#2744_1: Valhall-Biografen_1

Valhallei 6 eaten
sanna  i

Förstklassiga. förevisningar af lefvande bilder

llvardagar oafbrutet f Iån kl. 7,l()-10,10 e.ni.;
sön- och hälgdagar jamval kl. 6,10 e.1n.

0 B S.! 1Inga artistupptradande, men i stallet alltid
förstklassiga program. Endast det bästa
i af det least-a. -0 B 8.!

PRUGBAM

från och med torsdagen den 5 Maj:

I. Kma.
Kantonn- Hongkong.

Vi äro i dag i tillfalle att visa Eder en särdeles intressant
etereoskopisk bild från Kina, upptagande de två städer som förstopp-
nades för europeen i Kina7 och som följd dai-af delvis har ett euro-
peiskt utseende. 1

Kanton (på kinesiska: Kvang-tsoliau-fu), liufvudstad i provinsen
Kvangtung, är en viktig industristzul med 1,?ålil),()04) invånare. llon iir
så tatt befolkad7 att de fattigaste infödda bo på pråniar i iloden. ja.
lefva och dö fl desamma. Men att lyx och ofverllod afven linnei
staden visar oss vår bild.

HongkongI ligger på on l:longkong vid Kantoniiodens utlopp oL-li
ages af engelsmannen sedan år 1842. De kalla staden för wViotoi-iav.
Staden äger stort välstånd och utgör med sin stora handel en station
"för samtliga europeiska, japanska och amerikanska flugbåtslinjer, hvilka
förmedlar sainfärdseln vid den kinesiska kusten. Den endast 79 kv.-
km. stora ön äger en folkmängd af 253.514 invånare (år 1900).

På de asfaltbelagda gatorna trängas europeer, kineser, portu-
gisiska mestitser, afrikaner, hinduer, persier7 malajer ooh japaner.
Vår bild visar oss det brokiga gatulifvet samt de Storslagna med dryga
kostnader anlagda järnvägar-na.

2. En slrulsfarwm.

Från ägg till struts.

Af särskildt intresse är denna bild. Den visar oss en struts
farm, om hvilken det i dagarna gått en notis genom tidningarna att
Vi i Sverige skola upprätta en dylik farm.

Bilden "ar särdeles instruktiv och visar oss aggets gradvis-.L för-
vandling i klaokningsinaskinen .och sedan strutsungens gradvisa växt
anda tills vi ser den fullvuxen  farmen.

 

.1

sann konstiilm och ettverkligt praktverk är

En
3. JlIDITl-I och Holoiernes.

Historiskt drama.
Se beskrifning å andra sidan

 

Svenska bilder. f

4. Jämlländska fiälllralder.

Imponermzde storslagna namrsoenerier.

5. llör ei hunden.

Kolossalt rolig.

 

 

o

Eventuella förändringar 1 programmet förbehålles.
Nytt program måndagen den 9 Maj.

Kalmar 1910. Tidn. Kalmars Aktiebolags Boktryckeri

Information

Title:
Valhall-Biografen_1
Printed year:
1910
Place:
Oskarshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages