt knega
sig fram med en skottkarra. Nu blir det fart på kärran, som
aldrig sett sin like. Allt, som kommer i Vägen för kärran, ryc-
kes med. Hvarje sarnmanstötning bildar en liten epistel för sig
själf, däri de minsta biomständigheter spela sin roll. Verklig
komik och sund humor försätta åskådarna till denna bild i den
muntraste sinnesstamning.

- Pianomusik.
Nytt program måndagen den 29 augusti.
Eventuellaföråndringar i prayrammef förbehäileee;

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmar-F Aktiebolag-P Boktryekeri

iVem,an pd gap nas-.vy fa :po gewzunaåmd nångaazu sapaq uaamqnif I

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages