#2757_2: Biografteatern Göta_1

Ett har!! .från .Glim-

Deril. algörande handen-S är fällt-id färdig afctbistårjdegp.
hjalplöse, att stafja orattvisanslframfart. i. "I 
Efter dödsangelns besök i. detlilla hemmet, då han tog
lilla Ruths mor, maste. den stackars föräldralösa ensam
kämpa sin strid i lifvetI .Fran det trelliga rummet i Ri-
vington Street, Newyork, gick hon till Ghetto för att söka
arbete. Efter någon tid fick ho-nfen dei hemarbete vid en
kjolfabrik. Då hon återvänder till fabriken för "att få sin
lön, blir hon ivittne till att fabriksagarens vilsekomne son
begar pängar af sin far, hvilken dock bestämt vägrar att
lamna nagra. Ynglingen ar uppretad och medan fadern
skarskådar Ruths arbete, tillgriper han några sedlar ur fa-
derns plånbok, som ligger på pulpeten. Fadern marker strax
stölden och sonen, som1 fruktar upptäckt, söker då göra
Ruth misstänkt och stoppar sedlarna i hennes arbetspaket,
dar de också antralfas. , Kommissarien Qvinn hämtas, men
innan hanV kommer griper Ruth, inseendeVV oförmagan att
bevisahsinéåösknld, i- sa ogynnsam dager, ettftilllfiäille-att und.-1
komma och beger sig först till sitt "hem och fier sedan ut
till landet, , Alla spår af henne aro förloraderoichshon är
snart i säkerhet för sina förföljare. Sa ströfvar hon om-
kring tills hon dignar af utmattning och antraffas af en
ung landtbrukare, som för henne till sitt hem och lamnar
henne i sin mors armar. i i I i
.i Har blir hon hallen som en af familjen Åoch hennes
tillvaros förut så skyhölj da himmel strålar nu af idel solsken..
Har lar hon sig att skratta. Tiden gar och mellan henne
och landtbrukaren uppvaxer en stark sympati och till slut
är förlofning förestående. Vid denna tid anvander kom?
niissarien Qvinn sin ledighet för att tillsammans med en
van idka fiske li en back som gransade intill landtgàrden41
Han går -ftill gården för attfa mjölk. Består-Ruth och
den unge landtbrukaren vid henne och alskaren begär ja-
ordet af henne. Landtbrukaren erbjuder sig att. ga, efter
mjölk då han ar borta!1 star Qvinn stramt betraktande
Ruths vackra ansikte. Det blir till sist klart för honom
hlvem hon är. GlansenW t.i hennes: ögon sager .hononfr- docgkv
 hon ar oskyldig. - i

 

 

   

Uildkem med blotta förskräekelsen.

ä Det ar som bekant icke roligt att vara kar. .Arthur
 riktigt illa daran och som giftermål  det enda botei
medlet i svårare fall, beslutar sig var 11 man att fria. q 
sträckt och elegant låter han anmäla sig7 och vi se honom
sii-iart erhålla den begärda viilsignelsen och allt iir fröjd och
trefnad. Efter bröllopet skada vi familjelyckan i de ungas
hem. Dess varr-e ar förhållandet .mellan sviirson och svarf
nior nålfgiotlspändt och för-vintras.ytterligare,1 hvarför det sla-
tar med att den nianliaftiga svärmodern jamte sin besked-
lige gubbe visas på dörren af sin plågade måg. Tiden gar.
 en hel manad har modern icke .sett sin dotter och skrif-
ver dai-för till henne med begaran, att få besöka henne.
Så sker, men under besöket ljuder ropet: wHerrn kommerlv
Radda sig, den som kan, tanka 1svarföraldrarna och skynda
att gömma esig i närliggande rum. Svåirfadern glömmer i
förskräckelsen hatt och kapp, hvilka saker naturligtvis den
nygifte " inannan genast finner xoch 4- de svartastelmisstari-
kar vakna. Svartsjuka, raseri, gråt och tandagnisslan. Det
hela reder dock upp sig, då- svarfadern1 uppträder pa scenen
och förklarar sammanhanget. Stor försoning.V

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages