#2751_1: Biografteatern Göta_1

5,. 1 1. Ä
V , i

1 n :1 i  . i J mer  1
Blegreiteetern En Ja
V KALMAR
Södra Vägen, Framsta.I
Stadens första och äldsta biograf --
(Aktiebolaget Svensk-a Btograftearer-It.)
Förevisningar af lefvande bilder

"ana dagar kl. 6,10, 7,10, sno, 9,10 9.111. ;
söndagar jämvälxkl. 4,10 e.ln.

" P r o g r a m
fr. o. m. den 31 okt. t. o. m. den 2 nov.:

Då en utländsk firma kinematograferat en resa
Trelleborg-Sassnitz, men densamma befannits- vara af
en särdeles nnolerlägsen beskaffenhet, har Svenska
Biografteatern kinematograferat

l. En resa från Trelleborg lill Sass--
nilz

Och bedes allmänheten icke förfuäxlaånår alltigenom
intressanta, och underhållande bild med den ntldndska.
Det faller af sig själft att vår bild endast förevi-
sas å Biografen Göta.
Färjan anländer till Trelleborg.

l läget. w- Farjan lastas för öfverfarten till Sassnitz.
Färjan lämnar Trelleborg.
Full fart. Ä Mötande fartyg. f Lifvet ombordA f Styr
hyttenÅ --- Loggen i arbete.
Sassnitz i sikte.
Färjan lägger till i Sassnitz. i. Passagerarna stiga i land.
Expressen afgar. .

2. Fred Salo med sina dresserade
 Öfverlägsen djnrdressyr.

I hög grad sevärd ar städse vacker, systematiskt genonr
förd dressyr af djur, och särskildt ar den kloke hundens förmåga
i detta hänseende intressant. Fred Sato har på "detta område
verkligen lyckats uppnå ett resnlsat, som val i vissa fall ina kal-
las underbart, och dar-för bör ingen underlåta att se detta nnlnN
mer, där det förnuftigaste och trognaste af alla tama djury utför
en omväxlande serie gyinnastiska och akrobatiskaföfningar och
experiment, hvilka äro ägnade att vaska den största förvåning
och beundran,

Lika sevärdt för stora som små!

1

Storslagen nyhet från Thomas Edison:

3. Räddad genom trådlös ielegral.

En af de mest intressanta bilder som visats, och
som gifver god inblick i den sinnrika trådlösa telegra-
feringen. i 1 .

Öfverlägset spel. Briljant iseensättning.

Beskriining å andra sidan,

4.- Geliakl i alperna.

Vacker jakt- och sportbild.
5. Slaf under sin liänare.

En äkta mans matyrskap. En glad och mnnter bild.
Beskrifning å andra sidan.

-unpä pd irep nl;an fa Lpo Izamnmoaäoad nänapaw sapaq uaemqncf

i Pianomusik.
Nytt program torsdagen den 3 november.
6 ven tuella förändringar i programmet förbehålles.

Var icke i tvifvel om hvilken biograf Ni skall
besöka; "Göta" är och förblifver bäst!

 

Kalmar l910. Tidninzen Kalmars Aktiebolazzs Boktrvckeri

Information

Title:
Biografteatern Göta_1
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages