#2761: Valhall-Biografen

i U s  -1  S    Nr!
Förstklassiga förevisningar af lefvande bilder

hvar-(lagar oafbrutet från kl. 7,10-10,10 e.111. 3
sön- och hälgdagar jämväl kl. 6,10 e.m.

PROGRAM

från och med torsdagen den 19 maj:

I. Amerikanskt kavalleri.

Instruktion oclzI högst intressanta milltitrbllcler från
Arnerzlra.

litt amerikanskt kavalleriregemente är ute på. öfning. Manöv-
rerna sä med lit ooh fart ooh det hela erbjuder ett i hög grad till-
talande skådespel.

Konstsim z I Konstsim!
2. Rädda hennes heder!

Ett ltitrleltsctmma nr frrerltlirja lflfnet.

Vi för-es till en liten idyllisk landtkyrka. Den unge pastors-
adjunkten och den ung-a. raokra flicka han i hemlighet älskar komma
dit för att Ygemensamt spela och sjunga. Sången klingar stark och
jublande ut genom templets portar och loekar några i en automobil
förbiresande främlingar att stiga ur för att på närmare håll höra och
se de sjungande. Det rakar vara en bekant teaterdirektör. som loc-
kats ut i den landtlifra omgifningen, och i förtjusning: öfver den unga
flickans Varkra utseende ooh härliga stämma erbjuder han henne ett
lysande engagement. Litlig ooh glad, som hon är till sitt tempera-
ment7 mottager hon med förtjusning: anbudet. Den unge "prästmannen
ser dot-k icke saken i samma ljus och söker afråda henne från det
stegY hon ämnar taga. Det lyckas emellertid ej ooh djupt nedstämd
återvänder den unge mannen till kyrkan, där han dock uppsökes af
den bortresanrjle för ett sista farväl.

Den unga kvinnan  så. sitt inträde i en ny och bländande
Värld och efter en tids mödosamma studier ärhon färdig för sin de-
but, som blir en fullständig sueves. Den unge prästmannen läser om
hennes triumfer och bestämmer  för att se Ooh höra henne upp-
träda. llan filmer hennes öde vara det ofta berättad4 ch. beslutar
att rädda henne. Hon skyndar i sin kavaljers sällskaj, till en glad
fest och här uppträder den unge prästen med oförskräekthet och tvin-
gar sig till ett samtal med henne, ett samtal, där förtvitlian intager
största rummet. llon väekes till besinning och vi finna till sist de
båda unga på knä framför Kristusbilden i det gamla templet. W

Grrlpamlo och. vackert.
Nya! i Nytt!

3. Nr serie bilder från Kamar.

1. Torgdag. -f-  Lelrrar mil folkskolan. -- 3. 1:sta

M.

 

 

 

 

maj-blommans (lag. - 4. Afton (storslagna natarscenerier).
- 5. Solnedgång. - Egen fotografering.

Film (ltArt Italiano. S. A. P. F.
4.  e r d a. Forngrekiskt drama.
Kinenzatografl i färger. Serie ollArt Poethe Freres.

PERSONER: .

Ferda .................................................... .. spelas af Italia Vitalianfi.
Hippolytos ........................................... .. r w Giro Galfuani.
illheseus ....................... .. v) r Carlo Dnse.

 

 

Soldater, präster, tjänare7 tjänarinnor7 slafvar m. H.

l. Hippolytes afböjer Afrodites beskydd.

2. lfllippolytes helgar sitt lif ät gudinnan Artenier.

El. Ferda tillstår sin brottsliga kärlek för sin fosterson.

l. Offer-festen. Ilippolytes Vägrar Ferda att närvara vid off-
randet.

5. Ferda heder Hippolytes om kärlek. Förfärad öfver sin fo-
stermoders begäran liyktar Hippolytes för att möta sin hemvändande
fader Theseus.

6. Faderns och sonens möte.

7. För att hämnas anklagar Ferda Hippolytes för att hafva
förfört henne.

8. Bortjagad af fadern lämnar Hippolytes Athen.

9. llippolytes död.

.10. Inför Hippolytes lik tillstår Fer-da sitt brott och dör Vid sin
makes fötter.

5. Ana eller människa?

1. Tala med min fader. 2. Fadern, dottern och tillbedjaren. I
3. O7 Amor7 Amor, i din famn. 4. Hotande ovädersbådande sky.
5. Aldrig gifver jag eder min dotter. G. Saken låter ordna  7.
Apoteos.

Högst intressant och komisk trickfilrn.

Eventuella förändringar 1 programmet förbehålles.
Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryekeri

Information

Title:
Valhall-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain