#2755_2: Biografteatern Göta_1

Lissabon, revolutionens stad." I

Allas ögon v.aroV -nu- riktade på Portugals liufvudstad,
där i dagarne en blodig revolution lägt rumykonungen, af4
satts och 1 republik proklamerats. Tidningarna innehålla
spaltlanga meddelanden från reviolutionsstaden., malande om
upphetsning och fortsattal strider, medan den nya regerin-
gen förklarar att wordningen ar mönstergillw. Det torde
under sådana förhållande intressera-.hvar ooh en att se den
stad, i hvilken detta världshistoriska drama utspelats, och
vi därför lyckats"I förskaifa 1oss denna film, som återger olika
partier af Lissabon.- . - ,  u U

Staden ligger dels amiiteatraliskt längs den vik .Boden
Toje har bildar, .dels på [ooh emellan 3 större .oeh-Ål-mindre
kullar med Serra de vCintra i bakgrunden, samt erbjuder
vfrån sjösidanV e-n mycket vacker anblick. Det vackraste tor-
get ar Praoa de ÅClommeroio omgifvet af tullhuset, stads-
huset, börsen och ministerierna samt prydt i midten af Jo-
sef den I:s staty och på norra sidan af en stor triunifbage.
På Paroa de Dom Pedro står- Pedro lst statyfoehipå
Comoesplatsen skalden CoinoesI staty. Ett iiertal I kyrkor
och andra byggnader vittna om arkitekturens .ståndpunkt i
landet. i " 1 l

 

I q Messalina. 1
 fHinavet-...;.,....... ....... .. MANUS.
"iFru Madeleine Booli... MESSALINA. 1
i 1Oeliat ................ .. THYsLA. i

Messalina, romersk kajsarinna, en skön och förförisk
kvinna, blef vid 1.5 års ålder Iförinäild med Claudius, som
Ntva år senare, år 41, blef käjsare. Hon behärskade sin
svage man och styrde i förening med sina älskare staten.
 Hon var af en lidelsefull natur med en omattlig njut-
ningslystnad. VMa-nnenl .tills-ade hnV och-v ha-n .hade ingen
aning om hennes utsvafningar. f . i

Dramat inledes med att kejsarinnan efter återkomsten
från cirkus på aftonen beger sig ut i staden för att deltaga
iq folkets nöjen. Hon blir därvid å en gata utsatt för hopens
glåpord ochliån, men räddas af den unge filosofen Manus,
Tliyslas trolofvade. Messalina fattar kärlek till den ståtlige
romaren och vill förmå honom att följa henne, men han
vägrar. Förbittrad later hon kasta den .inotspälnsti-ge i fanN
gzelse, men ett nytt senare försök att vinna honom utfaller
lika resultatlöst. i ,; i " I  4

EmellertidÅ ha tribunerna" tröttnat på Messalinas Lty-1
ranni och sedeslöshet, och tvåJ af hennes forne älskare, Vi-
bellius och Narcissus, den sistnainnde en frigifven slaf, unq
derrattar Olaudius om det lif hon för. Thysla uppsöker
likaledes kejsaren för att återfordra Manus. Man beger sig I
, till Manus cell, och har öfverraskar man Messalina, som
- ånyo söker öfvervinna iilosofens motstånd. - Nu är måttet
. rågadt. lDen pliktförgittna kejsarinnan maste med sitt lif
plikta för .si-na missgarningar. Hennes död halsas" somX en
befrielse af det romerska folket.

. w M7 .
.... .mykenm
i i -

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages