#2759_1: Biografteatern Göta_1

nal-teatern. Göta

- Siadens första och äldsta biograf --
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern.)

Före-visningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e.m.;
söndagar jämväl kl. 4,10 e.m.

Program

fr. 0. m. den 6 t. 0. m. den 9 okt:

Expressnyhetl För dagen!
l. Flygveckan i Stockholm.
Tisdagens stora tdflan mellan Cederström och

.Svendsen

Dessa bilder am de enda som upptagits med vederbörligt
tillstånd och Ina under inga förhållanden förväxlas med de sen:
xisats å annan biograf har.

Biografen Göta visar nn som alltid endast det bästa.

Nervös anklnnst. f Svendsen anlander. - På flygfält-et,
i Prins Eugen och frih. (leder-ström. f (lederströin startar med

sin ))Blei"iotw. w Svendsen startar med sin Woisim. f Svend-
sen landar.

Luftens betvingare.

i l " fd f
2. Kapnllygnmg mellan bre u vor.

Sardeles intressant.

Man har som bekant vetat hegagna sig: af brefdufvans
.snabbhet och förmåga att kunna leta sig: tillbaka till henmrten
trots stora afstånd. Vår bild visar huru dessa luftens snabba
budbarare tränas och .förberedas för sin uppgift. Ett sturt antal
brefdufvor transporteras pr järnväg mnkr-inf: 100 kilometer, hvar-
efter de släppas lösa. l svindlande fart flyga de tillbaka till ut-
gzoxngrspunkten. Segraren tillrygrgalägg-er strån-kan på. lll? timmas
tid. Bilden mnfattar följande afdelningar:

" 1. Extratågy från Stoke till Worcester.

2. laenkanning-mine och. vinginarke.

3. Flykten till Stuke startas.

4. Den första dufvans ankomst till Stoke, 1 tinnnn m-h 30
minuter efter starten. i

5. Igenkänningsriligen stämplas genast efterframlwlnsten.

li. 1lrlln förlioppningsfull dufunge.

3. I-lvem ar hon? Kassa..

Det bekanta skådespelet som med stor framgång
uppförts i 4Stoeldiolm ar har briljant iscensatt och ma"-
sterligt at ördt af framstående danska skådespelare med
frn Oda Tilsson, Köpenhamn, i titelrollen. i

Beskrifning å andra sidan. i

4:  Vyer från Bnlgariens hafvndstad.
Intressanta österländska scenerier.
Beskrifning å andra sidan.

En halsbrylande allärslur eller
En rasande lricykel.

F. d. arbetskarlen Rub. Finkelnian har tagit plats i en ba-
sar, där han får i uppdrag att sparka omkring till kunderna med
varor. Men den affärsverksamheten lämpar  tydligen ej för
hans anlag, såsom framgår af händelsernas utveckling.

Drdplig hnnioresk.

Pianomusik.
Nytt program måndagen (len 10 oktober.

5.

i

 

Even tuellaföråndringar iprogrammetjärbehàlles.

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolaas Bektryskeri

-ungnå pd 1:ap upp), faX apa4 .zawwan-oad nämpaw :àpaq uaqunåf

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages