#2763: Biograf Tor

.-.Widegren den dennes kl.

Frogram:

I. Trolihällane Vacker naturbild.
2. Häsldreesrr.

Ett briljant cirkusnunnnrr i elegant kolore-
rade bilder.

Vi få först se en dvarg-jrgwkcy uppträda. på en lilleputts-
hast och därefter ridt i den högre stilen. af fröken Dora, en öf-
verdådig amazonrytterska. från (lullivers f Föreställningen
afslutas med uppträdande af sex lilleuittsbastar, dresseradei
frihet.

3. Jaklen efter arieet.
Högst komisk och sin-attretamlc.

En gammal dam har Isagt farval åt jordelifvet, utan att
efterlamna. direkta arfvingar. Testamentntrerlningr- skall rum.
De s. k. nsörjande efterlefvandee ha infunnit sier, daribland tvänne
brorsöner, som varit den gamla tanten till mycken förargelse
medan hon lefvat. Lagkarlen öppnar testamentet och genom
laser det. Den förbleknade har låtit nåd för ratt och förlåter
i testamentet all förtret, de förorsal-:at henne, medan hon lefde.
I trots af en respektabel ålder har-ingen af de båda gift sig.

   

 

Nu föreskrifver testamentet, att en högst afsevåird förmögenhet i

skall tillfalla den, som först blir gift. Brorsönerna låta sigr ej
 (lotta två gånger, och utan att afhöra slutetpå testamentet
afdunsta de i ilande hast för att så. fort det låter sig göra segla
in i aktenskapets hamn. Enar båda. två behandlats särdeles
styfmoderligt af, moder naturen, faller Vdet sig ingalunda llitt för
dem att har brådstörtadt lmnnna öfver en hustru, om också
en stor förmögenhet ställts dem i utsikt. Samtliga kvinnliga va-
sen, som komma i deras nar-het, fria de till utan föregående
ceremonier. Som båda vila bli :först gifta börja de gå mer och
mer brådstörtande till v"
mer f fa

 
  
 

eller mindre vridn V.Till åstlfn ns den ene ofvorlnla en
månglerska, som står och säljer rmetnde kaetanjer, att ge geshåf-
tet på båten ochledsaga honom till altaret. Afrenså kan den
andre glädja sig åt framgång. Han bemaktiear sig en kvinnlig
droskkusk, fattar sjålf i tömmarna och åker allt hvad tygen hålla
till vigselpallen. De båda rivalerna uppnå målet samtidigt och
råka i gral om hvem som "var först. Tyvärr ar allt deras 
tande förgåfves.V En slutparagraf i testamentet sager, att för-
mögenheten skulle tillfalla dem blott för framt de vore gifta
före kl. 12 m. den dag7 testamentet öppnades, eljest skulle denV
samma öfvergå på den gamle trotjanaren. Mon då vigselkandi-
daterna anlände till vigselförrattnren. var klockan redan 1 minut
öfver 12. En hvar kan föreställa sigY brorsöuernas miner vid
denna upptäckt. Som ingen af dem numera vill veta af något

 

giftermål med de under mycken möda hopskrapade damerna, H

bli de ordentligt uppryglade af de lurade.

4. Den lilla- vallniekan.

Vacker och mycket stämningsfull bild.

1. Godeägarefamiljens utflykt. 2. Mötet med vallilickan.
3. Violplockarna. 4. De vänliga lierrskapsbarnen medföra vall-
flickan hem. f). Goda vänner. G. Julafton på. herregården. 7.
Vallflickan saknas. 8. På sjukbadden. 9. V i skola hälsa på
henne. 10. VHon är borta.

5. Krällslukaren.
Kolossalt skrattretamlc.

I Herr Dumhufvud cyklar landsvägen framåt. Han åker pål
ell sten och slår ned i en vattenpöl. Som det är alldeles lglöd-
hett, kommer det ofrivilliga badet honom val till pass.

Han lapar i sig med hatten det läskande vattnet, då han
varseblir en liten kräfta i detsamma. Han ar alldeles tvarsaker
på. att han, utan att märka det, slukat en dylik kräfta. Följderna
göra genast märkbara. På kraftmanér måste Dumliufvud
flytta sig baklänges antingen han vill eller ej. Cykeln bestigres
ånyo, men också den rör sig bakåt. Situationen ar hemsk. Som
han ej har några. ögon i ryggen, får han stifta bekantskap med
åtskilliga obehagliga varelser. Ett grröiisefilostoreI passeras. Mång-
lerskor och torgstånd tilltygasl obarmhifirtigt. För att slippa. stryk
tar Dumhufvud till flykten. Han springer förstås baklänges.
Polisen ger sig efter. För att komma fortare undan svingarban
sig upp på en droskhast. Hela ekipaget ilar ivae.y baklänges.
Det bar i vag backe upp och backe ned öfver metershöeamurar
Och breda grafvar. Till slut törnar droskan emot ett föremål.
som kommer den att stanna. Dumhufvud kastas till marken.
Det förtarda vattnet, tillika med kraft-an, kriikes upp. Nu ar han
kvitt plågoanden och kan som förut ett rätt fram4

.p

 

 

, att flertalet rflainervtmse.dermeomje

 

 

 

 

---aningen den ....... dennesli . . em.

P r o g r a m. :
l. i En resa nå högfiällsbanan.

2. en gamle fiolsnelarens små
skyddsingar.

Dramatisk. P "aktfnllt kolorerad.

I en fattig hydda lefver en stackars anka ensam med sina
två söner och ser ingen annan utvagr "an den, att sända ut de
små. i lvärlden från sitt fadernesland, det vackra Italien, att i
främmande länder söka sitt uppehålle med flöjtspelningI och
sang.

Den förste de små iiöjtspelnrna möta på sin vandring ut i
lifvet är en präst, och följda af hans valsigrnelser vandra de
tappert vidare mot okända öden. De ha den turen att traffa
på en ambulerande musiker, som tager dem under sitt beskydd
och lär dem en hel massa nya sånger, hvarpå alla tre tillsam-
mans ströfva omkring från kafé till kafé och från stad till stad
dar nere under söderns högbla himmel, öfverallt skördande bef

römmelse och pångar.

Snart kunna våra små flöjtspelare med en sparad nstyf
vera återvända hem, och där står glädjen högt itak, nar modern
med sina små glossar återfå heimnets forna .glädje och välstånd

3. Znengska trädgården i London.

Högst intressanta studier i 19 afdelningar.

 njefensnmneelgee - - V

Ett parti VVnterpolo, ntfördt af en isbjörn. f Zebran. e
Giraffen. - Flodhasten. à Ornar. f Björnar. - Apor. - Ren.
w BisonoXar. .-. Noshörningen - Pelikaner. - Flamingos. -

, Bafver. - G-amar...-. Hornskata. - Vattensvin. -M Hyenan. Ä

,-l.. 

ä. liner del kan bara lill när alla i
familjen äro nle och åka cykel.

5. Häslelressrr .

Ett briljant cirkusnnmmcr i elegant kolore-
rade bilder.

6. 1lin-Tallislnkaren.

i Kolossalt skrattretnndc.

Enhvar uppmanas af! ej försume se deksc: infressanfa program!
Biljettprisenff 50 à 35 öre, bara under 12 år 25 öre.

Ratt till landring af programmet förbehålles.

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckeri.

Vördsamt:

F. "ogelberg

I

Information

Title:
Biograf Tor
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain