#2754_1: Biografteatern Göta_1

"Bin jraiteetern Göte

ih- KALMAR e

Södra Vägen, Framsta.
- Siadens första och äldsta biograf --
(Aktiebolaget .Svenska Biograf-teatern.)

Pörevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e.rn-.;
söndagar jämväl kl. 4,10 e.ln.

P r o g r a m
fr. 0. Im. den 20 t. 0. Inlflden .23 0kt.:
Stort nyhetsprogram!

I. Ny serie bilder från revolutionen
i Lissabon.

Utmdrkla. bilder, tagna i Lissabon under sjdlfva
revolutionsdagarne.
bilder, som tagits före revolutionen.

I

1. Lönnvägen, genom hvilken konungen och hans följe
lyckades nndkomm-a. 2. Kungliga palatset.))Necessi(lmlesv, 3.
Ett fönster till konungens rum,x sönderslitet af granater. 4.. En
gatlykta, som träffats :rf fem granater.  Fijillnnztssa jilnlte sol-
dater samlade framför jesuitklostret. hvarifrån de första skotten
:il-lossades. 6. lnriktnde kanoner och lmrrikader. 7. Ett genom
mnnatexplosioner ödelagdt hus. H. ltestmirationsmomnnentet.
9. Vid bårliuset. Liket efter en dödad föres nt. 10. I det inre
af Mloverno rivilwf. Några troféer, som vnnnits al" republike-
nernn. l

2. .Akrobalema Ohami-Trio.

Enastående prestationer. vUpplrdder för ndrna-
rande i Köpenhamn under storartadt bifall.

q Konstfilm! Kolorerad!
3. Stackars moder!

V .Dramatiskl seen af Brada, ISpelad af fröken Delvair
från Comedie Frangaise. 1
1 En gripande bild ur Pariserlifnet.

Beskrilning å andra sidan.

4. Krlgelel Uppland. i
1 Veckans faltöfningar under konungens ledning.
Från egen atelier och deb bästa bilder som blifvit
upptagna. l i
. Vi Åäro i tillfälle att idag-visa lyckade bilder från den
nyss vefsklntade.fältmanövern i Uppland, om hvilken tidningarna
innehållit långa redogörelser Och som är en at" de största ma-
növrer som förekdmmit i Vvårt land. i UtOm konungen, som förde
högsta befälet, deltog kronprinsen, prins Carl, flere regerings
medlemmar, utländska diplomater Och militärer i manövern.

Bilden för dagen! Bör ses af alla!

5; Del elektriska husel.

Nyttan af att ha en izejliektrisks briljant.

Professorn lämnar med lugn sitt hus, Väl vetande .att det
är Väl bevakadt. En klåiingrad person, som olofligen praktiserar
sig in i detsamma, blir utsatt för sådana vidunderliga äfventyr,
att han Vid slutet af dem liögtidligen lofvar, att för framtiden
bli en bättre människa.

En första klassens skämtbild.

 

 

l x
Pianomusik.

Nytt program måndagen den 24 oktober.
Evenfuellaföråndringar i programme!L förbehålles.

Var icke i tvifvel om hvilken biograf Ni skall
besöka; "Göta" är ochfförblifver bäst!

 

Kalmar 1910. Tidninzen Kalmars Aktiebolazs Boktrvekeri

Ej att förnexla med förekommande i

-uwnå pd pp ngqu (a :po palm:anon nålwvaw sapaq nar-:1an

l

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages