#2752_1: Biografteatern Göta_1

Biegraiteatera Göta

KALMAR.. -

Södra Vägen, Framsta. s
Stadens första och äldsta biograf --
(Aktiebolaget Svensk-a Biografteatern.)

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10, 9,l() e.m.;
söndagar jämväl  4,vl()Me.m.

I Progra m
fr. 0. m. den 27 t. 0. m. den 30 okt.:

l. Slumrande miljoner. i

Ett besök i Kiirnnavaara och, Narvik.

Särdefes intressant bildserie från de väldiga malm-
fälten med deras storartade anläggningar" för utvinning
och fraktning af (lie rslumrande miljonernar.

2. Årels regalla i Gowes.

Präktiga kappseglingsbilder.
Måste ses af alla, segelintresserade.

West-Gowes och East-Cowes aro två städer på norra ku-
sten af ön Whigt i England. Städerna ha hafsbad, skepps-
byggeri etc. Å Solentviken mellan Whigt, och fastlandet hållas
årligen storartade segelregattor, i hvilka seglare från alla jor-
dens länder deltaga. Som bekant ha afven göteborgska yacht-
man pröfvat lyckan å de. Oowes-ska banorna. I de i samband
med senaste olympiska spelen anordnade]seglingarna, deltog
nämligen G. K. S. st dåvarande utlottningsbåt :Ving-av), som
med växlande framgång seglades af hr Carl Hellström.

Det är ståtliga idrottsbilder filmen har upprullar föråskå-

-daren -w briljanta jakter i storm och liten vind, i hög sjö och
lugnt vatten, på läns och bidevind.- Det ar ingen lek att del-
taga i Oowesregattorna. i

3. Midnallens kärlek.

Palatsets son och kojans dotter.
Nntidsdrama. . i H
En roman nr verkligheten.
Beskrifning å andra sidan. I

I
PureY us.
Bilder från Atkenswkamnstad.
Sörd-eles senarolt. k
Piraeus, Athens hamnstad, ligger ungefär 7 kilometer syd-
väst om Athen vid Saronska viken.
, af özte århundradet på Themistokles förslag och omgafs då med
väldiga fastningsverk och förenades sedermeramedelst tva para-
lella fästningsmurar, de s. k. wlånga murarnev, med Athen.
För Athens utveckling och politiska maktstallning var Pil-sens
af omatlig betydelse; och ansågs af. sin- skap-are t. o. m. viktig-are
än Åsjaliwa. hufvudstaden. Pil-:ens har nndergått växlande öden,
- under turkarnes valde lick det helt förfalla F- men åter-
ställdes i sammanhang med att Athen gjordes till hufivudstad i
det nya konungariket Grekland år 1835. .Af fornlämningar rin-
nas hufvudsakligast några fastningsmurar kvar. Pireeus ar nu
en af de basta och mest besökta hamnarna i Levanten, och den
nya, reguliert anlagda hamnstaden har haft att glädja sig åt en
synnerligen hastig uppblomstring. Trafiken på land och vatten
är synnerligen liflig,,och särskildt en färd rundt hamnen ar af
stort intresse.

5. llårfrisören har blifvit kär.

En genomrolig bild.

Beskrifning å andra sidan.

i

4.

Pianomusik.
Nytt program måndagen den 31 oktober.

Eventuella förändringar i programmet förbehålles.

Var icke i tvifvel om hvilken biograf Ni skallI

besöka; "Göta" är och förblifver bäst!

 

Kalmar l910. Tidningen Kalmars Aktiebolazs Boktrycken"

Hamnen anlades i början-

unanä go! pp nl;an (a Lpo pufwnxömd nönapaw sapaq clay-:1an

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages