#2755_1: Biografteatern Göta_1

l

 

s

Blegretteatera Göta

, Södra Vägen, Framsta.
-- Stadens första och äldsta biograf --
- (Aktiebolaget Svenska Biograftewtern.)

Förevisningar afwlefvande bilder
alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e.m.;
söndagar jämväl kl. 4,10 e.m.

P r o g r ax m
fr. 0. m. den 17 t. 0. m. den 19 okt:
Express till biografen Göta i dag!

Lissabon, revolutionens sl-all.

 att förväxla med föregående.
Intressanta scener-ier från revoliltionsstaden.
Beskrifning å andra sidan.

Ormlàngsl i Sydamerika.

Ovanligt intressant verklighetsbild.

 

Empress från Paris!l
Konstlllin! Kolorerad!

I
3. Messalina-

Historiskt drarna från det gamla Rom efter Pli-
nins d. d., iscensatt af hrr Zecce och Andréani. Öfver-
lågset speladt af artister från Coniedie Frangaise.

Spännande handling. Stor-artad, tidstrogen iscen-
Såttning. I
Fdrglagd! Konstfllni!

Beskrifning å andra sidan.

I I I
4. Vallenlallen vnl Krlmme l Tyr-ole-n.

Imponerande natarskådespel.

Det österrikisk-ungerska kronlandet Tyrolen är världsbe-
kant för sin vilda, härliga alpnatur, sina bergstoppar, sina sköna
dalar ovh :sin egenartade Växtlighet samt -ej minst för sin-EL tor-
santle vattendrag Oeh mäktiga vattenfall, i hvilka kollossala-kraf-
ter ligga törlmrgalle.

De största och vackraste at dess-a vattenfall torde Vara de
här visade, hvilka omfatta ett helt systern af tall och forssar.

Bilder för natnrivdnnen.

5. Peller är sloll öfver all vara 1vi-llne.

Når vittnesmålet år allt för öfvertygande.

Petter har varit åskådare ut en velocipedsamnlanstötning
och, Skall först inför poliskoininisearien Och därefter inför doin-
stelen omtala liv-ml han sett. Detta  han emellertid allt för
åskådligt  att han får stryk för besväret och lämnar poliseta-
tionen med ett blott öga.

Dagen därpå, efter att hafva inkallats som vittve inför
dmnstolen, börjar Petter ånyo berätta hvad han sett. Men äfven
denna gång låter han sin vältalighet gå för långt och får äfven
det andra ögat igenmuradt. På hemvägen eer han sin svärmor
vbehmullasv af två apacher, men nu har han. fått nog at :att
Vittne och gör  osynlig.

Mycket skrattretande hnrnoifiesk.
" I

Säsongens finaste nyhet!

 

Pianomusf .---lew
torsdagen den 20 oktobver.
Eventuella förändringar iprogrammefförbehålles.

Nytt program

 

Kalmar 1910. Tidningen Kalmars Aktiebolaers Boktryokerl f

-uvwä pd pp vi;an fa .qualiiawwzuåoad nånnpàw r:räpaq uäqurQ-f

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages