#2729: Biograf Tor

iograf TOR-.Ä

 

NFiirevisning af lefvande bilder

............ -dagen den  dennes kl. . .   enl.

I Pnoannne
1.KöPEnnnnn

med omgifning är en af de vackraste bildserie!-
som förevisats a Biograf. "

2. När Jonathan skulle ha upp sin

nya taklamna.
Mycket komiskt.

Under det herrskapet Petter-kvist. med odeladt intresse be-
traktar uppsättningen af den nya taklampan och arbetaren är
sysselsatt med att borra ett hål i taket för kroken, håller herr
Bildt i Öfre våningen pa att taga sig ett bad just ofvanför det
ställe, där den nya lampan skall sitta. Plötsligt utstöter herr

Bildt ett fasans skri f borren, som gått genom taket, tränger
rakt in i hans frodiga lekamen. Emellertid drar arbetaren där

i undre våningen åter ut sin borr - och familjen Petterkvist
får nu en lika oväntad som afkyl-.mde bastant dusch...

 

i

 

W...degen den ,,,,,,,,, - dennes kl. . ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..e.1n. ,
P R 0 G R A M:

Det som har kommer att förevisas den ärade
allmänheten är en ytterst intressant bildserie från

i. HEIÅSINGBoBG.
2. Tre fattiga studenter. I

Studenterna bebodde en liten vindskupr-i., men "kunde ej I.
betala någon hyra, hvarför deras strange värd körde dem på
porten. Hur studenterna sedan hämnades visar bilden.

I

Jatteskàdespel.
3. Fran Pompeis sista dagar.

Oöfverträttadt kinematogratiskt konstverk i 4 akter.

Personerna: Nydia "- Den blinda. ä tilaukus P-f En förnäm patricier. à Jane Vf Den sköna grekisk-an, (Haukus
trolofvade. à Aimee-.ides f .lanes broder. - Arbaces f Egyptisk Zeispräst.

Den etzde akten visar Vesnvii utbrott, människorna bli vansinniga af fasa, byggnader ramla,
ett våldsamt askregn faller, allt är död och förstörelse. - r

4. Litvet i Dalarna.

.5. Luttseglingens ötverraskningar.
Aktuellt! Expressnyhet! Aktuellt!

6. Il:r Grinnens tivkt öfver Atlanten.

Med spändt intresse har hela den civiliserade världen följt
d:r Urippen och hans alskarinna Ethel de Nevés flykt. Med andw

lös spänningI har man deltagit i den pa förhand utkämpade kam- 1

pen mellan (lrippen och hans fiender, som till sina allierade er-
hållit nutidens bästa nppiirming: den trådlösa telenrafen. Det
går  längre i våran tid att förhrytaren är i säkerhet,  snart
han satt sin fot på det stora atlanterskeppets däck; den trådlösa
telegrafen är det, som här ställer  hindrande i vägen, osynligr
slår den ner och framställer sin fråga: nAr dzr Crippen oinbordib)
och lika hemlighetsfullt sändes det bekräftande svaret tillbaka
till förföljarna. Men nutidslmänniskan märker sin iiendei själfva
luften. han inandas - f och nu begynner en förföljelse så
spännande, att den saknar sitt motstycke. Vid målet står rätt-
visan - f a hvad veta vi. "

Hela världen. som med spändt intresse följt detta drama
från dess verklighet, Väntar nu på den sista akten.

 

 

 

Svärmor är etterhängysen.

Pelle Grönberg får besök at sina
släktingar.

Meieri i Berner-alnerna.

Kinematograii i färger af Patlle Freres.

4.
5.

Staden, som liggermidt bland de majestatiska Bern-alperna,
visas här som ett härligt panorama. En massa kor lämna laduf
garden och begifva sig till betesfalten i det de låta klangen af .
sina bjällror klinga ut i rymden. En herde mjölkar korna, hvars
mjölk föres till mejeriet, kontrolleras, väges, upphettas till 100
grader och sockras till (i proc. Därefter minskas mjölken genom
koncentration till sin halfva volym, hälles på hvita bleckiiaskor .
eller buteljer och steriliseras. Den sista tablån visar oss dels en
vacker schweizertliclun i nationalkostym och dels den traditionella
björnen, som ammar sin unge med den utmärkta mjölken från
de ryktbara mejerierna i Berlralperna.

1. Pappas första lediga eftermiddag.

Högst komiskt.

Pappa emotsiig aftonens ledighet med en skolpojkes entu-
siasm. Dagen till ära köpes teaterbiljetter till aftonens före-
ställning. , I

Mamma och sonen där hemma känna. sig hjärteglada åt
att få komma ut och ha lite muntert.

Mor är upptagen med att öfvervaka tjänstei-lickan, medan
denna bortskaffar en oduglig.r kaminskorsten, då hon anmodas att
genast kläda om sig, och erbjuder sig far att sköta om kaminen.

Betjanten kallas ut i köket, och far ar allena med skor-
stensbestyret. Omöjligt att få bukt på otyget. Han sotar ner
sig ömkligjt och blir till slut så godt som blind af sotet. Röret
kastas ner i mammas hattlåda, hvarpå det bar i väg med lådan
ner i källaren.

I fart genom köket kommer han i kollission med nytvät-
tade kläder, som hängts upp till torkning. Ur kaminröret kom-
mer en skur af sot ut pä golf-vet. I villervallan häfver han so-
tet i mjöllären. .

Till sist urladdas röret fullständigt i källaren. Till sin
stora fasa får far se mammas hatt sönderbråkad och svärtad.
Då han hör annalkande steg utifrån, vräker han in hatten ispif
seln och gömmer sig. I

En betjänt kommer dit och får se hatten iugnen. Pappa
rusar fram för att återta hatten. Betjänten rusar förskraclct
därifrån. -

Under tiden har mamma, medan hon klädt sig, smetat på
ansiktet med sotblandadt puder. Lilla Bobbie har fått sot i fie-
korna och smetar ner sig afskyvärdt från topp till tå.

Pigan i köket har fått sot i degen. Betjanten, som varit
nere i källaren, irrar biltog omkring i huset.

Alla .råka sanunan i mastalen. Fars medömkansvarda kolr
dition täljer om upphofvet till uppståndelsen. Förklaringar be-
höfs ej. Mors gramelse öfver sin ruinerade hatt vet inga gränser.

Så har fristunden atlöpt så jammerligt som gärna är
tänkbart.

Enhvar- uppmanas GH ej försumma se dessa intressanta program .f
A11 rökning . undanbedes i lokalen.
. Biljettpriser ." 50 à 35 öre, bara under 12 år .25 öre.

Ratt till ändring af programmet förbehålles."

 

Kalmar 1910. Tiden. Kalmars Aktiebolags Boktryckeri.

Vördsamt-rA

f. "ogelbleraffvi

Information

Title:
Biograf Tor
Printed year:
1910
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain